Εργασιακά-ΟΑΕΔ-Ασφαλιστικά
 Λαμβάνοντας υπόψη αίτημα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, περί παράτασης προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης και προσαρμογής του λειτουργικού του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος παρακολούθησης μισθοδοσίας και στατιστικών στοιχείων για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη βάσει των οποίων δημιουργείται και η ΑΠΔ, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ δ’ τριμήνου 2009 έως 30/4/2010 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών μέσων (για κανονική 01 ΑΠΔ) και με μαγνητικά ή σε έντυπη μορφή (για Συμπληρωματικές 04 ΑΠΔ) στο αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Στις περιπτώσεις που έχουν συνταχθεί καταλογιστικές πράξεις (ΠΕΠΕΕ) για εκπρόθεσμες υποβολές…
 Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, διευκρινίζουμε ότι η ασφάλιση των εργαζομένων για το Δώρο Πάσχα 2010 θα γίνει μέσω των ΑΠΔ, που θα υποβληθούν από τους εργοδότες τους για το Β΄ τρίμηνο 2010 (με μήνα αναφοράς 4/2010).Οι αντίστοιχες εισφορές πρέπει να καταβληθούν το αργότερο μέχρι 30/6/2010.
Α) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:Ενόψει της έναρξης της λουτρικής περιόδου έτους 2010, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: Οι Προϊστάμενοι των Μονάδων Υγείας και οι Προϊστάμενοι των Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (όπου λειτουργούν χωρίς αυτοτέλεια), πρέπει να προχωρήσουν στη συγκρότηση της ΑΥΕ λουτροθεραπείας για το χρονικό διάστημα από 1/6/2010 έως 31/10/2010, η λειτουργία της οποίας θα ξεκινήσει αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής με τη λουτροθεραπεία εγκυκλίου και του πίνακα των λουτροπηγών από την Δ/νση Παροχών. Μονάδες των οποίων οι Υγειονομικές Επιτροπές εξετάζουν μεγάλο αριθμό συνταξιούχων μπορούν να συγκροτήσουν περισσότερα του ενός κλιμάκια ΑΥΕ λουτροθεραπείας. Σχετικά με τις…
Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 12 του Ν.1976-91 σε συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, ασφαλισμένους από 1-1-93 και μετά.
 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Α.Α. (Μονιμοποίηση Αναπηρίας) και το δικαιολογητικό λόγο που επέβαλε την καθιέρωση του μέτρου αυτού (Κωδικοποίηση Συντάξεων αρθμ. 6296), ορισμένες κατηγορίες αναπήρων εφόσον συντρέχουν οι οριζόμενες ειδικές προϋποθέσεις δεν υποχρεούνται σε επανεξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές και το συνταξιοδοτικό δικαίωμα παρατείνεται από της λήξεως της τελευταίας εξέτασης από τις Υγειονομικές Επιτροπές και επ’ αόριστον. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις όπου η ακριβής ημερομηνία μονιμοποίησης είναι απαραίτητη προκειμένου να χορηγηθούν άλλες παροχές (π.χ. επικουρική σύνταξη, εφάπαξ, δάνεια κ.ά.), είναι δυνατόν να μονιμοποιηθεί η συνταξιοδότηση από την ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις του…
 Μ την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 19 ν. 3833/2010 (ΦΕΚ.40/τ.Α΄/15-03-2010), «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», καθώς και αυτές της με αριθμ. Φ11321/7339/612/23-3-2010 (ΦΕΚ 326/Β/24-3-2010) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις οποίες αντικαθίστανται οι πάγιες ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3232/04, γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους. 1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ Με τις προαναφερόμενες διατάξεις ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων. Στις οφειλόμενες εισφορές συμπεριλαμβάνονται και οι εισφορές που εισπράττονται…
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Τις διατάξεις του Ν 452/76 «Περί χορηγήσεως Δώρου εις τους Εφημεριδοπώλες (ΦΕΚ 272/Α/14.10.1976). 3. Την Β2/55/1919/15.11.1977 (ΦΕΚ 1223/Β/1977) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί συστάσεως λογαριασμού δώρου εφημεριδοπωλών παρά τω Ταμείω Συντάξεως Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων». 4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κανονισμού Χορήγησης Δώρου εορτών στους Εφημεριδοπώλες (ΦΕΚ 1223/Β/1977) όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις Β2/55/2237/13.12.1979 (ΦΕΚ 1135/Β/1979), Φ55/2728/24. 11.1992 (ΦΕΚ 707/Β/30.11.1992) των…
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Τις διατάξεις του Ν 452/76 «Περί χορηγήσεως Δώρου εις τους Εφημεριδοπώλες (ΦΕΚ 272/Α/14.10.1976). 3. Την Β2/55/1919/15.11.1977 (ΦΕΚ 1223/Β/1977) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί συστάσεως λογαριασμού δώρου εφημεριδοπωλών παρά τω Ταμείω Συντάξεως Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων». 4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κανονισμού Χορήγησης Δώρου εορτών στους Εφημεριδοπώλες (ΦΕΚ 1223/Β/1977) όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις Β2/55/2237/13.12.1979 (ΦΕΚ 1135/Β/1979), Φ55/2728/24. 11.1992 (ΦΕΚ 707/Β/30.11.1992) των…
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 368/1989, «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. 163/Α΄). 3. Τις διατάξεις του Ν. 678/77 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων «περί Οργανισμού Εργατικής Εστίας και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 246/Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 1915/90 «Προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού συνόλου, οικονομική αυτοτέλεια συνδικαλιστικού κινήματος» (ΦΕΚ 186/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν διαδοχικά με το άρθρο 1 παρ. 1 του…
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΈχοντας υπόψη κ.λπ.Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2224/94 την καταβολή της επιχορήγησης των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (4.250,00 €) στην Ομοσπονδία Εργατικών Στελεχών Ελλάδος για την κάλυψη δαπανών του Εκλογοαπολογιστικού τους Συνεδρίου.Η καταβολή της επιχορήγησης θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των σχετικών παραστατικών στον ΟΕΕ.Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον ΚΑΕ 2522 Δ’ του προϋπολογισμού του ΟΕΕ έτους 2010.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.