Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015 - 16:07
Εργασιακά-ΟΑΕΔ-Ασφαλιστικά
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Σας κοινοποιούμε τις με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.5812/6-3-07, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ 7974/18-4-07 εγκύκλιες καθώς και το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/28117/26-10-07 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.(νυν Υπουργείο Εσωτερικών) για ενημέρωση και εφαρμογή και σας επισημαίνουμε τα εξής: 1.Με την υπ. αριθ. 51/2005 εγκύκλιό μας σχετικά με την αποδεικτική ισχύ δελτίου «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας σας κοινοποιήσαμε την υπ. αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/10138/21-6-2005 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σύμφωνα με την οποία οι Δημόσιες Υπηρεσίες δεν υποχρεούνται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων στις περιπτώσεις που οι πολίτες προσκομίζουν δελτίο «κομμένης» Αστυνομικής ταυτότητας. Με την κοινοποιούμενη εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.5812/6-3-2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ανακαλείται η προαναφερόμενη ΔΙΣΚΠΟ/Φ15/10138/21-6-2005 εγκύκλιός του και κατά συνέπεια…
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
ΣΧΕΤ. Τα αριθμ. Ε40/138/14-6-2007 και Ε40/276/21-12-07 έγγραφά μας.Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και εν αναμονή νέας νομοθετικής ρύθμισης, σας γνωρίζουμε ότι οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης θα συνεχίσουν και για τα δυο επόμενα τρίμηνα (Γ’/2008 και Δ’/2008) να καταχωρούν στις Α.Π.Δ. που υποβάλλουν για το μόνιμο προσωπικό που απασχολούν και τους εργαζόμενους που παραχωρούν σε έμμεσους εργοδότες.Η καταβολή των εισφορών θα πραγματοποιείται κατά τα γνωστά (τον επόμενο μήνα από αυτόν της απσχόλησης).
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 144 του Ν.3655/08 (ΦΕΚ 58 Α/3.4.2008) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή του. Α. ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 28 του Α.Ν. 1846/51 οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μητέρες ανηλίκων ή ανάπηρων παιδιών που έχουν πραγματοποιήσει 5.500 ημέρες ασφάλισης δικαιούνται πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους και μειωμένη στο 50ο έτος. Η ανωτέρω διάταξη την εποχή θέσπισής της λειτούργησε ως κίνητρο για την ένταξη των…
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.5 του αρ.143 του Ν.3655/08 ΦΕΚ 58 Α/3-4-08 οι οποίες προστίθενται στη διάταξη της παρ.1β του άρ.28 του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ 179 Α’), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με τις διατάξεις της παρ.1 του αρ.27 του Ν.1902/90 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, γυναίκες οι οποίες έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι 31/12/92, δικαιούνται πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας τους και την πραγματοποίηση 10.000 ημερών ασφάλισης. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, προβλέπεται η αύξηση του ανωτέρω ορίου ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης. Προκειμένου…
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Σας κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 143 του Ν3655/2008 (ΦΕΚ 58/τ.Α’/3-4-08) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», με την οποία αυξάνονται από 1/1/2013 σταδιακά κατά 2 συνολικά έτη τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας, των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Όπως σας είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθ.10 παρ.1 του Ν825/78, όπως ισχύουν σήμερα, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του Ιδρύματος και οποιουδήποτε άλλου φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών 10.500 συνολικά ημέρες ασφάλισης (στις διατάξεις 35ετίας), συνταξιοδοτούνται στο 58ο έτος της ηλικίας…
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Σας κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 145 του Ν3655/2008 (ΦΕΚ 58/τ.Α’/3-4-08) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Με την κοινοποιούμενη διάταξη, καθορίζεται εκ νέου το ποσοστό μείωσης για τις χορηγούμενες από 1/1/2009 και μετά συντάξεις, σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από το κατά περίπτωση απαιτούμενο όριο ηλικίας για πλήρη συνταξιοδότηση και μέχρι 60 μήνες κατ’ανώτατο όριο, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων από φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής στην ασφάλιση. Για διευκόλυνσή σας κατά τη συμπλήρωση του ΔΑΝΣ σας…
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρθρ.140 του Ν.3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 58/τ.Α/3-4-08) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους. 1. Με τα ως άνω σχετικά κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρ.5 του Ν.3232/04 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρ.61 του Ν.3518/2006 σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των μητέρων αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες εργασίας. 2. Με την κοινοποιούμενη διάταξη δίνεται διαζευτικά η δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις ως άνω προϋποθέσεις και στον ασφαλισμένο…
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
 Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 1 του Ν.2676/99, συνεστήθη Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). Στην ασφ/ση του ανωτέρου Οργανισμού υπάγονται υποχρεωτικά τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην Aσφάλιση των Ταμείων ΤΑΕ, ΤΕΒΕ, και ΤΣΑ. Με το άρθρο 7 του Ν.2676/99, ορίστηκε, ότι όσοι από τους ασφ/νους των καταργούμενων ταμείων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την έναρξη ισχύος του προβλεπόμενου από το άρθρο 12 παρ. 1 του παρόντος νόμου καταστατικού του ΟΑΕΕ και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης, μπορούν να επιλέξουν ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης και…
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών για τους νεοασφαλιζόμενους, από 1.1.93 και εφεξής, καθορίζεται για την χρονική περίοδο από 1.1.2008 μέχρι 30.9.2008 σε 5.437,96 Ευρώ και από 1.10.2008 μέχρι 31.12.2008 σε 5.543,55 Ευρώ δεδομένου ότι, το ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα ανέρχεται σε 3% και 2% επί του ποσού της σύνταξης όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31.12.2007 (σχετ. το υπ’ αριθμ. 109428/0092/23.05.2008 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) Τα ανωτέρω ποσά ισχύουν και για τον υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) και το επίδομα αδείας, τα οποία, ως γνωστόν,…
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθ. 24 του Ν.2084/92 προβλέπεται η χορήγηση πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος στους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και μετά σε φορείς κύριας ασφάλισης μισθωτών εφόσον έχουν πραγματοποιήσει: α) 4500 ημέρες ασφάλισης και έχουν συμπληρώσει ανεξαρτήτως φύλου το 65ο έτος της ηλικίας τους και β) 4500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες τουλάχιστον τα 3/4 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα που ορίζονται στις οικείες διατάξεις των φορέων (παρ.3 άρ. 24) και έχουν συμπληρώσει ανεξαρτήτως φύλου το 60ο έτος της ηλικίας τους. 2. Επομένως, με βάση τ΄ ανωτέρω, στις περιπτώσεις των «νέων» ασφαλισμένων που ζητούν να υπαχθούν στο…

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.