Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014 - 21:26
Εργασιακά-ΟΑΕΔ-Ασφαλιστικά
29 Μαρτίου 2012 15:16 Σχολιάστε πρώτοι!
 Σχετ.: εγκ. 178/87, 15/97, 13/02 Με αφορμή ερωτήματα Υποκ/των , διαπιστώσαμε ότι δεν τηρείται ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης των ανωτέρω περιπτώσεων από τα Κέντρα πληρωμής και ως εκ τούτου θα πρέπει να υπενθυμίσουμε τις σχετικές οδηγίες μας. Καταρχάς επισημαίνουμε ότι στη συνταξιοδοτική απόφαση θα πρέπει πάντοτε να γίνεται αναφορά σχετικά με τον τρόπο που θα υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση οι πρόσθετες παροχές. Ως παράδειγμα, τέθηκε υπόψη μας η εξής περίπτωση: Σε χήρα συνταξιούχου, χορηγήθηκε σύνταξη λόγω θανάτου το ποσό της οποίας υπολογίσθηκε με βάση την 1η ασφ. Κλάση και 11120 ημερομίσθια ( ΙΚΑ 1474 και Γερμ. Φορέα 9646). Το πραγματικό ποσό…
29 Μαρτίου 2012 15:16 Σχολιάστε πρώτοι!
 ΣΧΕΤ. : Η αριθ. 8/2002 εγκύκλιος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Ν. 2972/2001, αρμόδιο Υποκ/μα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την απογραφή του εργοδότη και την υποβολή της Α.Π.Δ είναι το Υποκ/μα ή Παράρτημα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η Έδρα της επιχείρησης. Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται στην οργανωτική δομή του Δημοσίου έδωσε την δυνατότητα σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που περιλαμβάνει τους τομείς ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης που περιλαμβάνει την Πυροσβεστική, Αστυνομία, Αγροφυλακή η Βουλή των…
29 Μαρτίου 2012 15:16 Σχολιάστε πρώτοι!
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1-Αύξηση επιδόματος εξομάλυνσης 1. Το επίδομα εξομάλυνσης της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α΄) από 1ης Ιανουαρίου 2007 καταβάλλεται ως εξής: Για σύνταξημέχρι 330 € Επίδομα 19 € από 330,01 € » 456 €»25 € » 456,01 € » 761 € » 37 € » 761,01 €» 1.100 € » 62 € » 1.100,01 €» 1.300 € » 67 € » 1.300,01 € » 1.500 €» 71 € » 1.500,01 € » 1.800 € » 75 € » 1.800,01…
29 Μαρτίου 2012 15:16 Σχολιάστε πρώτοι!
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ . ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Αποφασίζουμε: Άρθρο 1: Το συνάλλαγμα που πρέπει να κατέχει αλλοδαπός, υπήκοος χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εισέλθει στην ελληνική επικράτεια, καθορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ για κάθε ημέρα παραμονής του στη Χώρα και σε τριακόσια (300) ευρώ κατ’ ελάχιστο όριο για χρονικό διάστημα παραμονής μέχρι (5) ημερών, με εξαίρεση τους αλλοδαπούς που εισέρχονται με εθνική θεώρηση. Εφόσον ο αλλοδαπός υπήκοος που επιχειρεί να εισέλθει στη Χώρα είναι ανήλικος, τα προαναφερόμενα ποσά μειώνονται κατά 50%. Άρθρο 2: Αλλοδαπός που εισέρχεται με εθνική θεώρηση στη Χώρα, προκειμένου να…
29 Μαρτίου 2012 15:16 Σχολιάστε πρώτοι!
ΣΧΕΤ. :Το Ε40/138/14-6-07 έγγραφό μας. Σας αποστέλλουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας, προς ενημέρωσή σας το οποίο είχε κοινοποιηθεί στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ασφαλιστική περιοχή των οποίων διατηρούν την έδρα τους Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης. Για να διευκολυνθούν οι Υπηρεσίες μας και οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (εν αναμονή νέας νομοθετικής ρύθμισης), η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφασίζει ότι για την ασφαλιστική τακτοποίηση τους οι εργαζόμενοι που παραχωρούνται από τις ΕΠΑ σε έμμεσους εργοδότες, θα συμπεριλαμβάνονται στις κανονικές Α.Π.Δ. που θα καταθέτουν (οι ΕΠΑ) μαζί με το μόνιμο προσωπικό που απασχολούν. Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει έως 31/7/2008. Η καταβολή των εισφορών θα πραγματοποιείται…
29 Μαρτίου 2012 15:16 Σχολιάστε πρώτοι!
Κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 31 του ν. 3518/06 (ΦΕΚ 272/21-12-06 τ.Α΄) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι οι διατάξεις των παρ. 1- 4 του άρθρου 9 του ν.2217/94, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.2747/99, εφαρμόζονται και για την αναγνώριση χρόνου απασχόλησης ηθοποιών στο θέατρο. Υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις των παρ. 1- 4 του άρθρου 9 του ν.2217/94, ηθοποιοί που απασχολήθηκαν σε κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές και ήσαν ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με την ιδιότητα του ηθοποιού, είχαν την δυνατότητα…
29 Μαρτίου 2012 15:16 Σχολιάστε πρώτοι!
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΈχοντας υπόψη : κ.λπ.Αποφασίζουμε:Καθορίζουμε για το Α’ εξάμηνο έτους 2008 σε δυο τοις εκατό (2%) και μέχρι τριάντα (30) άτομα κατ’ ανώτατο όριο το μήνα, το ποσοστό των απολύσεων προσωπικού, που προβλέπεται στο εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1387/1983, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου του ν. 2874/2000 και ισχύει σήμερα.Απολύσεις πέραν του ορίου αυτού θεωρούνται ομαδικές.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
29 Μαρτίου 2012 15:16 Σχολιάστε πρώτοι!
 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη : κ.λπ. Αποφασίζουμε : Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες (Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) για το Α’ ημερολογιακό εξάμηνο 2008, τις τριάντα (30) ώρες. 1. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες ομάδες σε περιπτώσεις έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας ομάδας, μπορεί για την κάλυψη της θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός των πλαισίων των παραγρ. 1…
29 Μαρτίου 2012 15:16 Σχολιάστε πρώτοι!
Λόγω των προβλημάτων που ανέκυψαν στη λειτουργία των υπηρεσιών των Υποκαταστημάτων κατά την 31/12/2007, η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και μηνιαίων δόσεων που έληγε την ημερομηνία αυτή, παρατείνεται μέχρι 2/1/2008.
29 Μαρτίου 2012 15:16 Σχολιάστε πρώτοι!
Σχετ. Γεν. Έγγραφο Γ99/1/89/4-9-07 και Γ99/1/126/30-10-07 έγγραφά μας. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με την ένταξη στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του κλάδου κύριας Σύνταξης (από 1/8/07) και του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης (από 1/12/07) του προσωπικού των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, η διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αποφασίζει την παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. γ’, δ’ τριμήνων 2007 και α’ τριμήνου 2008 έως 30/4/2008 και 31/7/2008 αντίστοιχα, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών μέσων στο Υποκ/μα της έδρας του εργοδότη.Η καταβολή των τρεχουσών εισφορών πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των οριζόμενων προθεσμιών.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.