Σημαντικές ανακοινώσεις:

Εργασιακά-ΟΑΕΔ-Ασφαλιστικά
1. Στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού και στον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού καταβάλλεται από τον Οίκο Ναύτου ποσοστό 3% επί του συνολικού ύψους των πληρωμών ιατρών, φαρμακοποιών, νοσοκομείων, διαγνωστικών και νοσηλευτικών ή θεραπευτικών κέντρων, ιατρικών εργαστηρίων, οπτικών και ορθοπεδικών καταστημάτων, που πραγματοποιούνται κατ΄ έτος για τους ασφαλισμένους του, μέσω των παραρτημάτων και των περιφερειακών του γραφείων.
ΣΧΕΤ. : «Η αρ. 79/10 εγκύκλιος»Σε συνέχεια της ανωτέρω αναφερόμενης εγκυκλίου, με την οποία σας γνωρίσαμε τα οριζόμενα της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3863/10 (ΦΕΚ 115 Α΄/15-7-10) και κατόπιν του αρ. πρωτ. Φ10035/29276/1501/17-12-10 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:Κριτήριο της συνάφειας του επαγγέλματος με την ιδιότητα του μηχανικού, υγειονομικού ή νομικού αποτελεί το γεγονός ότι η δραστηριότητα εμπίπτει στον κύκλο των επιστημονικών ενασχολήσεων του ενδιαφερομένου και δεν μπορεί να ασκηθεί σε καμία περίπτωση από κάποιον τρίτο χωρίς το ανάλογο επιστημονικό υπόβαθρο.Στις περιπτώσεις εταιρειών που ο σκοπός τους επεκτείνεται και…
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: κ.λπ.Αποφασίζουμε: 1. Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ Α. 15), όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα, αναπροσαρμόζονται από 1.1.2011 κατά ποσοστό 3%. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σας γνωρίζουμε ότι το ΔΣ του Οργανισμού κατά τη συνεδρίασή του στις 15-3-2011 (αρ. πρακτ. 427) αποφάσισε τα κάτωθι:1. Δεν απαιτείται θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας των προστατευομένων μελών των άμεσα ασφαλισμένων, των εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχων, των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, των μελών της οικογένειας αναπήρων και θυμάτων πολέμου και άλλων ασφαλισμένων ειδικών κατηγοριών από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού (ΥΠΑΔ) μέχρι το τέλος του τρέχονταος έτους, τα δε βιθβλιάρια νοσηλείας που ήδη κατέχουν οι ασφαλισμένοι ισχύουν κανονικά καθισταμένων υπευθύνων των ασφαλισμένων σε περίπτωση χρήσης αυτών κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων.2. Τα βιβλιάρια ασθενείας παλιού τύπου χωρίς barcode δεν αντικαθίστανται μέχρι…
Α. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝΣας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3943/31-3-2011 αναστέλλεται ως την 31/12/2012 η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης κατά των οφειλετών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι είτε έχουν εκπέσει της ρύθμισης οφειλών του Ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α) ή αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, είτε δεν έχουν υπαχθεί σε αυτές, εφόσον υπαχθούν στο καθεστώς του παρακάτω προσωρινού διακανονισμού.Προϋποθέσεις της αναστολής αυτής και της υπαγωγής στον προσωρινό διακανονισμό για τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι την 31/12/2010 είναι: 1. η υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, 2. η ανελλιπής καταβολή των από…
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπ’ όψη: κ.λπ.Αποφασίζουμε: ’ρθρο 1-Σύνθεση της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής: Στην Γ.Γ.Κ.Α. λειτουργεί η Δευτεροβάθμια Ειδική Υγειονομική Επιτροπή, που συστήνεται με το άρθρο 32 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α΄). Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία τακτικά μέλη (3), με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Στην Επιτροπή μετέχουν: α) Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Γενικό Διευθυντή Κοινων. Ασφάλισης. β) Ένα μέλος Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού Ιατρικής Σχολής ενός εκ των Πανεπιστημίων της χώρας με τον αναπληρωτή του. γ) Ένας ιατρός .Πρόεδρος της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής Αθήνας (τρία κλιμάκια)…
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: κ.λπ.Αποφασίζουμε: Το άρθρο 7 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας ΙΚΑ.ΕΤΑΜ [Υ.Α. αρ. 57440/13.1.1938 (Β΄ 33)], αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Κατά τόπο αρμόδια να αποφασίζουν για τα θέματα της ασφάλισης κατά της ασθένειας είναι τα ασφαλιστικά όργανα του ΙΚΑ.ΕΤΑΜ στα οποία υποβάλλεται σχετικό αίτημα από το δικαιούχο. Εδικά για τη χορήγηση παροχών ασθένειας για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής (AYE, BYE) καθώς και για την απόδοση δαπανών έκτακτης νοσοκομειακής περίθαλψης, αρμόδιο είναι το υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου». Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί…
Με την 65/10 Εγκύκλιό μας σας κοινοποιήσαμε, για αρχική ενημέρωσή σας, τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Φ.Ε.Κ. 115A΄/15.7.2010), οι οποίες αφορούν θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης.Με τις ανωτέρω διατάξεις από 1/1/2011 ρυθμίζεται σε νέα βάση η αρμοδιότητα, επαναπροσδιορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές βάσει των οποίων υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης, αυξάνεται η μείωση από 3% σε 6% στις περιπτώσεις ταυτόχρονης καταβολής κατ΄ επιλογή του ασφαλισμένου της τμηματικής σύνταξης του συμμετέχοντα οργανισμού με αυτή του απονέμοντα, και από 15/7/2010 αλλάζει ο τρόπος διακανονισμού του ποσού των συντάξεων αναπηρίας.Για την εφαρμογή των παραπάνω…
ΣΧΕΤ.: εγκύκλιο 77/10Με την ως άνω σχετική εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 10 παρ. 17 περ. β του Ν. 3863/2010, σχετικά με την συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων μέχρι 31/12/92 μητέρων ανηλίκων τέκνων. Επειδή υπήρξαν ερωτήματα υποκαταστημάτων για το θέμα της ανάκλησης της συνταξιοδοτικής απόφασης μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων μητέρων, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προαναφερόμενες διατάξεις στις περιπτώσεις που η αίτηση συνταξιοδότησης είχε υποβληθεί πριν την 15/7/2010, σαςδιευκρινίζουμε τα εξής:α. Σε ανάκληση της συνταξιοδοτικής απόφασης με έντοκη επιστροφή των ήδη καταβληθεισών συντάξεων θα προβαίνετε μόνο στην περίπτωση που η απόφαση συνταξιοδότησης είχε εκδοθεί πριν την…
ΣΧΕΤ. Εγκ. ΙΚΑ 79/10.Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ.26139/987/12-1-2011 Κ.ΥΑ. (ΦΕΚ 72/τ.Β'/2011) που αφορούν στο πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας.Με την ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 12 της με αριθ.19721/15-10-2010 Κ.Υ.Α..Οι τροποποιήσεις αφορούν στα εξής :- Το ανώτατο όριο των επιχορηγουμένων μειώνεται σε τριάντα (30) αντί ογδόντα (80) εργαζομένων που ίσχυε, σε επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των πενήντα (50) ατόμων. - Στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχειρήσεις που απασχολούν ένα (1) άτομο με πλήρη απασχόληση.Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το…

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.