Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 - 18:38

Σημαντικές ανακοινώσεις

Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ
Με αφορμή τη δυσχέρεια που έχει παρατηρηθεί, σε πολλές περιπτώσεις, όσον αφορά την αναγραφή της ονομασίας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία, ειδικά όταν η ονομασία αυτή είναι σύνθετη και έχει προκύψει από μετονομασία της Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι σε έκδοση φορολογικών στοιχείων, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:Η απεικόνιση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία και μόνο, ειδικά για τις περιπτώσεις που έπειτα από τη μετονομασία των Δ.Ο.Υ. προκύπτει σύνθετη ονομασία, έπειτα από την αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. και τη μεταφορά της καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητάς τους σε άλλες Δ.Ο.Υ., μπορεί να γίνεται με την αναγραφή…
Τροποποιήσεις:ΠΟΛ 1074/14.03.2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:α) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, της παραγράφου 7, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36,β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 38,γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 48,δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 53,ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 καιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 12…
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 58). 2. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151). 3. Της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66). 4. Της ΠΟΛ.1178/23.8.2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010». 5. Της ΠΟΛ.1233/17.11.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1178/23.8.2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2071) περί επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με…
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 711/Γ4-67/25.1.2012 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προς την Υπηρεσία μας, τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2012 έως 31.12.2012, βάσει του άρθρου 10 του Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004, διαμορφώνονται ως εξής:α) Eκατόν δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (115.000) για τις αφίξεις καιβ) Eνενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000) για τις αποστολές.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». 2. Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α΄) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 3. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 4. Τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄) όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο…
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 11 ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α') που αντικατέστησε το άρθρο 83 του ν.δ.356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) - ΦΕΚ 90Α΄ και αφορούν σε συμψηφισμό απαιτήσεων κατά του Δημοσίου με οφειλές του δικαιούχου προς αυτό και σας παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ενιαία εφαρμογή αυτών. 1. ΄Εννοια του συμψηφισμού: Συμψηφισμός είναι η απόσβεση αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ δύο προσώπων, μέσω συνυπολογισμού τους, εφόσον και στο μέτρο που αλληλοκαλύπτονται (Μιχ. Σταθόπουλου, Ενοχ.Δ.,3η έκδ.,σελ.541). 2. Προϋποθέσεις διενέργειας συμψηφισμού: Οι προϋποθέσεις διενέργειας συμψηφισμού είναι:α) Η αμοιβαιότητα των απαιτήσεων. Ο οφειλέτης της μίας απαίτησης (κύρια απαίτηση)…
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3661/2008 (ΦΕΚ Α' 89), της Δ6/Β/οικ. 5825/30.3.2010 (ΦΕΚ Β'. 407) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και των οικ. 2279/22.12.2010 και οικ. 382/12.1.2012 ερμηνευτικών εγκυκλίων των διατάξεων αυτών ορίζεται υποχρέωση προσκόμισης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) κατά τη θεώρηση των μισθωτηρίων στις Δ.Ο.Υ.. 2. Η υποχρέωση αυτή αφορά αποκλειστικά νέες μισθώσεις, εφόσον η επιφάνεια των ακινήτων υπερβαίνει τα 50 τ.μ. και αρχίζει από 9 Ιανουαρίου 2011 για τις μισθώσεις ενιαίων κτιρίων…
Σχετικά με το παραπάνω θέμα και για την εφαρμογή της 1030366/1030/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών κατά το έτος 2012, σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Η ετήσια εμπορική ή επαγγελματική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξι ευρώ (13.746) για τις επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών. Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) και ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ (17.870). Για μεταβιβάσεις μεριδίων κλπ. των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1058352/1219/ΠΟΛ.1200/28.6.2000 εγκύκλιο. 2.…
Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι για τον τρόπο συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικον. έτους 2012, προκειμένου για αμοιβές αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, που αναφέρονται και καταβλήθηκαν το έτος 2011, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1030/15.2.2011 εγκύκλιο μας.
Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 82, παρ. 5 και 8α’ του Ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), όπως ισχύει, καθώς και το έγγραφο 636/14.6.2011 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). 2. Το άρθρο 39Α, παρ. 10 του Ν.2238/1994, όπως ισχύει. 3. Το άρθρο 66, παρ. 1 του Ν.2238/1994. 4. Το άρθρο 68, παρ. 4 και 6 του Ν.2238/1994, όπως ισχύει. 5. Το άρθρο 69 του Ν.2238/1994, όπως ισχύει. 6. Το άρθρο 107, παρ. 6 του Ν.2238/1994, όπως ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Ν.3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α’) περί «Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των…

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.