Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 - 17:08
Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ
21 Μαΐου 2012 14:13 Σχολιάστε πρώτοι!
Καταργήθηκε από την ΠΟΛ 1123/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1 Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2515/1997 (ΦΕΚΑ /154) 2. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α/248), όπως ισχύει, με τις οποίες προβλέπεται ότι, με Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου αυτού. 3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο 1027411/842/ΔΜ/26-2-98 (ΦΕΚ Β/193) « Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και διαδικασίες απόδοσής του», όπως ισχύει. 4. Την 1027319/677/0006Β/24-2-1998 (ΦΕΚ Β/194)…
21 Μαΐου 2012 13:52 Σχολιάστε πρώτοι!
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και ειδικότερα: α) τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 15 του άρθρου 41 β) τις διατάξεις του άρθρου 42 γ) τις διατάξεις του άρθρου 57 δ) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 64. 2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ Π.953/432/64/ΠΟΛ. 41/3.2.1988 (ΦΕΚ Β/107/25.2.88). 3. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1084/30.3.2012. 4. Τη με αριθ. πρωτ. Υ 25/6.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Υπουργούς Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ Β/2792/.12.2011). Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν…
21 Μαΐου 2012 13:27 Σχολιάστε πρώτοι!
Έκπτωση του διπλάσιου του καταβαλλόμενου μισθώματος από το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα που μισθώνουν την εγκατάστασή τους στις περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β2 του άρθρου 43 και της παρ. Β2 του άρθρου 44 του ν. 4030/2011 (Α/249).» ΠΟΛ 1096/34-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ.Β2 και Ε του άρθρου 43 και των παρ.Β2 και Ε του άρθρου 44 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (Α/249). 2. Τις διατάξεις του…
21 Μαΐου 2012 12:54 Σχολιάστε πρώτοι!
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών. 2. Την με αριθμό Υ 25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄). 4. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄). 5. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄). 6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του…
21 Μαΐου 2012 12:35 Σχολιάστε πρώτοι!
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 4 και 6 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994. 2. Την υπ’ αριθ. 1041664/755/Α0012/ΠΟΛ.1098/4.4.1995 διαταγή μας με την οποία κοινοποιήθηκαν πίνακες με τους οποίους χαρακτηρίζονται οι περιοχές της Ελλάδας σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές. 3. α) Την υπ’ αριθ. 1044146/787/ΠΟΛ.1105/Α0012/7.4.1995 διαταγή μας με την οποία παρασχέθηκε το δικαίωμα, σε περίπτωση αμφισβήτησης της πεδινότητας ή ημιορεινότητας ολόκληρης της περιφέρειας Δήμου ή Κοινότητας, συγκρότησης επιτροπής κατά Νομαρχία προκειμένου να επανακριθεί ο χαρακτηρισμός αυτός του Δήμου ή της Κοινότητας.β. Την υπ’ αριθ. Υ25/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή…
18 Μαΐου 2012 15:00 Σχολιάστε πρώτοι!
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Ζανιά στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των φορολογουμένων, καθορίζονται οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των παρακάτω υπόχρεων ως εξής: 1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κλπ.), που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ΚΦΕ, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, η οποία λήγει στις 18 Μαΐου 2012, παρατείνεται έως και τις 25 Μαΐου 2012 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος : α. των παραπάνω υπόχρεων, που η υποβολή τους γίνεται με τη…
18 Μαΐου 2012 14:50 Σχολιάστε πρώτοι!
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με το ν. 2859/7-11-2000 (ΦΕΚ Α/248), όπως ισχύουν: α) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36 , β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 11 του άρθρου 38 , γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 48 , δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 64 . 2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ 1045/9.2.2011 (ΦΕΚ 565 /Β/2.3.2012). 3. Την υπ΄ αριθ. Υ 25/2011 (ΦΕΚ 2792/Β/8.12.2011) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός…
18 Μαΐου 2012 14:10 Σχολιάστε πρώτοι!
Με αφορμή ερωτήματα αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, που ανέκυψαν κατόπιν των διαλαμβανομένων στις εγκυκλίους μας ΠΟΛ 1093/26.4.2011 και ΠΟΛ 1110/13.5.2011, με τις οποίες παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν.3943/2011 (ΦΕΚΑ/ 66), θέτουμε υπόψη σας, συμπληρωματικά με την παρούσα και τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1β΄ της ΠΟΛ 1110/13.5.2011, λογίζεται ως γενική παράβαση με συντελεστή βαρύτητας τρία (Σ.Β.= 3), η έκδοση αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις παραδρομής, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά έχουν καταχωρηθεί εμπρόθεσμα στα τηρούμενα βιβλία ή ότι η διαπίστωση της…
18 Μαΐου 2012 14:02 Σχολιάστε πρώτοι!
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92 - ΦΕΚ Α/84) και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ιδίου Κώδικα περί του χρόνου κλεισίματος του ισολογισμού και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών. 2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γστ΄ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. 3. Το Π.Δ. 110/2011 ΦΕΚ Α/243/11-11-2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Την αριθμ. Υ25/6-12-2011 (ΦΕΚ 2791/Β/8-12-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου». 5. Την ανάγκη διευκόλυνσης…
18 Μαΐου 2012 13:11 Σχολιάστε πρώτοι!
α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής από τις επιχειρήσεις των ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών (περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Ν. 2238/1994) και λοιπά θέματα. γ) Προθεσμία υποβολής καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύουΠΟΛ 1089/29-3-2012 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α/213) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών. 2. Την με αριθμό Υ 25/6.12.2011 (ΦΕΚ Β/2792) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. 3. Τις διατάξεις…

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.