Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015 - 18:35
Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ
06 Σεπτεμβρίου 2012 21:32 Σχολιάστε πρώτοι!
 Παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 για τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις θυγατρικές αυτών που έχουν λάβει για την περίοδο 01.01.2011-31.12.2011 παράταση δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων ΠΟΛ 1168/31-7-2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 82 παρ. 5 και 8α του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, καθώς και το αριθ. 636/14.6.2011 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. 2. Το άρθρο 39Α παρ. 10 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει. 3. Το άρθρο 66 παρ. 1 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει. 4.…
06 Σεπτεμβρίου 2012 21:19 Σχολιάστε πρώτοι!
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄). β) Τις Της διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το N. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), της ισχύει. γ) Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄). δ) Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1070576/2627/ΔΜ/ ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (ΦΕΚ1062 Β΄), της ισχύει. ε) Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193 Β΄), της ισχύει. στ) Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1228/7.11.2011 (ΦΕΚ 2698 Β΄). ζ) Τις διατάξεις της Δ6Α 1133675 ΕΞ2011/23.9.2011 (ΦΕΚ 2151 Β΄) Α.Υ.Ο., περί έναρξης…
06 Σεπτεμβρίου 2012 21:11 Σχολιάστε πρώτοι!
βλ. επίσης: ΠΟΛ 1235/2013 - 18.10 (ΦΕΚ Β΄2693) Καθορισμός δείγματος ελέγχου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, των εταιριών, που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, και έκλεισαν ισολογισμό μέχρι την 30/11/2011 και λοιπά θέματα ελέγχου των υποθέσεων αυτών» ΠΟΛ 1165/24-7-2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 82 παρ. 5 και 8α του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, καθώς και το υπ’ αριθμ. 636/14.6.2011 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. 2. Το άρθρο 80 του…
06 Σεπτεμβρίου 2012 21:10 Σχολιάστε πρώτοι!
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/27.12.2005). 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει την προθεσμία καθώς και να καθορίζει τον τρόπο υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. 3. Την αριθ. 05513ΕΞ/97/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάννη» (ΦΕΚ 2105Β΄/9.7.2012). 4. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2012 με…
06 Σεπτεμβρίου 2012 20:59 Σχολιάστε πρώτοι!
Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, και ορίζονται στην ΠΟΛ.1145/31.05.2012 Α.Υ.Ο., για το οικονομικό έτος 2012 ΠΟΛ 1161/16-7-2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 8 του άρθρου 61 του ΚΦΕ (ν. 2238/1994), όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/31.03.2011). 2. Την ΠΟΛ.1145/31.05.2012 Α.Υ.Ο., με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά…
29 Αυγούστου 2012 17:22 Σχολιάστε πρώτοι!
Με αφορμή ερωτήματα που περιήλθαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα κατωτέρω και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: Με την ΠΟΛ.1056/2.3.2012 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, η οποία διαβιβάσθηκε με την ΠΟΛ.1057/2.3.2012 , δόθηκαν οδηγίες για τον τρόπο και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ετών 2011 και 2012. Περαιτέρω, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την διαχείριση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2012, στις ακόλουθες περιπτώσεις. Α. Ο υπόχρεος δικαιούται πλήρους απαλλαγής Αν ο υπόχρεος του ακινήτου δικαιούται πλήρη απαλλαγή, υποβάλει αίτηση διαγραφής του τέλους στην αρμόδια…
29 Αυγούστου 2012 17:12 Σχολιάστε πρώτοι!
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (N.2859/2000), και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 41 , 42 και της παραγράφου 3 του άρθρου 64 αυτού . 2. Την απόφαση Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107/Β/25.2.88). 3. Τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι δικαιούχοι επιστροφής Φ.Π.Α. αγρότες για την συγκέντρωση και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι 31.7.2012. 4. Την αριθ. 05513/09.07.2012 (ΦΕΚ 2105/Β/9.7.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη. 5. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕΠαρατείνουμε μέχρι 31 Οκτωβρίου 2012 την προθεσμία για…
31 Ιουλίου 2012 23:36 Σχολιάστε πρώτοι!
Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για το οικονομικό έτος 2012, των ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης ΠΟΛ 1160/16-7-2012 1. Σύμφωνα με την περίπτωση θδ΄ του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄/01 -03-2012), η βεβαίωση πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων στους καταλόγους του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εξομοιούται ως προς τα έννομα αποτελέσματα της με την κάρτα ανεργίας των ανέργων εγγεγραμμένων…
31 Ιουλίου 2012 23:33 Σχολιάστε πρώτοι!
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α’/14.12.2004), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1098/5.5.2011 του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 826/Β’/12.5.2011). 3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογούμενων για την ομαλή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 του Ν.3296/2004, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 79 του Ν.3842/2010. 4. Την κοινή απόφαση 05513/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/Β’/9.7.2012) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Αποφασίζουμε 1.…
31 Ιουλίου 2012 23:30 Σχολιάστε πρώτοι!
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του N. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/2-2-2012), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του πέμπτου άρθρου του Ν. 4047/2012 ΦΕΚ 31 Α/23.02.2012, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει την προθεσμία υποβολής της αίτησης του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής και να ρυθμίζει κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων. 2. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής αίτησης ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο στη ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του Ν. 4038/ 2012 (ΦΕΚ 14 Α/2-2-2012),…

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.