Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015 - 5:33
Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ
Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ.2 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α71996) «Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων και άλλες διατάξεις». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α72011) περί σύστασης Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις 3) Τις διατάξεις του Π.Δ.90/2012 (ΦΕΚ 144/Α72012) «περί διορισμού Υπουργού και Υφυπουργών». Αποφασίζουμε 1. Αναπροσαρμόζουμε τα ποσά που εισπράττονται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων και τις Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την χορήγηση αντιγράφων παραχωρητηρίων του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικών διαγραμμάτων και αποφάσεων, διαγραμμάτων αιγιαλού και παραλίας, σχετικών αποφάσεων…
Στο ν. 4046/2012 προβλέπεται η άμεση υποχρέωση του Υπουργείου Οικονομικών να προσδιορίσει τις «ληξιπρόθεσμες εκκρεμείς επιστροφές» και να θέσει αρχές για τη διεκπεραίωσή τους (Παράρτημα V_2 ν. 4046/2012). Προκειμένου η συγκεκριμένη υποχρέωση να υλοποιηθεί με τρόπο που θα επιτρέπει και την καλύτερη παρακολούθηση του προϋπολογισμού, κρίθηκε σκόπιμο οι «εκκρεμείς» επιστροφές να διακριθούν σε δύο κατηγορίες με διακριτές αντίστοιχα διαδικασίες διεκπεραίωσης και παρακολούθησης, ήτοι: Α. Επιστροφές για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ. Στην κατηγορία αυτή θα περιλαμβάνονται ποσά που αφορούν δηλώσεις ή αιτήσεις επιστροφής, κατά περίπτωση, για τις οποίες έχει εκδοθεί ΑΦΕΚ και έχει εκκαθαριστεί η απαίτηση.…
Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. 149/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α' Τακτική Ολομέλεια), η οποία έγινε δεκτή από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στον οποίο έχει μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα δυνάμει της υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ/ 28-1-2013 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 130 Β'), στις 8/3/2013. Με την ως άνω γνωμοδότηση, η οποία εκδόθηκε σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ότι η κατά το άρθρο 44 του ν. 1892/1990 συμφωνία πιστωτών- επιχείρησης και ο ποσοτικός περιορισμός χρεών που προκύπτει από αυτή αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο…
Έχοντας υπόψη: 1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν.2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α'/7.11.2000), όπως ισχύουν: α) της παραγράφου 9 περίπτωση α' του άρθρου 36,β) των παραγράφων, 1 περίπτωση α' και 11 του άρθρου 38,γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α'/27.11.1995) και του ΠΔ 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α'/5.1.1989), περί αποδεικτικών εισπράξεως. 3. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ 1267/2011 (ΦΕΚ 44Β'/23.1.2012) «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ». 4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β'/24.9.2012) απόφαση του…
ΣΧΕΤ. : Η αριθ. πρωτ. Δ17Ε 5050937 ΕΞ/06.12.2011 Δ.Υ.Ο. Με αφορμή ερωτήματα τελωνειακών αρχών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και δεδομένου ότι ο σχετικός κατάλογος των χρυσών νομισμάτων για το έτος 2013 δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί, σας γνωρίζουμε, κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία της Γεν. Δ/νσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι, για την απαλλαγή από ΦΠΑ κατά την εισαγωγή χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού, θα χρησιμοποιείται, μέχρι νεωτέρας, ο κατάλογος των χρυσών νομισμάτων με ισχύ για το έτος 2012, όπως σας κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω σχετική Δ.Υ.Ο. 28/03/2013 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ…
1. Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γεωργίου Μαυραγάνη, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματα τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, και η οποία λήγει στις 29.03.2013 παρατείνεται μέχρι 28.06.2013. 2. Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» που έχει ήδη ψηφισθεί και θα δημοσιευθεί τις επόμενες μέρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπονται απευθείας στο νόμο οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τους κατοίκους που δηλώνουν ότι φορολογούνται…
Σύνθεση: Πρόεδρος: Δημήτριος Αναστασόπουλος, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ Μέλη: Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Ιωάννης Τρίαντος, Ηλίας Ψώνης, Παρασκευάς Βαρελάς, Ασημίνα Ροδοκάλη, Θεόδωρος Ψυχογυιός, Ευγενία Βελώνη, Στυλιανή Χαριτάκη και Δημήτριος Χανής, Νομικοί Σύμβουλοι. Εισηγήτρια: Ασημίνα Ροδοκάλη, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους. Περίληψη Ερωτήματος: Αν οι τόκοι που αποκομίζουν από 1-1-2007 αμοιβαία κεφάλαια, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία από έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος, ασχέτως του χρόνου απόκτησης των τίτλων αυτών από τους άνω δικαιούχους. I. Επί του ανωτέρω εγγράφου ερωτήματος, η Υπηρεσία χωρίς να παραθέτει συγκεκριμένο ιστορικό και επισημαίνοντας ότι οι φορολογικές διατάξεις ερμηνεύονται στενά έχει την άποψη ότι…
Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελεύθεελρα επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών(έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2012. Κατόπιν σχετικών αιτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας, τα ακόλουθα:…
Οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από1.1.2007 και μετά, οι οποίοι αποκτώνται από αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ), εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, ανεξάρτητα αν αποκτήθηκαν κατά την έκδοσή τους ή μεταγενέστερα. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αριθ. 173/2009 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (ΣΤ’ Τμήμα), που έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από 1.1.2007 και μετά, οι οποίοι αποκτώνται από αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ), εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρείες επενδύσεων…
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το θέμα, σας κοινοποιούμε την υπ' αριθμ. 7/7-11-2012 εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου θέτοντας υπόψη σας τα ακόλουθα και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312ΑΊ27-12-2005), θεσπίστηκε υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα. Για τα έτη 2005 έως και 2011 οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, είχαν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση στοιχείων ακινήτων. Με την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, όπως προστέθηκε…

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.