Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015 - 9:48
Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ
Τρόπος έκδοσης των Δελτίων Αποστολής για την παραλαβή και την διακίνηση αγοραζόμενου γάλακτος από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., μετά την εφαρμογή από 01/01/2013 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222). Σχετ.: Η από 25/02/2013 αίτηση σας Σε απάντηση της ως άνω σχετικής αίτησης σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε ότι, με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.(παρ.1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222) κατά κανόνα δεν θίχτηκαν οι διατάξεις άλλων νόμων ή Υπουργικών Αποφάσεων ή εγκυκλίων της Διοίκησης που ρυθμίζουν ορισμένα θέματα κατά παρέκκλιση των ισχυόντων, κυρίως…
Τρόπος και χρόνος έκδοσης των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών από σχολή οδηγών, μετά την εφαρμογή από 01/01/2013 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222). Σχετ.: Η από 21/02/2013 αίτηση σας Σε απάντηση της ως άνω σχετικής αίτησης σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε ότι, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών οι οποίοι τηρούσαν ορισμένα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του προϊσχύοντος Κ.Β.Σ. και δεν έχουν πλέον αντίστοιχη υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. μεταξύ των οποίων είναι και ο εκπαιδευτής…
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α, 98). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 85/2012 (Α, 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα 88/2012. (Α.143) «Τροποποίηση του Π.Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 372/1995 (Α. 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών…
Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151). β. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 2238/1994. γ. Τις διατάξεις των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ν. 2238/1994. δ. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ Α΄ 34), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με Απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. ε. Τις διατάξεις…
Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη. 2. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄) με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 3. Τις διατάξεις του ν.2859/2000(ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν: 4. Τις διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄). 5. Τις διατάξεις του π.δ. της 28ης Ιουλίου 1931 (239 Α΄) «Περί κώδικος των νόμων…
«Τροποποιήσεις της ΠΟΛ 1041/2013 αναφορικά με παρατάσεις προθεσμιών υποβολής των συγκεντρωτικών δηλώσεων των ημεδαπών ή αλλοδαπών διαχειριστριών εταιριών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του Ν.27/1975 και των δηλώσεων φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία έτους 2013». Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.27/1975 (Α’ 77) έτσι όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4110/2013 (Α’ 17) . β) Την αριθ.07927/19.09.2012 (Φ.Ε.Κ. 2574/Β΄/24.09/2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη. γ) Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε…
ΠΟΛ 1195/12.10.2012 Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 ( ΦΕΚ 58 Α’ ),της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν.3943/2011 ( ΦΕΚ 66 Α’ ) και της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του Ν.3986/2011 ( ΦΕΚ 152Α ). β) Την ανάγκη διευκόλυνσης των διασταυρώσεων που διενεργεί το Υπουργείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης. γ) Την αριθ. 07927/19.09.2012 ( Φ.Ε.Κ 2574/Β/24.09.2012 ) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων…
Σε συνέχεια της ΠΟΛ 1229/8.11.2011 με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1160/22.7.2011 (ΦΕΚ1778/Β/5.8.2011) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ως προς τη διαδικασία εκκαθάρισης του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Α.Φ.Μ., διευκρινίζουμε τα εξής: 1. Διαδικασία καταγώρισης Α.Φ.Μ. από τη Δ.Ο.Υ. ως ανενεργού και ενεργοποίηση του Στις περιπτώσεις που, κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι, ο Α.Φ.Μ. επιχείρησης εμπίπτει σε ένα από τα κριτήρια της περ. 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1160/2011, αποστέλλεται πρόσκληση στην επιχείρηση, με την οποία καλείται εντός μηνός, να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές της. Μετά την παρέλευση της παραπάνω…
Σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών, από πλευράς ΦΠΑ και προκειμένου να επιλυθούν κατά ομοιόμορφο τρόπο προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στην πράξη, σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) και συγκεκριμένα η Μεταφραστική Υπηρεσία αυτού, χρησιμοποιεί ιδιώτες μεταφραστές, οι οποίοι επιλέγονται ως κατάλληλοι για την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών, από σχετικό πίνακα επιτυχόντων, κατόπιν διαγωνισμού επάρκειας (σχετικές Αποφάσεις ΥΠΕΞ Φ093/1/ΑΣ1855/ΦΕΚ478.Β/19.5.98 και Φ.0921/ΑΣ1203/ΦΕΚ348Β/13.3.07). Οι εν λόγω μεταφραστές καλούνται να μεταφράσουν κείμενα που κατατίθενται στο ΥΠΕΞ και αμείβονται με τιμή που καθορίζεται κατά σελίδα μετάφρασης (Απόφαση ΥΠΕΞ Φ09329/ΑΣ1057/ΦΕΚ 348.Β/13.3.07). Το ΥΠΕΞ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σχετική αναφορά,…
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 232/Γ4-8/7.1.2013 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προς την Υπηρεσία μας, τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2013 έως 31.12.2013, βάσει του άρθρου 10 του Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004, διαμορφώνονται ως εξής: α) Eκατό χιλιάδες ευρώ (100.000) για τις αφίξεις και β) Eνενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000) για τις αποστολές. ΑΘΗΝΑ 19-2-2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.