Κυριακή, 26 Απριλίου 2015 - 2:15
Εργασιακά-ΟΑΕΔ-Ασφαλιστικά
ΣΧΕΤ. : Το υπ΄ αριθμ. Γ99/1/150/02, Γ99/1/318/03, Γ99/1/153/04, Γ99/1/137/05, Γ99/1/154/06, Γ99/1/112/07 & Γ99/1/251/08. Σας κοινοποιούμε το υπ΄ αριθμ. Β139802/28-9-2009 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με το οποίο, οι υπηρεσίες του εν λόγω Οργανισμού, προκειμένου να χορηγήσουν επιδόματα ανεργίας σε εποχικά απασχολούμενους, θα δέχονται και για το έτος 2009 τα έντυπα ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, απευθείας χωρίς καμία προηγούμενη επικύρωσή τους από τις υπηρεσίες εσόδων των Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Όπως σας είναι γνωστό και με βάσει τις διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές δεν πρέπει να υπολείπονται της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή από τις ισχύουσες κάθε φορά, Εθνικές ομοιοεπαγγελματικές, επιχειρησιακές, κλαδικές, διαιτητικές συμβάσεις , κ.λ.π. Με την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) και σχετικής κωδικοποίησης, ο εργοδότης καταχωρεί στην Α.Π.Δ. με ειδικό αριθμό (6ψήφιο) την ειδικότητα του ασφαλισμένου, η οποία σε σχέση με την δραστηριότητα του εργοδότη (κωδικοποιημένη) οδηγεί στον προσδιορισμό του ποσοστού ασφάλισης (Κ.Π.Κ.) με βάση του οποίου καταβάλλονται οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές. Πέραν των ελέγχων του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., απαιτείται κατά τον ουσιαστικό έλεγχο…
Σχετ.: Οι με αρ. 84/08 & 23/ 09 εγκύκλιοι Όπως ήδη σας έχουμε γνωρίσει με την εγκύκλιο 23/09 οι πληρωμές των συντάξεων των συνταξιούχων του ΤΕΑΜ – ΝΠΔΔ πραγματοποιούνταν για λογαριασμό του ΤΕΑΔΥ μέσω του μηχανογραφικού συστήματος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή μέσω Υποκ/των του, ως το μήνα 7ο/2009. Από το μήνα 8ο/09 η καταβολή των συντάξεων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του ΤΕΑΔΥ στο οποίο, ως γνωστόν, έχει ενταχθεί με τον ν. 3655/08. Για το λόγο αυτό μεταφέρθηκε το αρχείο των συνταξιούχων του ενταχθέντος Τομέα στο μηχανογραφικό σύστημα του ΤΕΑΔΥ και έγινε ομαδική μετάπτωση των συνταξιούχων στο…
Σχ. 1. Η αρ. 33/08 εγκύκλιος της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 2. Το με αρ.πρωτ.20021/19319/848/7.8.08 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν/κής Προστασίας. 3. Η αρ. Φ.80000/18926/832/13.8.08 Απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Όπως σας γνωστοποιήσαμε με την ως άνω σχετική εγκύκλιο της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 53 του ν.3655/08 (ΦΕΚ 58/3.4.08 τ.Α), από 1/6/08 το Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (Τ.Α.Π.Ε.Α.Π.Ι), που έχει συσταθεί με τον Α.Ν. 2276/1940 (ΦΕΚ 117Α΄), ως προς τους κατ΄ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του, εντάχθηκε στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ). Στα πλαίσια της αρμοδιότητας της…
ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 77/2008. Γεν. Έγγρ. Γ99/1/14/28-1-01, Γ99/1/143/13-5-09 & Γ99/1/232/29-7-09. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά της επιχείρησης «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόδοσης Α.Μ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., στο σύνολο των εργαζομένων της, ώστε να απεικονίζονται ορθά τα ασφαλιστικά στοιχεία τους στις Α.Π.Δ., κρίνεται απαραίτητο να δοθεί νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. Γ΄, Δ΄ τριμήνων 2008 και Α΄, Β΄, Γ΄ τριμήνων 2009 έως 29/1/2010 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών μέσων (για Κανονικές 01 Α.Π.Δ.) και με μαγνητικά μέσα ή…
ΣΧΕΤ. : Τα αριθ. Ε40/138/14-6-07, Ε40/276/21-12-07, Ε40/231/8-7-08 & Ε40/131/31-3-2009 έγγραφά μας. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και καθώς αναμένεται νέα νομοθετική ρύθμιση, σας γνωρίζουμε ότι οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης θα συνεχίσουν και για τα τρίμηνα Γ΄/2009,Δ΄/2009 να καταχωρούν στις Α.Π.Δ. που υποβάλλουν για το μόνιμο προσωπικό που απασχολούν και τους εργαζόμενους που παραχωρούν σε έμμεσους εργοδότες. Η καταβολή των εισφορών θα πραγματοποιείται κατά τα γνωστά (τον επόμενο μήνα από αυτόν της απασχόλησης).
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. Σ40/130/11.12.2008 Γενικό Έγγραφο. Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο είχατε ενημερωθεί για τις ημερομηνίες οριστικοποίησης των αποφάσεων προσωρινής σύνταξης 2009 και τις αντίστοιχες ημερομηνίες πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων. Με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι ειδικά για το μήνα Δεκέμβριο 2009 τροποποιείται η ανακοινωθείσα ημερομηνία οριστικοποίησης των προσωρινών συντάξεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού των δικαιούχων στις 16/12/2009, και ορίζεται η 2/12/2009.
 ΣΧΕΤ.: α) Η 97/08 Εγκύκλιος του τμήματος Κύριας Σύνταξης της Δ/νσής μας. β) To Φ1500/2530/72/10-9-09 έγγραφο της ΓΓΚΑ γ) Η 27/09 Εγκύκλιος μας. Ι. Όπως είναι γνωστό, με τη διάταξη του άρθρου 145 παρ.1 του Ν.3655/08 (ΦΕΚ 58/τ.Α’/3-4-08), θεσπίστηκε κίνητρο παραμονής στην εργασία, για τους μέχρι 31-12-92 ασφ/νους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Συγκεκριμένα, το ποσό της σύνταξης όσων συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την 3/4/08, εφόσον συμπληρώνουν άνω των 10.500 ημερών ασφάλισης και το 60ο έτος της ηλικίας τους, προσαυξάνεται για κάθε 300 ημέρες ασφ/σης άνω των 10.500 και μέχρι 900 κατ’ ανώτατο όριο, κατά ποσό που αντιστοιχεί στο γινόμενο του 25πλασίου…
Με τις διατάξεις του Ν. 3719/08 (ΦΕΚ 241 Α/ 26-11-08) «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις», καθιερώθηκε η οργάνωση της ελεύθερης συμβίωσης δύο ετερόφυλων προσώπων μεταξύ τους με συμφωνία η οποία περικλείεται σε συγκεκριμένο συμβατικό τύπο (συμβολαιογραφικό έγγραφο). Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων σε συνδυασμό με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου του επιζώντος συζύγου, καθώς και τη χορήγηση προσαύξησης συζύγου διευκρίνισε τα ακόλουθα: Οι διατάξεις του Ν. 3719/08 οι οποίες αναφέρονται στο σύμφωνο συμβίωσης, βασίζονται στην αρχή της ελευθερίας των…
Σχετ.: Εγκ. 100/08 1. Για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών Συντάξεων κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των συντάξιμων αποδοχών των επιλεγέντων από τον ασφαλισμένο ή την υπηρεσία 5 ημερολογιακών ετών από τα 10 έτη τα προηγούμενα εκείνου στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης (Ν.3029/02, άρθρο 2, παρ. 9) σε περίπτωση υποβολής της σχετικής αίτησης μέσα στο έτος 2010, σας παραθέτουμε τους λόγους και τους συντελεστές με τους οποίους πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι αποδοχές των ανωτέρω ετών: Οι αποδοχές του έτους 2000 κατά το λόγο : 51,11 = 1,4091 36,27 Οι αποδοχές του έτους 2001 κατά το λόγο : 51,11 = 1,3355 38,27…

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.