Παρασκευή 18 Απριλίου, 2014,

  •  
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ: » Online Bank»ΟΕΝ»ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΟΛ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΟΛ

Α Π Ο Φ Α Σ ΗΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/27-12-2005).2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει την προθεσμία καθώς και...
Σχετικά με το παραπάνω θέμα και για την εφαρμογή της 1030366/1030/Β0012/ΠΟΛΠΟΛ.1053/1.4.2003 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών κατά το έτος 2011,σας γνωρίζουμε τα εξής :1. Η ετήσια εμπορική ή επαγγελματική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (13530) για τις επιχειρήσεις εμπορίας η παραγωγής αγαθών.Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής...
Καθορισμός ορίων ακαθάριστων εσόδων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή - φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 2873/2 Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000...
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τo άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄, στ΄ και ζ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49). 2. Τα άρθρα 14 παρ. 7 και...
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, όπως κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) όπως ισχύει: α) των παραγράφων 1 και 11 του άρθρου 34, β) των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28, γ) των άρθρων 30, 31, και 32, δ) της...
ΑΠΟΦΑΣΗ  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γε΄, και γη΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης ζ΄, του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ Α΄84), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1041614/324/0015/ΠΟΛ. 1100/4.4.1995 (ΦΕΚ Β΄ 305), «Υποχρέωση τήρησης βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης αγαθών από...
ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 ( ΦΕΚ 238 Α’) «περί απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας κ.λπ.», όπως ισχύουν.2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α’) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».3....
Α Π Ο Φ Α Σ ΗΟ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄). 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του...
Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄/24-12-2002), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του ν. 3842/2010. 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8...
Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄) περί φορολογίας ακίνητης περιουσίας. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄) περί υποβολής δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας. 3. Τις διατάξεις της...
Σελίδα 45 από 85