Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014 - 10:15
Εργασιακά-ΟΑΕΔ-Ασφαλιστικά
 Σχετ: Η ΅ε αρ. 11/2005 Εγκύκλιος. Με την ανωτέρω σχετική σας δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 3232/04 που ορίζουν τον τρόπο απόδοσης των οφειλομένων ποσών από τους υπόχρεους οργανισμούς όταν το συνταξιοδοτικό αίτημα κρίνεται ΅ε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Επειδή κατά την εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών παρατηρήθηκαν σοβαρές αποκλίσεις ΅ε αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις που ελοχεύουν κινδύνους για πιθανές αποκλίσεις δαπανών κατά τον διακανονισμό των αλληλόχρεων λογαριασμών ΅ε τους άλλους οργανισμούς αλλά και επιβάρυνση του ιδρύματος ΅ε πρόσθετα τέλη σε περίπτωση καθυστερήσεων των διαδικασιών του διακανονισμού αλλά και αποσκοπώντας…
Σας κοινοποιούμε το με αρ. Φ80000/2565/141/8-5-2007 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας, το οποίο αποτελεί απάντηση σε ερώτημα, που τέθηκε από την Υπηρεσία μας σχετικά με το κατώτερο όριο αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές για την υπαγωγή στις διατάξεις του αρ. 42 του ν. 2084/92.Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, επειδή από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου δεν προβλέπεται κατώτερο όριο αποδοχών, ο υπολογισμός των εισφορών για τους συνεχίζοντες την ασφάλισή τους προαιρετικά με τις διατάξεις αυτές, θα γίνεται επί του μέσου όρου του μισθού του τελευταίου, πριν την διακοπή της ασφάλισής τους δωδεκαμήνου.
ΣΧΕΤ. : Η εγκ. 31/2006 Με την Φ11321/7479/421/4-4-07 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ορίσθηκε ότι «Οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια των συντάξεων, που χορηγούν το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ., καθώς και τα Ειδικά Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.1976/91 αυξάνονται από 1/1/07 κατά ποσοστό 4%, το οποίο υπολογίζεται επί του ποσού των συντάξεων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την 31/12/06…….». Επίσης, ΅ε την Φ40021/15895/1110/22-2-06 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ορίσθηκε ότι «Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς…
Σχετ. ΕΓΚ. ΙΚΑ 76/05Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο 22034/24-4-2007 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που μας διαβίβασε η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας, με έγγραφό της Φ. 80000/13169/861/23-5-2007, σχετικά με διευκρινίσεις επί του θέματος της κατάργησης των πιστοποιητικών περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και αντικατάστασή τους από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, για ενημέρωσή σας.Με την προηγούμενη σχετική εγκύκλιό μας (76/05) σας γνωρίσαμε για την κατάργηση των ανωτέρω πιστοποιητικών για την έκδοση διοικητικών πράξεων και την αντικατάστασή τους με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η αντικατάσταση αυτών…
 Σε συνέχεια της εγκ. 74/07, παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά ΅ε την τακτοποίηση της νόμιμης διαμονής στη χώρα ΅ας των υπηκόων τρίτων χωρών, βάσει των διατάξεων του αρ. 18 παρ. 4 του Ν.3536/07. 1. Όπως αναφέρουμε στην παραπάνω εγκύκλιο, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που αναγνωρίζουν χρόνο ΅ε βάση τις διατάξεις του αρ. 6 του Ν.3536/07 και του αρ. 18 παρ. 5 του Ν.3536/07, θα προσέρχονται στις Υπηρεσίες ΅ας για εξαγορά εφοδιασμένοι ΅ε έγγραφο της Περιφέρειας, στο οποίο θα αναγράφονται τόσο οι ημέρες ασφάλισης που πρέπει να αναγνωρίσουν όσο και το χρονικό διάστημα στο οποίο θα αντιστοιχούν. Όμως, οι υπήκοοι…
 ΣΧΕΤ. :Εγκ. 74/07 Σας διαβιβάζουμε το µε αριθ. 13155/19-6-07 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Όπως είναι γνωστό μεταξύ των δικαιολογητικών, που απαιτούνται για την απογραφή των ασφαλισμένων είναι και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.8 της µε αριθμ. 1027411/842/∆Μ/26-2-98 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Όμως οι αρμόδιες ∆.Ο.Υ. δεν δέχονται τις αιτήσεις των αλλοδαπών για χορήγηση Α.Φ.Μ., εφόσον αυτοί δεν διαθέτουν άδεια παραμονής στη χώρα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να µη μπορούν οι αλλοδαποί, που βρίσκονται παράνομα στη χώρα µας, να…
Έπειτα από την 85430/14-6-2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, µε την οποία προβλέπεται η καταβολή ως επιδόματος αεροθεραπείας, για τη θερινή περίοδο 2007, στους δικαιούμενους συνταξιούχους του Δημοσίου, του ποσού των διακοσίων πενήντα πέντε ( 255,00 ) Ευρώ, σας πληροφορούμε τα εξής : Η Υπουργική αυτή απόφαση εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 6 του Ν.Δ 4605/66, το οποίο σύμφωνα µε το άρθρο 11 του ίδιου νομοθετικού διατάγματος, εφαρμόζεται και στους συνταξιούχους, που η σύνταξή τους δεν καταβάλλεται από το Δημόσιο, διέπεται όμως από διατάξεις βασικά όμοιες µε τις διατάξεις συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων. Επομένως, µε την ανωτέρω απόφαση, δικαίωμα επιδόματος αεροθεραπείας…
 Έχοντας υπόψη: κ.λπ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ’ρθρο 1-Σκοπός(’ρθρο 1 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι να καθορίσει: α) τους όρους που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην ελληνική επικράτεια από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ένωσης) και τα μέλη των οικογενειών τους, β) το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους, γ) τους περιορισμούς των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα εδάφια α και β του παρόντος, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, προκειμένου να ενσωματωθούν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 2004/38/ΕΚ…
Χορηγείται από τις ΣΣΕ, ΔΑ και ΥΑ στους κατόχους πτυχίου ανωτάτων ή ανωτέρων σχολών (ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ) και είναι μέρος των τακτικών αποδοχών.Το επίδομα πτυχίου υπαλλήλων γραφείου χορηγείται στο δικαιούχο από της υποβολής ή γνωστοποιήσεώς του στον εργοδότη. Επί τίτλων σπουδών αλλοδαπής χορηγείται από την υποβολή των δικαιολογητικών για την έκδοση απόφασης ισοτιμίας και όχι από τη χρονική στιγμή της έκδοσης της απόφασης.Το αν κάποιος δικαιούται το επίδομα καθορίζεται κατά κύριο λόγο από τη ΣΣΕ (αν το προβλέπει), αλλά και το αν αποτελεί η ύπαρξή του προϋπόθεση για την πρόσληψη.Σε περίπτωση που δεν ισχύει το δεύτερο προσέχουμε αν η αμοιβή της ειδικότητας…
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 21 παρ. 6 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 180), β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98), 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3. Την υπ’ αριθμ. 164/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε: Άρθρο 1:…

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.