Εργασιακά-ΟΑΕΔ-Ασφαλιστικά
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 ν.3756/09 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/31-3-09) «Σύστημα ’υλων Τίτλων, διατάξεις για την κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» γνωρίζοντας σας τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους : Α) ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 Ν.3756/09 Στο άρθρο 4 του ν.3714/2008 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/7-11-08) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής : «Κατασχέσεις, που έχουν επιβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών σε βάρος οφειλετών που υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, αίρονται ή περιορίζονται μετά από αίτηση του οφειλέτη». Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3714/08 θεσπίσθηκε η αύξηση του ορίου του ακατασχέτου ποσού…
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί στην Υπηρεσία μας και με βάση στατιστικών στοιχείων, που έχει η Διοίκηση του Ιδρύματος ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή της, ανά Υποκ/τα και Παρ/τα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., μέσω του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., κρίνουμε αναγκαίο όπως παρασχεθούν οι κάτωθι διευκρινίσεις για την άμεση και με ενιαίο τρόπο διεκπεραίωση των αναφερόμενων στο θέμα αιτήσεων οφειλετών του Ιδρύματος, προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως οι οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου: Οι αιτήσεις των εργοδοτών κατατίθενται στα κατά τόπο αρμόδια Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (της έδρας τους) χωρίς την υποβολή λοιπών δικαιολογητικών, πλήν της υπεύθυνης δήλωσης, που προβλέπει η εγκύκλιος 39/2009…
 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα των ενδιαφερομένων εργοδοτών περί παράτασης υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), επειδή δεν έχει αποδοθεί στο σύνολο των εργαζομένων τους Α.Μ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., ώστε να απεικονίζονται ορθά τα ασφαλιστικά στοιχεία τους στις Α.Π.Δ., παρατείνεται μέχρι 30/10/09, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. Γ΄, Δ΄ τριμήνου 2008, Α΄ και Β΄ τριμήνου 2009, με κατάθεση μαγνητικών μέσων (για κανονική 01 Α.Π.Δ.) και με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή (για Συμπληρωματική 04 Α.Π.Δ.), στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. έδρας του εργοδότη. Η καταβολή των εισφορών θα πραγματοποιείται εντός των κατά…
Ως γνωστόν, με την εγκύκλιο 81/07 σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρο 31 του ν.3518/06 σχετικά με τον νέο τρόπο ασφάλισης των τραγουδιστών που μετέχουν σε συναυλίες και σας έγινε γνωστό ότι, επειδή ο προβλεπόμενος από τις νέες διατάξεις τρόπος υπολογισμού των ημερών και των εισφορών δεν υποστηριζόταν από λογισμικό του ΟΠΣ, οδηγίες σχετικά με την διαχείριση της Α.Π.Δ. από τους εργοδότες των εργαζόμενων αυτής της κατηγορίας θα σας γνωστοποιηθούν με προσεχές Γενικό Έγγραφό μας. Επανερχόμενοι, λοιπόν στο θέμα αυτό, σας γνωρίζουμε ότι οι τραγουδιστές που μετέχουν σε συναυλίες, θα καταχωρούνται στην Α.Π.Δ. της επιχείρησης ή του φορέα διοργάνωσης ως…
 ΣΧΕΤ. : Γενικό Έγγραφο Γ99/1/115/10-4-09. Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 61/08, 13/09 Λόγω της συνεχιζόμενης αποστολής εγγράφων από τις Μονάδες μας, περί διαγραφής λανθασμένων Α.Π.Δ. (εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 13/09) των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στον κλάδο Κύριας Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. και επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία από τη Διεύθυνσή μας, παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους εργοδότες όπως υποβάλλουν τις ορθές Α.Π.Δ. Γ΄, Δ΄ τριμήνων 2007, Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄ τριμήνων 2008 και Α΄, Β΄ τριμήνων 2009 έως 31/8/09, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών μέσων (για Κανονικές 01 Α.Π.Δ.) και…
ΣΧΕΤ. : Εγκ. 45/01, 102/01, 4/02, 84/02 , 81/03, 32/04 και 64/07Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3769/09 (ΦΕΚ 105Α.), οι οποίες αφορούν τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας στις επιχειρήσεις όλης της χώρας, που δραστηριοποιούνται στο ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, καθώς και τη λήψη αναγκαστικών μέτρων για την χρονική περίοδο έως 31/12/2010, καθώς και τη ρύθμιση των οφειλών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/3/2007 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : Α. Χορήγηση βεβαίωσης για εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων. Στις ανωτέρω επιχειρήσεις χορηγείται μέχρι 31/12/2010 το συν/νο υπόδειγμα βεβαίωσης, στο οποίο δεν θα αναγράφεται διάρκεια ισχύος,…
Σας διαβιβάζουμε την 1048867/929/Α0012/ΠΟΛ 1063/14-5-09 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομιών με την οποία κοινοποιείται η διάταξη του άρθρ 18 του ν 3756/09 (ΦΕΚ 53*') σύμφωνα με την οποία το ΕΚΑΣ απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος από 1/1/08 και μετά, για γνώση και εφαρμογή. Η Δ/νση Εκμετάλλευσης στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να ενημερώσει την ΗΔΙΚΑ για την προσαρμογή του συστήματος πληρωμών συντάξεων προκειμένου να διενεργηθεί αναδρομικά από 1/1/09 νέος υπολογισμός παρακράτησης φόρου.
Σχετ.: Εγκ. 89/04, 13/07, 44/07, 116/07, 64/08 Με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους σας γνωστοποιήθηκε η ένταξη στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Ταμείων και κλάδων σύνταξης και σας παρασχέθηκαν οι σχετικές οδηγίες για θέματα συντάξεων. Ειδικότερα σας γνωρίσαμε ότι, εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο κλάδος σύνταξης του ΤΑΠ-ΙΛΤ, από 1-6-04, ο κλάδος σύνταξης του ΤΣΠ-ΑΤΕ, από 1-1-07, ο κλάδος κύριας σύνταξης του ΤΣΕΑΠΓΣΟ, από 1-8-07, και τα Ταμεία ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΤΕ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και οι κλάδοι σύνταξης των Ταμείων ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ-Ε, από 1-8-08. Η ένταξη των ανωτέρω ταμείων και κλάδων πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3029/02…
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.1 του Ν.612/77, παρασχέθηκε ιδιαίτερη ασφαλιστική προστασία για συνταξιοδότηση σε τυφλούς ασφαλισμένους. Στη συνέχεια, οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.612/77 επεκτάθηκαν και σε άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων : -παρα-τετραπληγικοί / πάσχοντες από β’ ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία (Ν.1902/90 κ΄ Ν.2227/94 αντίστοιχα,) -πάσχοντες από αιμορροφιλία Α΄ή Β΄τύπου / μεταμοσχευθέντες με συμπαγή όργανα / μεταμοσχευθέντες με μυελό των οστών (Ν.3075/02 κ΄Ν.3232/04 αντίστοιχα,) -πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία – τετραπληγία / ακρωτηριασμένοι στα δύο άνω ή κάτω άκρα ή στο ένα άνω και ένα κάτω άκρο Ν.3518/06. Στα πλαίσια της ιδιαίτερης ασφαλιστικής προστασίας των…
Σχετικά: α. Η αρ. πρ. Υ1/Γ.Π. οικ. 53952/16-4-2009 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης β. Το αρ. πρ. 22345/1-6-2009 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Διοικ. και Τεχν. Στήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΕΠΕ Με την έναρξη της θερινής περιόδου επισημαίνουμε πάλι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, την αναγκαιότητα εντατικοποίησης των προληπτικών ελέγχων από τις κατά τόπους υπηρεσίες Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ (ΚΕΠΕΚ και Τμήματα) σε όλους τους εργασιακούς χώρους όπου αναμένεται ότι θα υπάρξει, λόγω της ζέστης, μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση. Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στις εργασίες σε υπαίθριους χώρους (οικοδομές, οδικά και άλλα τεχνικά έργα, αγροτικές εργασίες κλπ)…

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.