Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014 - 21:42
Εργασιακά-ΟΑΕΔ-Ασφαλιστικά
 Έχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις: (...). Αποφασίζουμε: Άρθρο 1. - 1. Τα ακόλουθα δικαιολογητικά (αποφάσεις), τα οποία εκδίδονται από όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και αναφέρονται στην απόφαση αυτή και στα παραρτήματα που την συνοδεύουν (1-2), αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις καθ' ύλη αρμόδιες, για την έκδοση των τελικών διοικητικών πράξεων, οργανικές μονάδες των Υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων Υπηρεσιών, των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ήτοι:α) Συνταξιοδοτική απόφαση λόγω Γήρατος, Αναπηρίας και Θανάτου όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων (Κύριας και…
Όπως μας ενημέρωσε η Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης της Γενικής Δ/νσης Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών, τελευταία αποστέλλονται στην Δ/νση αυτή, για υπολογισμό ποσοστού Εργατικής Δαπάνης (Π.Ε.Δ.) προϋπολογισμοί έργων, τελικοί λογαριασμοί, Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, συμβάσεις κλπ. χωρίς να φέρουν τις κατά νόμου υπογραφές ή χωρίς να είναι πλήρεις (λείπουν σελίδες κλπ.). Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβλήματα στον ορθό υπολογισμό της εργατικής δαπάνης και πέραν αυτού δημιουργεί καθυστερήσεις, λόγου του ότι εξαναγκάζονται να επιστρέφουν τους σχετικούς φακέλους στα Υποκαταστήματα, να σχηματίζονται νέοι φάκελοι, να αποστέλλονται ξανά στην Τεχνική Υπηρεσία κλπ.Προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιου είδους προβλήματα, θα πρέπει στο εξής να ζητάτε από τους Αναδόχους των…
 Έχοντας υπ' όψη: (...).«’ρθρο 5. - Υπολογισμός εισφορών μη εμμίσθων ασφαλισμένων.ΙΙ) Ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992.1. Για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών των μη εμμίσθων ασφαλισμένων, λαμβάνεται υπ' όψη ο μέσος όρος των μηνιαίων ακαθάριστων εσόδων της τελευταίας 2ετίας.2. Μετά τη συμπλήρωση της διετίας και ανά διετία, με απόφαση του Διευθυντή του Ταμείου, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα από τον ασφαλισμένο στοιχεία, καθορίζεται το ποσό επί του οποίου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για την επόμενη διετία.Εφόσον ο ασφαλισμένος δεν προσκομίσει, ανά διετία, τα απαιτούμενα από το άρθρο 3 δικαιολογητικά, με απόφαση του Διευθυντή του Ταμείου, εντός έτους από τη λήξη της διετίας, είναι…
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ (Συνεδρίαση Δ.Σ. 42/21.12.2006). Αφού έλαβε υπ' όψη:1. Τις διατάξεις: (...).Αποφασίζει:Ασφάλιση των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών και αλιεργατών για το έτος 2007:1. Οι ειδικότητες των εργαζομένων των επιχειρήσεων των περιπτώσεων Α και Β, του συνημμένου στην εισήγηση της Υπηρεσίας πίνακα, να καταταγούν κατά δύο κλάσεις μεγαλύτερες, από αυτές που είχαν καταταγεί για το έτος 2006.2. Να προστεθούν στη σελίδα 1 του συνημμένου στην εισήγηση της Υπηρεσίας πίνακα, στην περίπτωση:α. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων (catering). Η κλάση κατάταξης των προσώπων (σερβιτόρων - βοηθών) που απασχολούνται στις εν λόγω επιχειρήσεις να είναι αυτή που θα…
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Συνεδρίαση Δ.Σ. 41/14.12.2006).Αφού έλαβε υπ' όψη:1. Τις διατάξεις: (...).Αποφασίζει ομόφωνα (με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβερνητικής Επιτρόπου):Εγκρίνει, για τις περιοχές όλων των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, την προτεινόμενη από την Υπηρεσία αποτίμηση της αξίας των χορηγουμένων παροχών σε είδος, για το έτος 2007 στους μισθωτούς (ασφαλισμένους) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τους εργοδότες τους, ως κάτωθι:α) Για ένα γεύμα: 4,25 ευρώ.β) Για πλήρη τροφή: 8,51 ευρώ.γ) Για κατοικία (μην.): 66,96 ευρώ.δ) Για πλήρη τροφή και κατοικία (μην.): 267,86 ευρώ.
ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ (ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΕΟΡΤΕΣ) Για όλους τους εργαζόμενους που συνδέονται με τον εργοδότη τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, έχουν ορισθεί από το νόμο 6 ημέρες ως εορτές αργίας. Από τις 6 αυτές ημέρες, οι 5 είναι υποχρεωτικής αργίας και η μια προαιρετικής.Ημέρες προαιρετικής αργίας: Η 25η Μαρτίου, Η Δευτέρα του Πάσχα, Η Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου), η Εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου). Η 1η Μαΐου (Πρωτομαγιά).Από αυτές οι 4 πρώτες καθιερώθηκαν με το ΒΔ 748/66, άρθρο 4, ενώ η 1η Μαΐου μπορεί σύμφωνα με τον ΑΝ 380/86 άρθρο 1, με απόφαση του Υπουργού…
Οι εργαζόμενοι γονείς, που έχουν πλήρη απασχόληση και έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη ημέρα από την εργασία τους, για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσής τους. Η άδεια χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς, που προτείνεται μετά από μεταξύ τους συμφωνία (Ν. 1483/84 άρθρο 9). Η διάρκεια της άδειας αυτής μπορεί να φθάσει μέχρι 4 ημέρες εργάσιμες κάθε ημερολογιακό έτος και είναι με αποδοχές.Την άδεια δικαιούνται και οι γονείς των οποίων τα παιδιά πηγαίνουν στο…
Η 25η Μαρτίου είναι μία από τις επίσημες εορτές του έτους.Η 35η Μαρτίου 2007 συμπίπτει με Κυριακή οπότε ισχύουν τα παρακάτω:α) Σύμφωνα με το Ν. 1400/83 όταν επίσημη αργία συμπίπτει με Κυριακή, αυτή δεν μετατίθεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα. Έτσι, οι επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν την Κυριακή 25η Μαρτίου 2007, υποχρεούνται να καταβάλλουν μόνο στους εργαζόμενους με ημερομίσθιο το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο, δηλαδή το 1/6 της εβδομαδιαίας αμοιβής.Οι επιχειρήσεις, που θα λειτουργήσουν την 25η Μαρτίου, που συμπίπτει με υποχρεωτική αργία, οφείλουν:α) σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για…
Η εγκύκλιος αυτή αφορά τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας και εργαζομένων σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπομένων στις παραπάνω αναφερόμενες αποφάσεις.(Α) ΓΕΝΙΚΑ1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη…
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ή ΕΡΓΟΥ Μεταξύ των υπογραφομένων αφενός………………………..(στοιχεία εργοδότη) και αφετέρου ………………….(στοιχεία εργαζομένου) συμφωνείται η πρόσληψη του δευτέρου στην επιχείρηση του πρώτου με τους εξής όρους:1. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως εργασίας ορίζεται (αναγράφεται η διάρκεια αυτής π.χ. εξάμηνη), η οποία αρχίζει σήμερα και λήγει την………………..χωρίς άλλη ειδοποίηση.2. Ο προσλαμβανόμενος μισθωτός θα παρέχει τις υπηρεσίες του ……………..(αναγράφεται ο τόπος παροχής των υπηρεσιών) ως………….(αναγράφεται η ειδικότητα του προσλαμβανόμενους).3. Ως μηνιαίος μισθός (ή ημερομίσθιο) ορίζεται το ποσό των €………………., στο οποίο περιλαμβάνονται οι καθοριζόμενες από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας αποδοχές με όλα τα σχετικά επιδόματα κ.λπ. παροχές.4. Ο εργοδότης…

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.