Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 - 19:53

Σημαντικές ανακοινώσεις

Συνταγογράφηση - Φάρμακα
Σχετικό: Το υπ'αριθμ.πρωτ. οικ.7670/21-2-2014 έγγραφό μας Θέτουμε υπόψη σας ότι με το ανωτέρω σχετικό η αρμοδιότητα χορήγησης συνταγολογίων στους ιατρούς για χειρόγραφη συνταγογράφηση, μεταφέρθηκε στις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ διότι η διαχείρισή τους θα παραμείνει στον Οργανισμό και όχι στο ΠΕΔΥ. Σε συνέχεια των ανωτέρω σας διευκρινίζουμε ότι, κατά την Διαδικασία παραλαβής των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ για την έναρξη λειτουργίας τους, τα εν λόγω συνταγολόγια θα παραμείνουν στις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ και δεν θα παραδοθούν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ. ΑΘΗΝΑ 20-03-2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΔ.ΚΟΝΤΟΣ
Έχοντας υπόψη τα πορίσματα ελέγχων, της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, της Περιφέρειας, από τους διενεργούμενους ελέγχους των αρμοδίων επιθεωρητών της άνω Υπηρεσίας, στα υπό εξέταση φαρμακεία όλης της Περιφέρειας, επί το πλείστον Αττικής, για την διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3459/06 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά» και Ν.4139/20-3-13 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών..» για τα φάρμακα που εμπίπτουν στο άρθρο 1 του παραπάνω νόμου αλλά και της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας , ήτοι του Ν.Δ.96/73 « Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών προϊόντων», διαπιστώθηκε η ύπαρξη πληθώρας συνταγών του Ν.3459/2006 (πρώην Ν. 1729/87) στις οποίες έχουν συνταγογραφηθεί ποσότητες κωδεϊνούχων ιδιοσκευασμάτων μεγαλύτερες…
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ' αριθ. 3457 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄ αριθ. 64/16.01.2014), όπως αντικαταστάθηκε από την υπ' αριθ. Γ.Π./οικ 12449 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄, αρ. 256/07.02.2014). 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2.8 (Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας) του νόμου 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α/14−02−2012), Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση…
Αξιότιμοι κύριοι, Όπως ενημερωθήκαμε εγγράφως από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο) και προφορικά από φαρμακοποιούς που λειτούργησαν χθες φαρμακεία ασφαλείας παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση των συνταγών του ΕΟΠΥΥ. Πιο συγκριμένα το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μετά την εισαγωγή των νέων τιμών φαρμάκων εξέδιδε ποσά συμμετοχής των ασφαλισμένων με αρνητικό πρόσημο και με λανθασμένες τιμές αναφοράς. Παρακαλούμε για την επίλυση των προβλημάτων αυτών προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναστάτωση και ταλαιπωρία στις συναλλαγές των ασφαλισμένων με τους φαρμακοποιούς. ΑΘΗΝΑ 11-03-2014 Με Τιμή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Πηγή: www.pfs.gr
Έχοντας υπ' όψιν: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 113429 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3117/Β/09-12-2013). 2. Την απόφαση 433/07-01-2014 του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ 3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Γ.Π./ΟΙΚ. 12449 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 256/Β/07-02-2014). 4. Την απόφαση 5239/11-2-2014 του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη σύσταση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής με συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ, του ΕΟΦ, του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για την βελτίωση της εφαρμογής του μέτρου, η ανάπτυξη κριτηρίων που θα εφαρμόζονται για την αξιολόγηση αιτημάτων αύξησης των ορίων συνταγογράφησης, για συγκεκριμένες κατηγορίες ή περιπτώσεις ιατρών…
Καταργήθηκε από την οικ.22405/12.03.2014 ΥΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α΄ 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 3. Το Π.Δ. «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/2000). 4. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών, Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31). 6. Τις διατάξεις του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ…
Λόγω της απεργίας δόθηκε παράταση και ορίζεται τελευταία ημέρα υποβολής συνταγών, η Παρασκευή 14/3/2014. 10-03-2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Πηγή: www.pfs.gr
βλ. επίσης:Εγκύκλιο οικ.21546/11.06.2014Εγκύκλιο οικ.23363/24.06.2014 Στα πλαίσια των διατάξεων του νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την κατάργηση των Μονάδων Υγείας ΕΟΠΥΥ, η αρμοδιότητα χορήγησης συνταγολογίων στους ιατρούς για χειρόγραφη συνταγογράφηση, μεταφέρεται στις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ. Υπενθυμίζουμε ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4052 άρθρο 21,παρ.4 και της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/148 (φεκ545/β/1-3-2012) οι ιατροί συνταγογραφούν χρησιμοποιώντας το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Χρήση συνταγολόγιων για χειρόγραφη συνταγογράφηση επιτρέπεται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις. Α. Όταν το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης βρίσκεται εκτός λειτουργίας με επίσημη ενημέρωση και όχι σε παροδικές δυσλειτουργίες, χορηγούνται συνταγολόγια σε όλους τους ιατρούς που είναι πιστοποιημένοι στην ηλεκτρονική συνταγογράγηση (συμβεβλημένους,…
Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κινητικότητα των γιατρών του ΕΟΠΥΥ, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ελεγκτές ιατροί, παρακαλούμε για συνταγές που χρειάζονται θεώρηση, (π.χ. χειρόγραφες άνω των 150 ευρώ, δίγραμμες) και δεν μπορούν να μετατραπούν σε ηλεκτρονικές, να εγκρίνετε κατ΄ εξαίρεση την μη απαίτηση θεώρησης για διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός και μέχρι τον ορισμό ελεγκτών ιατρών και την λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ με την νέα δομή. ΑΘΗΝΑ 18-02-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Πηγή: www.pfs.gr
ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Το με αρ. πρωτ. Οικ.18445/27-05-2013 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ προς την Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΣΥ. 2. Την με αρ. πρωτ. ΑΥ6α/Γ.Π.85366/10-12-2013 απάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ. Με το παραπάνω 1ο σχετικό ζητήθηκε η άποψη του ΚΕΣΥ για την δυνατότητα συνταγογράφησης και αναγραφής παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων των κάτωθι ιατρικών ειδικοτήτων: Α. Μικροβιολογία-Ιατρική Βιοπαθολογία Β. Κυτταρολογία Γ. Παθολογική Ανατομική Δ. Πυρηνική Ιατρική Ε. Ιατροδικαστική Με βάση την απάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ οι εργαστηριακές ιατρικές ειδικότητες που αναφέρονται πιο πάνω «δύνανται να συνταγογραφούν μόνο τα σκευάσματα που απαιτούνται για την διενέργεια αποκλειστικά της εξέτασης που πραγματοποιούν.». Με βάση τα ανωτέρω οι εργαστηριακές αυτές…

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.