Τρίτη, 28 Απριλίου 2015 - 14:49
Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ
Έχοντας υπόψη: 1. Το π.δ. 284/88 (ΦΕΚ 128 Α΄) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει. 2. Το π.δ. 185/09, «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213 Α΄), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2362/1995, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄), όπως ισχύουν. 4. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1066361 ΕΞ 2012/26.04.2012 απόφαση με θέμα «Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ 1363/Β΄). 5. Το π.δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α΄/5−7−2012) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών». 6. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν.…
Έχοντας υπόψη: 1. Το π.δ. 284/88 (ΦΕΚ 128 Α΄) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει. 2. Το π.δ. 185/09, « Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών...» (ΦΕΚ 213 Α΄), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2362/1995, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄), όπως ισχύουν. 4. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1066361 ΕΞ 2012/26.04.2012 απόφαση με θέμα «Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ…» (ΦΕΚ 1363/Β΄). 5. Το π.δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/5−7−2012) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών». 6. Την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1212/23.11.2012 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Πληρωμή βεβαιωμένων…
Εχοντας υπόψη: 1. Το Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα» 2. Το Π.. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/21.6.2012) 3. Το Π.. 86/2012 «ιορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/21.6.2012) 4. To Π. 96/2012 (Α΄154) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» 5. Την αριθμ. Υ27 Απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού Κωνσταντίνου Τζαβάρα (Β΄2048) 6. Το Π.. 191/2003 «περί Οργανισμού του ΥΠΠΟ» (ΦΕΚ 146 /Α/13.6.2003) 7. Tων άρθρων 21,22α και 83, παρ.3 του Ν.2362/1995…
Με γνώμονα την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι δίνεται παράταση έως τις 18/03/2013 στη διαδικασία αναστολής λειτουργίας των ακόλουθων ΔΟΥ σε νησιά, όπου λειτουργεί μόνο μία φορολογική μονάδα: Σπετσών, Κέας, Άνδρου, Μήλου, Αίγινας, Πόρου, Ύδρας, Καρπάθου, Καλύμνου, Λέρου, Θάσου, Παξών, Ιθάκης, Τήνου, Κηθύρων, Λήμνου, Σκιάθου, Σκοπέλου και Αγίου Κηρύκου. Η παράταση δίνεται προκειμένου, κατά το αμέσως επόμενο διάστημα, να ολοκληρωθούν κρίσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αποτρέπουν τη μετάβαση φορολογουμένων στις ΔΟΥ, όπως η δυνατότητα πληρωμής μέσω Τραπεζών ή ΕΛΤΑ για ρυθμισμένες οφειλές. Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι, με κριτήριο το ύψος των εσόδων ανά ΔΟΥ επί των συνολικών εσόδων του…
Τροποποίηση της αριθ. 1078370/1894/0001Α/Φ.71/14−9− 2006 (Β΄/1439) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (Α΄/138), ως προς τη λειτουργία Τμημάτων Δ.Ο.Υ.». Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29−12−1980 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» (Α΄/126). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (Α΄/138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του…
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 23, παρ.4, περ.η, του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α.247). β) της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (A.222). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α.98). 2. Την αριθ. Υ.48/9-7-12 (ΦΕΚ 2105/Β)απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β.…
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α') περί φορολογίας ακίνητης περιουσίας. 2) Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 33 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α') με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων. 3) Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α'), όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’) και ισχύει, σύμφωνα με την οποία η δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων υποβάλλεται μέχρι την…
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009(ΦΕΚ 213 Α')περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών. 2) Την με αριθμό Υ 25/6.12.2011(ΦΕΚ 2792 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. 3) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 και του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α'). 4) Τις διατάξεις του άρθρου 69 και 76 του π.δ.16/1989(ΦΕΚ 6 Α'). 5) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995(ΦΕΚ 247 Α') περί αποδεικτικών εισπράξεως. 6) Τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 8…
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 17 του ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α'/24- 12-2002), όπως ισχύει. 2) Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών και καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου. 3) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 2961/2001 (Φ.Ε.Κ. 266 Α'/22-11-2001). 4) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Φ.Ε.Κ. 43 Α'), του άρθρου 14 του ν. 1473/1984 (Φ.Ε.Κ. 127 Α'), του άρθρου 24 του ν. 1828/1989 (Φ.Ε.Κ. 2 Α') και του άρθρου 10…
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιερομένου, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθ. 268 Α’/31.12.2011. 1) Με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 της πιο πάνω Πράξης Νομοθετικού Περιερομένου μετατίθεται από 1η Ιανουαρίου 2012 σε 1η Απριλίου 2012 ο ρρόνος έναρξης ισρύος της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011, σρετικά με τη φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση μετορών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους. Συγκεκριμένα, θα φορολογείται με τις γενικές διατάξεις…

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.