Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015 - 22:50
Εργασιακά-ΟΑΕΔ-Ασφαλιστικά
ΣΧΕΤ.: Τα αριθ. Ε40/138/14-6-07, Ε40/276/21-12-07 και Ε40/231/8-7-08 έγγραφά μας.Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και καθώς αναμένεται νέα νομοθετική ρύθμιση, σας γνωρίζουμε ότι οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης θα συνεχίσουν και για τα δυο επόμενα τρίμηνα (Α/2009 και Β/2009) να καταχωρούν Α.Π.Δ. που υποβάλλουν για το μόνιμο προσωπικό που απασχολούν και τους εργαζόμενους που παραχωρούν σε έμμεσους εργοδότες.Η καταβολή των εισφορών θα πραγματοποιείται κατά τα γνωστά (τον επόμενο μήνα από αυτόν της απασχόλησης).
Σχ. α) η υπ΄ αρ. 84/08 εγκ. της ./σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ β) η υπ΄ αρ. Φ.20144/20037/1598/1.8.08 (ΦΕΚ1621/τ.Β’/13.8.08), Απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Όπως ήδη σας έχουμε γνωρίσει ΅ε την ανωτέρω α) σχετική εγκύκλιο της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από 1/8/08 (σύμφωνα ΅ε τις διατάξεις των άρθρων 84 και 86 του ν. 3655/08) εντάχθηκε στο ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ ΅ε την επωνυμία ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Με την σχ. β) Απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ανατέθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών υπέρ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου…
 ΣΧΕΤ. : Γεν. Έγγραφα Γ99/1/89/4-9-07, Γ99/1/126/30-10-07, Γ99/1/141/28-12-07, Γ99/1/87/24-4-08, Γ99/1/255/15-10-08 & Γ99/1/11/19-1-09. Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 61/08. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων ΅ας και λαμβάνοντας υπόψη την έγγραφη αναφορά της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών περί παράτασης προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή τους, από τα ΅έλη της (Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις), μετά την αλλαγή που επήλθε στους Κ.Π.Κ. εργαζομένων «παλαιών ασφαλισμένων» (εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 13/09), κρίνεται απαραίτητο να δοθεί νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. Γ΄, Δ΄ τριμήνων 2007, Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄ τριμήνων 2008 και Α΄ τριμήνου 2009, έως 31/7/09 χωρίς την επιβολή…
Με το Γενικό Έγγραφο Γ99/1/11/19-1-2009 της ./νσης Ασφάλισης – Εσόδων δόθηκε νέα παράταση υποβολής Α.Π.Δ. των Γ και . τριμήνων του 2007, καθώς και των Α,Β,Γ και Δ τριμήνων του 2008 στις επιχειρήσεις, που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο τ.ΤΣΕΑΠΓΣΟ, μέχρι 30-4-2009. Επειδή ακριβώς δεν έχουν υποβληθεί Α.Π.Δ. από τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις, δεν είναι δυνατή η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ανωτέρω ασφαλισμένους ΅έσω του πληροφοριακού συστήματος Ο.Π.Σ.-ΙΚΑ. Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το έτος 2009 θα γίνει χειρόγραφα από το Υποκ/΅α του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων. Προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, κρίνεται σκόπιμο ο έλεγχος των χρονικών προϋποθέσεων…
Η καταβολή δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί ΅ε δύο διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα : Α) ΅έσω Υποκαταστημάτων που λειτουργούν ΅ε το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Β) ΅έσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων». 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Αποστολή Καταστάσεων : Για την καταβολή δωροσήμου εκτυπώνονται και αποστέλλονται από το Κέντρο Επεξεργασίας (ΚΕΠ) : • Αναλυτική κατάσταση πληρωμής δωροσήμου οικοδόμων των οποίων η καταβολή γίνεται από το Υποκατάστημα ή Παράρτημα • Αναλυτική κατάσταση πληρωμής δωροσήμου οικοδόμων των οποίων η καταβολή γίνεται ΅έσω τραπεζών. • Έκτακτες καταστάσεις χειρόγραφης πληρωμής δωροσήμου, που αποστέλλονται μετά την…
Αναφορικά ΅ε το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής : 1. Σύμφωνα ΅ε το αριθ. 2355/77/23-2-87 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο αριθμός των μισθώσεων που πραγματοποιεί καθημερινά κάθε οδηγός ταξί ανέρχεται σε 25 και 50, για μονοβάρδια ή διπλοβάρδια αντίστοιχα. 2. Βάσει της υπ΄ αριθ. Α-18291/1621/6-04-2009 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζεται σε 1,00 Ευρώ το ποσό που καταβάλλεται από το μισθωτή του ταξί για κάθε διαδρομή, σαν δώρο Εορτών, κατά το χρονικό διάστημα των 9 ημερών από 13/04/2009 μέχρι 21/04/2009. 3. Μετά τα ανωτέρω, υπολογίζεται ότι, κάθε οδηγός ταξί, που αμείβεται ΅ε κυμαινόμενες αποδοχές, θα εισπράξει για…
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: κλπΑποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση Δώρου Εορτών Πάσχα 2009 στους Εφημεριδοπώλες όλης της χώρας ως εξής: α) Για όσους έχουν μέχρι ένα (1) χρόνο ασφάλισης 1012,17 ευρώ. β) Για όσους έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο ασφάλιση και μέχρι πέντε (5) χρόνια 1417,03 ευρώ. γ) Για όσους έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια ασφάλιση και μέχρι δέκα (10) χρόνια 1619,46 ευρώ. δ) Για όσους έχουν συμπληρώσει δέκα (10) χρόνια ασφάλιση και μέχρι είκοσι (20) χρόνια 1821,90 ευρώ. ε) Για όσους έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) χρόνια ασφάλιση και άνω 2024,33 ευρώ. 2. Σε περίπτωση κατά…
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: κλπΑποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις λεπτομέρειες της υποχρεωτικής κατάθεσης υλικού στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες ως εξής: 1. Οι εκδότες, οι συγγραφείς, ή οι τυπογράφοι, όταν δεν υπάρχει εκδότης, υποχρεούνται να καταθέτουν κατά κύριο λόγο στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη ή και στην έδρα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης ένα αντίτυπο κάθε είδους έντυπου υλικού, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών περιοδικών και εφημερίδων, που παράγεται στην περιοχή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης ή στην έδρα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης. Η υποχρέωση κατάθεσης ενός αντιτύπου αφορά επίσης τις οπτικοακουστικές και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε φυσική μορφή, καθώς και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε μορφή προσβάσιμη…
Έχοντας υπόψη: κλπ.Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑποφασίζουμε: I. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων Κοινωνικής Επιθεώρησης, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Κοινωνικής Επιθεώρησης, στα Γραφεία και Τμήματα των Περιφερειακών Κέντρων Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ), καθώς και στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συγκροτούνται συνεργεία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76, του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α/16.2.2009). II. Το έργο των ανωτέρω συνεργείων συνίσταται στη διενέργεια ελέγχων στους χώρους εργασίας, στην παροχή υποστηρικτικής εργασίας προς το Σ.ΕΠ.Ε. που αποσκοπεί στην υλοποίηση του έργου του καθώς και σε κάθε άλλης μορφής και είδους εργασία που συμβάλλει στην εκπλήρωση της εν γένει αποστολής…
 Όπως σας είναι γνωστό η Κυβέρνηση μέσα στα πλαίσια του προγράμματός της για την βελτίωση των όρων εργασίας των μισθωτών είχε εξαγγείλει την καθιέρωση άδειας τεσσάρων εβδομάδων.Με τη Πράξη του Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας της 19-5-82 (ΦΕΚ 63/Α/26-5-1982) και με το Ν. 1346/83 (ΦΕΚ 46/Α/14-4-83) υλοποιήθηκε η παραπάνω εξαγγελίας της Κυβέρνησης.Για τη διευκόλυνση εφαρμογής των διατάξεων αυτών έχει εκδοθεί πέριση η 928/25-5-82 εγκύκλιος του Υπουργείου μας με ερμηνευτικές διευκρινίσεις και οδηγίες. Έχει προκύψει, όμως, θέμα, γιατί υπάρχουν αντίθετες απόψεις, σχετικά με τον υπολογισμό των αποδοχών του επιδόματος άδειας που δικαιούνται οι μισθωτοί που απασχολούνται με διαλείπουσα εργασία (κυρίως…

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.