Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015 - 5:13
Εργασιακά-ΟΑΕΔ-Ασφαλιστικά
Προδιαγραφές του Εργόσημου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».2. Το Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 436/1991.3. Το Π.Δ. 95/93 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας».4. Το Π.Δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας».5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ/τος της 08-04-1932, περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του Ν.Δ.…
ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 69/09 και ΟΑΕΕ.84/09 εγκύκλιες οδηγίες.Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. Φ40035/28598/3314/6-12-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1911/Β/ 8-12-2010) το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 4 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με την Υ.Α..Φ40035/16987/1671/23-07-2009 (Β1555) αντικαθίσταται ως ακολούθως.Η μηνιαία ατομική εισφορά του Κλάδου Υγείας για όσους έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1992, ορίζεται σε ποσοστό 7,65% επί της 4ης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 258/2005, (Α,316) όπως ισχύει κάθε φορά.Κατά συνέπεια η εισφορά του Κλάδου Υγείας για τις ασφαλιστικές κατηγορίες Π01 έως Π14…
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου της Διεύθυνσής μας, διευκρινίζουμε ότι στην περίπτωση ανακαθορισμού των δικαιούμενων ποσών συντάξεων για τον εφεξής χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης, τα ποσά που προκύπτουν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα - πλην καλοπίστως εισπραχθέντα - δεν αναζητούνται (σχετικό το γενικό έγγραφο Σ81/44/02-10-2006 της Δ/νσης Παροχών).
Σχετικά: α) Σ07/ΓΕΝ/28-12-93, β) Εγκ. 41/98 της Διεύθυνσής μαςΜΕ το ανωτέρω (α) σχετικό γενικό έγγραφό μας, σας δόθηκαν οδηγίες για τον υπολογισμό του ποσού σύνταξης γήρατος με βάση τις κοινοτικές διατάξεις (άρθ. 46 Κ.Κ. 1408/71) σε συνδυασμό με το άρθρο 51 παρ. 4 του Ν. 2084/92 (προσαύξηση Κ.Ο. σύνταξης για χρόνο ασφάλισης πλέον των 4500 ημερών) και ορίστηκε ότι στις περιπτώσεις που ο συνολικός χρόνος ασφάλισης ΙΚΑ και φορέα άλλου κράτους- μέλους υπερβαίνει τις 4500 ημέρες, η πριμοδότηση υπολογίζεται με βάση το σύνολο του ελληνικού και κοινοτικού χρόνου, για δε την εφαρμογή του άρθρου 50 Κ.Κ. 1408/71 (χορήγηση συμπληρωματικής παροχής),…
Λόγω της μετάβασης των Νοσοκομείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ, η διαδικασία παραπομπής για κρίση από Υγειονομική Επιτροπή για καθορισμό ή επανακαθορισμό για σύνταξη αναπηρίας, τροποποιείται και παύει η λειτουργία της Γραμματείας Ιατρικού Ελέγχου, Συντάξεων Αναπηρίας (Γ.Ι.Ε.Σ.Α).Με στόχους την επιτυχή μετάβαση στην νέα διαδικασία και την αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων και των υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες και τους ιατρούς του φορέα σας για αυστηρή τήρηση των ακόλουθων οδηγιών:Παραπομπή ασφαλισμένου για καθορισμό ποσοστού αναπηρίας.1. Κατάθεση αίτησης για χορήγηση ποσοστού αναπηρίας: Ο ασφαλισμένος καταθέτει στο τμήμα συντάξεων του Υποκαταστήματος που ανήκει αίτηση για παραπομπή του στην Υγειονομική Επιτροπή…
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2234) απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». 4. Τις διατάξεις που Π.Δ. 372/1995 (ΦΕΚ Α΄ 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του Π.Δ. 213/1992 (ΦΕΚ Α΄ 102)…
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 2 του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120/21-7-2010 /Α΄) «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις», σχετικά με:α) το ασφαλιστικό καθεστώς των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 καιβ) το δικαίωμα επιλογής προαιρετικής υπαγωγής στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των προσληφθέντων στο Δημόσιο μέχρι την 31-12-2010, καθώς και τα υπ΄ αριθμ. Φ80000/οικ.34273/2484/5-1-2011 & Φ80000/οικ.7799/528/2-6-2011 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το οποία παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις και οδηγίες και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ 1/1/2011 - ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ -ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: Σύμφωνα…
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α). 2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007.2013», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 10 παρ. 5, καθώς και το άρθρο 29 του Ν.1262/1982 (70/Α΄) “για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης…
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ -ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΆρθρο 1-Σύσταση-Σκοπός-Επωνυμία-Έδρα-Διάρκεια Άρθρο 2-Κεφάλαιο . Περιουσία . Έσοδα . Διάθεση εσόδων Άρθρο 3-Διοίκηση – Αρμοδιότητες – Διαχείριση – Καταστατικό Άρθρο 4-Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Άρθρο 5-Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων Άρθρο 6-Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων Άρθρο 7-Προσωπικό: 1. Το Ταμείο προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό του, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, αποκλειστικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 2. Η κάλυψη των αναγκών του Ταμείου σε προσωπικό μπορεί να γίνεται…

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.