Εργασιακά-ΟΑΕΔ-Ασφαλιστικά
Όπως είναι γνωστό, απαγορεύεται η απόλυση τεκούσης επί 12μηνο μετά την ημερομηνία τοκετού. Εφιστούμε την προσοχή των συνδρομητών μας, γιατί με το Ν. 3896/2010-ΦΕΚ 207/Α/8-12-2010, εφόσον η εργαζόμενη κάνει χρήση της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας (Ν. 3655/2008) το διάστημα αυτό παρατείνεται επί 3 μήνες. Έτσι η προστασία της τεκούσης κατά της απόλυσης στην περίπτωση αυτή ισχύει επί 15μηνο από την ημερομηνία τοκετού
Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 115/Α/15.07.2010 δημοσιεύτηκε ο ν. 3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις», το άρθρο 14 του οποίου αναφέρεται στη συνταξιοδότηση των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων.Επισημαίνουμε εξ αρχής ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14, η βούληση του νομοθέτη είναι ότι οι ρυθμίσεις που αφορούν τη συνταξιοδότηση των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων που ισχύουν για το Δημόσιο θα εφαρμόζονται και στους φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το Ν.Α.Τ..Προς το σκοπό αυτό, σας διαβιβάζουμε το α.π. 132438/0092/15.10.2010 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το οποίο παρέχονται οδηγίες για την…
ΕΙΣΑΓΩΓΗΜε τις διατάξεις του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου (Ν.3865/2010) στο πλαίσιο των σημαντικών αλλαγών που επήλθαν στη συνταξιοδοτική νομοθεσία που διέπει τους δημοσίους υπαλλήλους-λειτουργούς και τους εξομοιούμενους μ’ αυτούς θεσπίστηκαν και νέες ρυθμίσεις (αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών και σπουδών) οι οποίες, όπως κάθε τι νέο έχουν εύλογα προκαλέσει πολλές απορίες και ερωτηματικά αναφορικά με την εφαρμογή επίσης.Η παρούσα εγκύκλιος με τις διευκρινίσεις που παρέχει αναφορικά με την εφαρμογή των συγκεκριμένων αυτών διατάξεων επιχειρεί στο μέτρο του δυνατού και του επιτρεπτού ενιαία και συγκροτημένη «ερμηνευτική προσέγγιση» προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι για τις νέες ρυθμίσεις και να αποτελέσει ένα εργαλείο για…
Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου μας και σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων στα (πρώην) Ειδικά Ταμεία, συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:1. Ασφαλισμένοι πριν την 1.1.1983 Α. Ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (με εξαίρεση τις παρ. 15 και 17ζ του άρθρου 10) δεν θίγουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων της κατηγορίας αυτής, όπως ισχύουν με τις γενικές διατάξεις νόμων.Επιπλέον, συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31.12.2010 από ασφαλισμένους των πρώην Ειδικών Ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία…
ΣΧΕΤ. : α) Οι αριθμ. 35/1993, 43/2003 εγκ. & το αριθμ. Α42/6/3-6-2010 Γενικό Έγγραφο Δ/σης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. β) Τα αριθμ. 114/28-1-2010 & 115/8-2-2010 έγγραφα του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 1. Όπως γνωρίζετε από τις οδηγίες της εγκ. 35/93, που αναφέρονται στη συγχώνευση του τ. ΕΤΑΚΕΚ στο τ. Ι.Κ.Α. – T.Ε.Α.Μ., ο υπολογισμός των εισφορών υπέρ του Ι.Κ.Α. – T.Ε.Α.Μ. γινόταν μετά από προηγούμενη κατάταξή τους σε ασφαλιστική κλάση με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος. 2. Με το παρόν έγγραφό μας, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 6 του Ν.3029/2002 για τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο…
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 11 του Π.Δ. 258/05, η ασφαλιστική σχέση του ασφαλισμένου με τον Οργανισμό, λήγει στις εξής περιπτώσεις:α) Με την οριστική διακοπή του υπαγόμενου στην ασφάλιση του Οργανισμού επαγγέλματος.β) Με την έλλειψη των απαιτουμένων στο αρθρ. 2 του Π.Δ. 258/05, προϋποθέσεων.γ) Με τη διακοπή της προαιρετικής ασφάλισης.δ) Με την πτώχευση.ε) Με τον θάνατο.Στις περιπτώσεις, που φυσικά πρόσωπα μετέχουν σε εταιρείες, η ασφαλιστική σχέση του ασφαλισμένου με τον Οργανισμό διακόπτεται με την απώλεια της ιδιότητας του φυσικού προσώπου ως μέλους εταιρείας. Ως ημερομηνία απώλειας της ιδιότητας αυτής, λαμβάνεται η ημερομηνία που βεβαιώνεται από την αρμόδια ΔΟΥ, με…
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΈχοντας υπόψη τις διατάξεις: κ.λπ.Αποφασίζουμε: ’ρθρο 1: Όροι-Προϋποθέσεις-Προγραμματισμός-Οργάνωση και Συμμετοχή: 1. Καθιερώνεται η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) με την επέκταση των εξωτερικών ιατρείων και τη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου. Σε όλα τα νοσοκομεία που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) τα τακτικά ιατρεία λειτουργούν καθημερινά τις πρωινές ώρες με τετράωρη τουλάχιστον υποχρεωτική παρουσία ειδικευμένων ιατρών. Για τη λειτουργία τους έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι βάσει αυτών εκδοθείσες αποφάσεις. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, μετά από τεκμηριωμένη…
 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ.ΕΤΑΜ Έχοντας υπόψη: κ.λπ.…6 Την υπ’ αριθμ. Μ72/918/13.11.2009 (ΦΕΚ 2350/Β΄/18.11.2009) απόφαση Διοικητή του ΙΚΑ.ΕΤΑΜ με την οποία προϋπολογίστηκε το ύψος της ειδικής αμοιβής, της εκάστοτε πληρωμής για το έτος 2010, στο προσωπικό του ΙΚΑ.ΕΤΑΜ, που θα απασχοληθεί με τη διαδικασία ελέγχου, προσδιορισμού, βεβαίωσης, εκκαθάρισης και πληρωμής με οποιονδήποτε τρόπο του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Αδειοδωροσήμου στους Εργατοτεχνίτες Οικοδόμους. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Γ31/341/9.11.2010 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το αδιάθετο υπόλοιπο από προηγούμενες πληρωμές Δωροσήμου το έτος 2010 για την ειδική αμοιβή των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στην όλη διαδικασία για την πληρωμή του Δώρου…
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: κ.λπ.Αποφασίζουμε: 1. Ανακαλούμε την απόφαση αριθ. 2/61044/Α0024/11.11.05 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αναφορικά με την ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης του Ε.ΤΑ.Τ. στην Τράπεζα Ελλάδος η οποία θα διενεργείται στο εξής από την Αγροτική Τράπεζα, και 2. Το υπόλοιπο του λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος να μεταφερθεί στην Αγροτική Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα 0624). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με γνωμοδοτήσεις της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ καθώς και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, παρέχονται διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό ή μη ως μελών οικογενείας, στα πλαίσια της κοινωνικής ασφάλισης, των παρακάτω προσώπων:Α) Υιοθετημένα τέκναΒ) Ομόφυλοι σύζυγοιΓ) Σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης: Κατ΄ επέκταση, παρέχονται διευκρινήσεις για το κατά πόσο, τα πρόσωπα αυτά αντλούν δικαίωμα συνταξιοδοτικών παροχών σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Οργανισμού, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις αρθρ. 23 Π.Δ. 258/05 περί σύνταξης επιζώντων.Με την παρούσα εγκύκλιο γνωστοποιούμε το περιεχόμενο των παραπάνω γνωμοδοτήσεων, για την εφαρμογή τους σε κάθε ομοειδή περίπτωση.ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΤΕΚΝΟΥ: Με τις διατάξεις αρθρ.…

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.