Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 - 20:32
Εργασιακά-ΟΑΕΔ-Ασφαλιστικά
Μετά από αιτήσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε., οι οποίες υποβλήθηκαν στα περιφερειακά τμήματα του Οργανισμού και αφορούσαν την εξαίρεσή τους από το σύστημα ασφάλισης του Α.Μ.Κ.Α.- Ε.Μ.Α.Ε.Σ., επικαλούμενοι λόγους παραβίασης α) θρησκευτικής και β) συνταγματικής συνείδησης, το Τμήμα Μητρώου απέστειλε σχετικό ερώτημα προς τη Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.Η Γ.Γ.Κ.Α., με το υπ’ αριθ. πρωτ. 20237/1173/Φ80321/31-08-09 έγγραφό της, το οποίο σας επισυνάπτουμε, μας γνωστοποίησε την απάντησή της, η οποία πρέπει να δίνεται στους αιτούντες εξαίρεση από σύστημα του Α.Μ.Κ.Α.- Ε.Μ.Α.Ε.Σ.Συγκεκριμένα, σε κάθε περίπτωση που ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι του Οργανισμού υποβάλλουν παρόμοιες αιτήσεις στα Περιφερειακά Τμήματα του Ο.Α.Ε.Ε.,…
ΣΧΕΤ.: 1) ΑΡΘΡ. 14, 15 ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Φ/80000/7228/308/06 ΥΠ. ΑΠΟΦ 2) ΑΡΘΡ. 1 ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Φ/10035/17289/934/09 ΥΠ. ΑΠΟΦ.Με το αρθρ. 1 της αρ. Φ/10035/17289/934/09 Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο αρ. 1998/15-09-2009 ΦΕΚ, τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Ασφαλιστικής Λειτουργίας (ΚΑΛ) του ΟΑΕΕ.Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις (παρ. 1) , κατά την διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την απονομή σύνταξης Γήρατος – Αναπηρίας, η αίτηση υποβάλλεται κατά τα γνωστά στο Περιφερειακό Τμήμα του τόπου δραστηριότητας του ασφαλισμένου.Το Περιφερειακό Τμήμα που παραλαμβάνει, ελέγχει τα δικαιολογητικά και ενημερώνει τον ασφαλισμένο για τυχόν ελλείποντα.Στη συνέχεια, σε περίπτωση που προκύψει έλλειψη άλλων δικαιολογητικών, ο ασφαλισμένος ενημερώνεται από…
ΣΧΕΤ.: Τα άρθ.61 του Ν.2676/99 και άρθ.30, 35 του Π.Δ.258/05 Το αρ.πρωτ.Φ10035/20624/815/23-12-08 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Ύστερα από ερωτήματα Περ/κων Δ/νσεων του Οργανισμού σας γνωρίζουμε τα εξής:Από τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1983, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.2676/1999 και τις διατάξεις του Ν.3385/05 και ισχύουν σήμερα, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης από τον Οργανισμό αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν ξεπερνά το ύψος των είκοσι (20) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων. Τούτο δε προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να είναι περισσότερες από σαράντα…
Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τη δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση των υπηκόων τρίτων χωρών στις περιπτώσεις απόρριψης αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:Σύμφωνα με το αριθμ. πρ. Φ80000/21109/1114/15.9.2009 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μια από τις βασικότερες αρχές του ασφαλιστικού δικαίου είναι η υποχρεωτικότητα και η καθολικότητα της ασφάλισης. Η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος στην Ελλάδα συνεπάγεται για τον εργαζόμενο, συνταξιούχο ή τον απασχολούμενο, την υποχρεωτική ασφάλισή του στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, ανεξάρτητα από τη θέλησή του, την ηλικία του, την ιδιότητα του, το ύψος του εισοδήματος του και χωρίς να εξετάζεται…
 ΣΧΕΤ.: (α) Πυροσβεστική Διάταξη 12/2007 (ΦΕΚ Β’ 545/18-04-2007) «Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων» (β) Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος αρ. πρωτ. 19693 Φ.700.2, 09-04-2007 «Καθορισμός τιμήματος βιβλίου ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας και εγχειριδίων νομοθεσίας πυρασφάλειας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή» Σύμφωνα με το (α) σχετικό, η Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) επιβάλλει την υποχρεωτική τήρηση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας για κάθε επιχείρηση ή εγκατάσταση που έχει ήδη εφοδιασθεί ή πρόκειται να εφοδιασθεί με πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Για όσα υποκαταστήματα τυχόν δεν έχουν εφοδιασθεί ήδη με το βιβλίο αυτό, αποστέλλεται συνημμένα η σχετική…
ΣΧΕΤ. : Το υπ΄ αριθμ. Γ99/1/150/02, Γ99/1/318/03, Γ99/1/153/04, Γ99/1/137/05, Γ99/1/154/06, Γ99/1/112/07 & Γ99/1/251/08. Σας κοινοποιούμε το υπ΄ αριθμ. Β139802/28-9-2009 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με το οποίο, οι υπηρεσίες του εν λόγω Οργανισμού, προκειμένου να χορηγήσουν επιδόματα ανεργίας σε εποχικά απασχολούμενους, θα δέχονται και για το έτος 2009 τα έντυπα ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, απευθείας χωρίς καμία προηγούμενη επικύρωσή τους από τις υπηρεσίες εσόδων των Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Όπως σας είναι γνωστό και με βάσει τις διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές δεν πρέπει να υπολείπονται της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή από τις ισχύουσες κάθε φορά, Εθνικές ομοιοεπαγγελματικές, επιχειρησιακές, κλαδικές, διαιτητικές συμβάσεις , κ.λ.π. Με την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) και σχετικής κωδικοποίησης, ο εργοδότης καταχωρεί στην Α.Π.Δ. με ειδικό αριθμό (6ψήφιο) την ειδικότητα του ασφαλισμένου, η οποία σε σχέση με την δραστηριότητα του εργοδότη (κωδικοποιημένη) οδηγεί στον προσδιορισμό του ποσοστού ασφάλισης (Κ.Π.Κ.) με βάση του οποίου καταβάλλονται οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές. Πέραν των ελέγχων του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., απαιτείται κατά τον ουσιαστικό έλεγχο…
Σχετ.: Οι με αρ. 84/08 & 23/ 09 εγκύκλιοι Όπως ήδη σας έχουμε γνωρίσει με την εγκύκλιο 23/09 οι πληρωμές των συντάξεων των συνταξιούχων του ΤΕΑΜ – ΝΠΔΔ πραγματοποιούνταν για λογαριασμό του ΤΕΑΔΥ μέσω του μηχανογραφικού συστήματος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή μέσω Υποκ/των του, ως το μήνα 7ο/2009. Από το μήνα 8ο/09 η καταβολή των συντάξεων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του ΤΕΑΔΥ στο οποίο, ως γνωστόν, έχει ενταχθεί με τον ν. 3655/08. Για το λόγο αυτό μεταφέρθηκε το αρχείο των συνταξιούχων του ενταχθέντος Τομέα στο μηχανογραφικό σύστημα του ΤΕΑΔΥ και έγινε ομαδική μετάπτωση των συνταξιούχων στο…
Σχ. 1. Η αρ. 33/08 εγκύκλιος της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 2. Το με αρ.πρωτ.20021/19319/848/7.8.08 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν/κής Προστασίας. 3. Η αρ. Φ.80000/18926/832/13.8.08 Απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Όπως σας γνωστοποιήσαμε με την ως άνω σχετική εγκύκλιο της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 53 του ν.3655/08 (ΦΕΚ 58/3.4.08 τ.Α), από 1/6/08 το Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (Τ.Α.Π.Ε.Α.Π.Ι), που έχει συσταθεί με τον Α.Ν. 2276/1940 (ΦΕΚ 117Α΄), ως προς τους κατ΄ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του, εντάχθηκε στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ). Στα πλαίσια της αρμοδιότητας της…
ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 77/2008. Γεν. Έγγρ. Γ99/1/14/28-1-01, Γ99/1/143/13-5-09 & Γ99/1/232/29-7-09. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά της επιχείρησης «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόδοσης Α.Μ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., στο σύνολο των εργαζομένων της, ώστε να απεικονίζονται ορθά τα ασφαλιστικά στοιχεία τους στις Α.Π.Δ., κρίνεται απαραίτητο να δοθεί νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. Γ΄, Δ΄ τριμήνων 2008 και Α΄, Β΄, Γ΄ τριμήνων 2009 έως 29/1/2010 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών μέσων (για Κανονικές 01 Α.Π.Δ.) και με μαγνητικά μέσα ή…

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.