Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ
Με την αρ. ΔΕΛ1059085 ΕΞ 2011/14-4-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστάθηκαν 49 ειδικά συνεργεία ελέγχου 1.750 φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου, στα οποία υπηρετούσαν 98 ελεγκτές, 17 προϊστάμενοι και η έδρα τους βρισκόταν σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Λόγω των σοβαρών προβλημάτων που παρατηρήθηκαν ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης των ελέγχων των υποθέσεων αυτών και προκειμένου να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία, έχει ήδη ανατεθεί, από τις 11 Οκτωβρίου 2012, με την υπ’αριθμ. ΔΕΛ Α 1139975 ΕΞ 2012 (ΦΕΚ Β' 2756/11-10-2012) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, ο έλεγχος των εκκρεμών υποθέσεων στα ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη συγκέντρωση των…
Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α΄). 2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α΄). 3. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών YΠΟΙΚ 07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 4. Την Απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1162/16-7-2012 (ΦΕΚ 2202/Β') . 5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ…
Κοινοποίηση της 278/2012 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ ΠΟΛ 1193/3-10-2012 Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την 278/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Σύμφωνα μ' αυτή, το Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Β') γνωμοδότησε ομόφωνα ότι η ειδική παροχή μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, η οποία χορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε εργαζόμενες μητέρες, ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά τη διάρκεια της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, αποτελεί μεν εισόδημα εκ μισθωτών υπηρεσιών, αλλά απαλλάσσεται από κάθε φόρο, σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 1545/1985 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ…
Ανακοίνωση Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σχετικά με παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής του Ε9 Ύστερα από επικοινωνία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με την Γ.Γ.Π.Σ. έγινε γνωστό ότι το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό για την ηλεκτρονική υποβολή Ε9 του έτους 2010(χρήση 2009) μέχρι σήμερα 28-11-2012, Ε9 του έτους 2011(χρήση 2010) μέχρι τις 15-12-2012 Ε9 του έτους 2012(χρήση 2011) μέχρι τις 31-12-2012
Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 περιπτ. δ' του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α' 211) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1Ο και 11 του αρ. 20 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α' 249) 2) Τις διατάξεις του Π.Δ.284/1988 (Α' 128) Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει. 3) Την αριθμ. 07927ΕΞ/19.9.2012 (Φ.Ε.Κ. 8'2574124.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 4) Τις διατάξεις του Π.Δ.28011997 (ΦΕΚ Α'203), με τις οποίες καθορίστηκε το οργανωτικό πλαίσιο των Ελεγκτικών Κέντρων. 5) Την αριθμ. 1099054/1224/0006Α/9.12.2004 (Φ.Ε.Κ. 8'1880), «Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων…
ΣΧΕΤ : α)Το με αρ.πρωτ. ΔΝΥ 1047446 ΕΞ2012/21-3-2012 έγγραφό μας β) Το με αρ.πρωτ. ΔΝΥ Δ 1125822 ΕΞ2012/12-9-2012 έγγραφό μας Σε συνέχεια του α΄ σχετικού εγγράφου μας - λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων (ν.4046/2012, Παράρτημα 2) για την ανά τρίμηνο δημοσίευση στατιστικών στοιχείων (δ΄3μηνο 2012 εν προκειμένω), σχετικά με την πορεία των προσφυγών που εκκρεμούν ή έχουν ασκηθεί πανελλαδικά κατά πράξεων της φορολογικής αρχής - παρακαλούμε μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου να καταχωρηθούν όλες οι τρέχουσες εκκρεμότητες ανά υπηρεσία στο υποσύστημα δικαστικού TAXIS, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να αντληθούν από το πληροφοριακό μας σύστημα τα ακριβή στοιχεία για τις προσφυγές…
ΣΧΕΤ.: Η από 12.10.2012 αίτηση σας (τηλεομοιοτυπία). Απαντώντας στη σχετική αίτηση σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 4072/2012, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να μετατραπεί σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Από τη συντέλεση των διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συνεχίζεται με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του προηγούμενου εδαφίου, η μετατροπή δεν παράγει αποτελέσματα. Η μετατροπή δεν επιφέρει τη διακοπή των εκκρεμών δικών. 2. Με την αριθ. ΝΣΚ 312/2012 γνωμοδότηση,…
Κοινοποίηση των διατάξεων της Υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών». Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 1, της Υποπαραγράφου Ε.1, της Παραγράφου Ε, του άρθρου πρώτου, του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α712.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», με τις οποίες, από 1.1.2013, καταργείται ο «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (π.δ. 186/1992) και αντικαθίσταται με τον «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών», για την άμεση ενημέρωσή σας. Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων…
ΘΕΜΑ: Ανάθεση είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και καθορισμός διαδικασίας είσπραξης τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών έτους 2013 και επομένων ετών Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», 2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (152 Α’) με τις οποίες καθορίζονται τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2012 και επομένων ετών, 3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν.2362/1995…
Σας γνωρίζουμε ότι με το σχέδιο νόμου «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016», που κατατέθηκε στη Βουλή στις 5 Νοεμβρίου 2012, απόσπασμα του οποίου κοινοποιείται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή, επέρχονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις στην φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και των βιομηχανοποιημένων καπνών. A) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 1) Με τις διατάξεις της περίπτωσης 1α της υποπαραγράφου Ε.3, αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. του υγραερίου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, της περίπτωσης ιγ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, από 200 ευρώ σε 330 ανά 1000 χιλιόγραμμα. 2) Με…

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.