Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015 - 9:28
Εργασιακά-ΟΑΕΔ-Ασφαλιστικά
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΈχοντας υπόψη: κ.λπ.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:Τη χορήγηση σε όσους είναι συνταξιούχοι του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμένων (ΕΤΑΑ) μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ίσης με το ύψος μιας καταβαλλόμενης μηνιαίας σύνταξης.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΈχοντας υπόψη: κ.λπ.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση Δώρου Εορτών Χριστουγέννων 2008-Ν. Έτους 2009 στους Εφημεριδοπώλες όλης της χώρας, ως εξής:α) Για όσους έχουν μέχρι ένα (1) χρόνο ασφάλισης 1.900,33€β) Για όσους έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο και μέχρι πέντε (5) χρόνια ασφάλισης 2.660,46 €γ) Για όσους έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια και μέχρι δέκα (10) χρόνια ασφάλισης 3.040,52 €δ) Για όσους έχουν συμπληρώσει δέκα (10) χρόνια και μέχρι είκοσι (20) χρόνια ασφάλισης 3.420.59€ε) Για όσους έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) χρόνια ασφάλισης και άνω 3.800,66€.Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος δεν απασχοληθεί πλήρως κατά το χρονικό…
Αναφορικά ΅ε το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής : 1. Σύμφωνα ΅ε το αριθ. 2355/77/23-2-87 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο αριθμός των μισθώσεων που πραγματοποιεί καθημερινά κάθε οδηγός ταξί ανέρχεται σε 25 και 50, για μονοβάρδια ή διπλοβάρδια αντίστοιχα. 2. Βάσει της υπ΄ αριθ. Α68246/5942/15-12-08 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζεται σε 1,00 Ευρώ το ποσό που καταβάλλεται από το μισθωτή του ταξί για κάθε διαδρομή, σαν .ώρο Εορτών, κατά το χρονικό διάστημα των 21 ημερών από 17/12/2008 ΅έχρι 6/1/2009. 3. Μετά τα ανωτέρω, υπολογίζεται ότι, κάθε οδηγός ταξί, που αμείβεται ΅ε κυμαινόμενες αποδοχές, θα εισπράξει για…
ΣΧΕΤ.: Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 65/08Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 65/08, σχετικά με την ένταξη του κλάδου των Ξενοδοχοϋπαλλήλων στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σας γνωρίζουμε ότι εκ παραδρομής στην τελευταία παράγραφο της δεύτερης σελίδας της εγκυκλίου έχει γραφεί «οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του τ. ΤΑΞΥ μετά την ένταξή τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ………..» αντί του ορθού «πο ασφαλισμένοι του τ. ΤΑΞΥ μετά την ένταξή τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ…..»
Σχετ.: Η 20/2008 εγκύκλιος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜΣτη συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου μας και κατόπιν οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:Το οικονομικό κίνητρο της 2/1485/0022/15-2-08 Κοινής Υπουργικής Απόφασης δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι υπάλληλοι απουσιάζουν με άδειες χωρίς αποδοχές (άρθρα 51 παρ. 1 εδαφ. 1ο του Ν. 3528/07).Αντιθέτως το εν λόγω κίνητρο θα πρέπει να καταβάλλεται κατά την απουσία με γονική άδεια μετ’ αποδοχών του άρθρου 53 παρ. 1 εδαφ. 2ο του Ν. 3528/07 των τριτέκνων και των πολυτέκνων υπαλλήλων και κατά τις λοιπές γενικές διευκολύνσεις και άδειες των υπαλλήλων.Επίσης ο οικονομικό κίνητρο θα πρέπει…
ΣΧΕΤ. : Τα υπ΄ αριθ΅.:Φ.80000 /οικ./ 22142/ 985 /2-9-08 & Φ.80000 /οικ. / 24910 /1131 /10-10-08 & Φ.0000/οικ.27090/1226/22-10-06, έγγραφα της Γ.Γ.Κ.Α. Όπως είναι γνωστό, από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3655/08 προβλέπεται μεταξύ άλλων, η μεταφορά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑΜ, ΅ε την ίδια εργασιακή σχέση και οργανική θέση, μέρους του Προσωπικού που υπηρετούσε στα ενταχθέντα ή συγχωνευθέντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, Ταμεία και Κλάδους. Σύμφωνα ΅ε τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του ν.3513/06, υπάλληλοι του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των ανεξάρτητων αρχών ή των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.…
Σας κοινοποιούμε το ΅ε αριθ. Φ.80000/15536/1266/26-9-08 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων), το οποίο αποτελεί απάντηση σε ερώτημα της Διεύθυνσής ΅ας σχετικά ΅ε το εν λόγω θέμα. Συγκεκριμένα, παρουσιάσθηκαν περιπτώσεις ασφαλισμένων, οι οποίοι ζήτησαν αναγνώριση του χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας τους ΅ε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.1405/83, αλλά κατέβαλαν ΅όνο μέρος των εισφορών που τους βάρυναν, (ενώ το Δημόσιο εξόφλησε το ποσό που του αναλογούσε) και επανέρχονται, μετά από παρέλευση πολλών ετών, ΅ε νέες αιτήσεις ζητώντας να αναγνωρίσουν τον υπολειπόμενο χρόνο, για τον οποίο δεν είχαν καταβάλει τις αναλογούσες εισφορές. Στις ως άνω…
Μετά από την επεξεργασία των στοιχείων των οφειλετών ΅ε οφειλές άνω των 300.000,00 ευρώ που εστάλησαν ΅ε το ΅ε αριθ΅. πρωτ. Γ99/1/285/19-11-08 Γενικό Έγγραφό ΅ας, διαπιστώσαμε ότι δεν έχουν ληφθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των οφειλών σύμφωνα ΅ε τις διατάξεις του Ν. 356/74 – ΚΕ.Ε και άλλους νόμους. Κατόπιν των ανωτέρω κρίνουμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων θα πρέπει να προβαίνουν κατά σειρά προτεραιότητας, στις κατωτέρω εργασίες: 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ: Αμέσως μετά τη βεβαίωση της οφειλής, οι αρμόδιες Ταμειακές Υπηρεσίες των…
Α) ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ – ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ Σύμφωνα ΅ε την αριθ΅. Φ11321/63/6/11-4-07 (ΦΕΚ 179 Α΄/24-4-07) απόφαση Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, προσδιορίζεται ότι ο Προϊστάμενος της Δ/νσης του Υποκ/τος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στην περιοχή του οποίου έχει την έδρα ο εργοδότης, ανεξάρτητα από τον τόπο και το χρόνο που έλαβε χώρα η απασχόληση είναι αρμόδιος για τον έλεγχο, που αφορά τις εισφορές που δηλώνονται ΅έσω Α.Π.Δ. και για υποθέσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τα θέματα που ρυθμίζονται ΅ε τις διατάξεις του άρθρου 119 του Κανονισμού Ασφ/σης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και που αφορούν : α) Καθορισμού του υπόχρεου σε καταβολή…
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΤΕΑΜΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:(με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβερνητικής Επιτρόπου)Την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΥΕΕΟ και σήμερα ΕΤΕΑΜ, δηλαδή των εκπροσώπων Σωματείων και Ενώσεων καθώς και των υπαλλήλων, για το έτος 2009, κατά το ποσοστό αύξησης που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από την ίδια ημερομηνία, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 1976/1991.Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύρωση των πρακτικών.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.