Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014 - 13:08
Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ
Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. Κ1-802/23.3.2011 ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470/Β’/24.3.2011, η οποία αφορά τη σύσταση προσωπικών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και κεφαλαιουχικών (Ε.Π.Ε., Α.Ε.) εταιρειών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης αυτών, από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ).Θα ακολουθήσει άμεσα εγκύκλιος, με την οποία θα παρέχονται οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή της
Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α’/1991) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού».3. Την κοινή απόφαση Δ6Α/1142500/ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725/Β’) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά.4. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, με την επέκταση των φορέων που μετέχουν στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος.5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.ΑποφασίζουμεΗ παρ. 1 του άρθρου 1 της απόφασής μας 11142200/8853/0016/27.12.2006 συμπληρώνεται με την αναγραφή στις…
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της περίπτωσης A΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ180A΄). β) Τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 2238/1994. γ) Τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του ν. 2238/1994. δ) Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ 1603Β΄/11.7.2011) απόφασης του Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου». ε) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Ως Μεγάλες Επιχειρήσεις νοούνται οι υπόχρεοι του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς…
Με τη με αριθ. ΠΟΛ.1126/31-5-2011 δόθηκαν οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των τακτοποιούμενων χώρων του Ν.3843/2010, μετά την εφαρμογή του Ν.3897/2010, στα πλαίσια της φορολογίας κεφαλαίου και της φορολογίας εισοδήματος.Με την ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι οι διατάξεις για την απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας εφαρμόζονται και για την επιφάνεια των χώρων αυτών, εφόσον κατά το χρόνο της αγοράς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3843/2010. Επίσης, ο φόρος μεταβίβασης, ο οποίος καταβλήθηκε για την αξία ρυθμισθέντων χώρων κατά την αγορά ακινήτων που υπήχθησαν στις διατάξεις της απαλλαγής πρώτης κατοικίας, μπορεί να…
Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α’) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.».3. Τις διατάξεις του Ν.Δ.356/1974 (ΦΕΚ 90/Α’) «Περί Κώδικος Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων».4. Τις διατάξεις του Π.Δ.16/1989 «Περί Κανονισμού Λειτουργίας Δ.Ο.Υ. κ.λπ.».5. Την ΑΥΟ με αριθ. ΠΟΛ ΠΟΛ.1275/27.11.2001 (ΦΕΚ 1685/Β/18.12.2001) ΑΥΟ «Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων».6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ350/11.7.2011 (ΦΕΚ 1603/Β/2011) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» απόφαση του Πρωθυπουργού.7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε…
Με το άρθρο 113 του ν.3978/2011 (ΦΕΚ 137/τ. Α') τροποποιήθηκε ουσιωδώς αφενός η διαδικασία χάραξης των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας ενώ αφετέρου χορηγήθηκε εκ νέου η δυνατότητα νομιμοποίησης έργων που έχουν κατασκευαστεί πριν τη θέσπιση του ν. 2971/2001 χωρίς άδεια στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα από το Δημόσιο, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α.Συγκεκριμένα τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.2971/2001 και εισήχθη διαφορετική διαδικασία για τη χάραξη. Σύμφωνα με την νέα διάταξη η αρμόδια κατά τόπο Κτηματική Υπηρεσία οφείλει για τις περιπτώσεις όπου δεν έχει ολοκληρωθεί καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού να αποστέλλει στο ΓΕΕΘΑ…
1. Με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α' 180/22.8.2011), δεν επιβάλλεται πρόστιμο της περ. ζ' της παρ.6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, στους υπόχρεους - επιτηδευματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι δεν υπέβαλλαν ή υπέβαλλαν ανακριβώς καταστάσεις και ισοζύγια των παρ. 1 και 6 αντίστοιχα του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), για στοιχεία που αφορούν συναλλαγές μέχρι και το ημερολογιακό έτος 2009, εφόσον οι υπόψη καταστάσεις και ισοζύγια υποβληθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι και την 30.9.2011.Ενόψει των προαναφερομένων και με αφορμή ερωτήματα που ανέκυψαν αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής…
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγρ. 6 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α/31−3− 2011).2. Τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του Ν 2318/1995 “ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ”.3. Την υπ’ αριθμ. Υ 350/11−7−2011 (ΦΕΚ 1603 Β) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου».4. Το Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».6. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄213) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών».7. Το Π.Δ. 63/2011 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».8. Των άρθρων…
Σύμφωνα μ' αυτή, ΝΣΚ (Τμήμα Α') γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία ότι δικαίωμα έκπτωσης των τόκων από το φόρο δύο ή περισσότερων στεγαστικών δανείων, ανεξάρτητα του χρόνου σύναψής τους, όπως ορίζεται πλέον στην περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, για την απόκτηση δύο ή περισσότερων πρώτων κατοικιών ταυτόχρονα, εφόσον για το κάθε δάνειο πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την έκπτωση των τόκων, ισχύει μόνο για την κατοικία που αποκτήθηκε χρονικά πρώτη από το φορολογούμενο έστω και αν αυτή έχει εν τω μεταξύ εκποιηθεί, αφού οι ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 9 παρ.3 περ. γ' του ΚΦΕ) δεν καθιερώνουν ρητά…
Σας κοινοποιούμε προς άμεση ενημέρωσή σας το ν.4002/2011 με τίτλο «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο φύλλο 180 Α722 - 8-2011 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.Σημειώνουμε ότι τα άρθρα 18 και 19 αφορούν ρυθμίσεις αμιγώς φορολογικών θεμάτων. Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών θα παρασχεθούν με εξειδικευμένες εγκυκλίους.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.