Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014 - 10:00
Εργασιακά-ΟΑΕΔ-Ασφαλιστικά
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη κ.λπ. (...): Αποφασίζουμε: Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Φ.10021/Γ1/1701/6-2-2002 (Β 196) απόφασης ως εξής: ’ρθρο 1-Υποβολή Αίτησης – Δικαιολογητικά Η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 2676/1999 χορηγείται ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου. Το δικαίωμα αυτό των ασφαλισμένων ασκείται μια φορά μέσα στα πέντε (5) τελευταία χρόνια πριν από το όριο συνταξιοδότησής τους. Η αίτηση για βεβαίωση χρόνου ασφάλισης κατατίθεται στα Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στα Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου. Με τη χορήγηση των…
Έχοντας υπόψη κ.λπ. (...): Αποφασίζουμε: ’ρθρο 1 – Σκοπός – Αντικείμενο – Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2006/15/ΕΚ οδηγίας της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2006 (ΕΕ L 38 της 9.2.2006) “Για τη θέσπιση δευτέρου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 98/24/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου και για την τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 91/322/ΕΟΚ και 2000/39/ΕΚ οδηγιών”. ’ρθρο 2 – Χημικοί παράγοντες – Το Π.Δ. 307/1986 (ΦΕΚ Α’ 135) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 77/1993 (ΦΕΚ Α’ 34), 90/1999 (ΦΕΚ…
 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και της παραγράφου 5 του άρθρου 90 του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Φ.Ε.Κ. Α’ 212). β) Του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 42) περί «Ειδικών ρυθμίσεων θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». γ) Του άρθρου 90 του υπ’ αριθμ. 63/2005 Προεδρικού Διατάγματος «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α’ 98). 2. Το υπ’ αριθμ. 150/2006 Π.Δ. περί «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/09/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003,…
Έχοντας υπόψη κ.λπ.: Αποφασίζει: 1. Την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2007 ως εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόμενοι) η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ με τη υπ’ αριθμ. 498/19/10.7.2007 απόφασή της κατήρτισε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1-25 εργαζόμενους, με τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2007» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο -• ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: 1. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, δικαιούχοι φορείς υλοποίησης είναι οι οριζόμενοι από το…
 Έχοντας υπόψη κ.λπ.: Αποφασίζουμε: Την κατάρτιση συνδυασμένου προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 20.000 επιδοτούμενων ανέργων ηλικίας 18-64 ετών. 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ταχύτερη δυνατή επανένταξη των απολυθέντων ατόμων στην αγορά εργασίας, προσφέροντας ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις για την απασχόλησή τους. Αποτελεί επέκταση του παγίου προγράμματος μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, εκτείνοντας το διάστημα επιχορήγησης της απασχόλησης και για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, μέχρι και είκοσι τέσσερις (24) μήνες ή/και τριάντα (30) μήνες κατά περίπτωση. Η α’ φάση του προγράμματος διαρκεί όσο και το χρονικό διάστημα για το οποίο ο άνεργος έχει κατοχυρώσει δικαίωμα λήψης…
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΈχοντας υπόψη κ.λπ…….Αποφασίζουμε:Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις για εργασίες (Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) για το Β’ ημερολογιακό εξάμηνο 2007, τις τριάντα (30) ώρες.1. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες ομάδες σε περιπτώσεις έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας ομάδας, μπορεί για την κάλυψη της θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός των πλαισίων των παραγρ. 1 και 2 αντίστοιχα εργαζόμενοι της ίδιας…
Τα πρόσωπα στις παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες, που παρέχουν εργασία σε μη σταθερό εργοδότη ή συγχρόνως σε περισσότερους από τρεις εργοδότες, με κάθε ένα από τους οποίους συνδέονται με ιδιαίτερη σχέση εργασίας, ασφαλίζονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθορίζονται από τα άρθρα 80-87 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ (ΕΓΚ. ΙΚΑ 5/75, 77/80, 129/83, 198/85 κ.λπ.Οι κατηγορίες των προσώπων είναι κυρίως οι εξής: α) οι παραγωγοί (πλασιέ), οι εισπράκτορες και οι λογιστές, β) οι δάσκαλοι ξένων γλωσσών, γ) οι οικοδιδάσκαλοι, δ) οι καθαρίστριες γραφείων, καταστημάτων και οικιών, οι μη οικόσιτες ε) οι νυχτοφύλακες γραφείων και καταστημάτων, στ) οι αποσκευοφορείς,…
Η εβδομαδιαία ανάπαυση είναι η απαλλαγή του μισθωτού από την υποχρέωση να προσφέρει εργασία σε μια ημέρα της εβδομάδας, με σκοπό να αναπαυθεί. Είναι αδιάφορο αν αυτή συμπίπτει με Κυριακή ή άλλη μέρα της εβδομάδας. Το ΠΔ 88/99 δε ορίζει, όσον αφορά την ημερήσια ανάπαυση, ότι για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 12 συνεχείς ώρες. Η περίοδο των 24 ωρών αρχίζει την 00:01 και λήγει την 24:00 ώρα.Κατά τις Κυριακές, όπως και τις καθιερωμένες από το νόμο ημέρες αργίας απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική γενικά δραστηριότητα, άσχετα…
ΑΠΟΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Η απόλυση, το ποσό της οφειλόμενης αποζημίωσης και ο τρόπος καταβολής αυτής, διαφέρουν ανάλογα με την ιδιότητα του απολυόμενου μισθωτού ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη. Έτσι, εάν μεν πρόκειται για ιδιωτικό υπάλληλο, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε απόλυσή του με δυο τρόπους, είτε με προειδοποίηση, είτε με άμεση καταγγελία της σύμβασης εργασίας (χωρίς προειδοποίηση). Ενώ αντίθετα εάν πρόκειται για εργατοτεχνίτη, επιτρέπεται μόνο η άμεση καταγγελία της σύμβασης εργασίας (χωρίς προειδοποίηση). Η επιλογή του ενός ή του άλλου τρόπου, ανήκει στη διακριτική εξουσία (βούληση) του εργοδότη (άρθρο 1, 2 και 4 Ν. 3198/1955).Πότε…
 Είναι η μειωμένη χρονικά εργασία έναντι ελαττωμένης αμοιβής. Σήμερα ο θεσμός της μερικής απασχόλησης ρυθμίζεται σε νέα βάση με την κωδικοποίηση των υφιστάμενων διατάξεων και τη θέσπιση νέων προστατευτικών ρυθμίσεων υπέρ των εργαζόμενων. Η σχετική διάταξη του νόμου (άρθρο 2 Ν. 2639/98, Εγγρ. Υπ. Εργ. 2432/99) έχει ως εξής:«1. Κατά τη σύσταση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση).2. Η συμφωνία εφόσον μέσα…

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.