Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014 - 0:38
Συνταγογράφηση - Φάρμακα
10 Απριλίου 2014 13:13 Σχολιάστε πρώτοι!
Αναθεώρηση λίστας φαρμάκων για σοβαρές ασθένειες
04 Απριλίου 2014 18:34 Σχολιάστε πρώτοι!
Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο υπουργείο Υγείας η αναστολή του μέτρου που έθετε στους γιατρούς ως ανώτατο όριο συνταγογράφησης το 80% της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης ψάχνει άλλο, ισοδύναμο μέτρο ή επαναφορά του ιδίου με νόμο. Ο υπουργός μελετά τις ακόλουθες τρεις λύσεις: - Την επιβολή οριζόντιας μείωσης 20% στις τιμές των φαρμάκων. - Την εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων. - Την επαναφορά του μέτρου του πλαφόν, αυτή τη φορά με νόμο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηγεσία του υπουργείου Υγείας προσανατολίζεται σε μία από τις…
27 Μαρτίου 2014 14:39 Σχολιάστε πρώτοι!
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α΄ 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 3. Το Π.Δ. «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/2000). 4. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών, Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31). 6. Τις διατάξεις του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41). 7. Την υπ'…
21 Μαρτίου 2014 12:16 Σχολιάστε πρώτοι!
Σχετικό: Το υπ'αριθμ.πρωτ. οικ.7670/21-2-2014 έγγραφό μας Θέτουμε υπόψη σας ότι με το ανωτέρω σχετικό η αρμοδιότητα χορήγησης συνταγολογίων στους ιατρούς για χειρόγραφη συνταγογράφηση, μεταφέρθηκε στις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ διότι η διαχείρισή τους θα παραμείνει στον Οργανισμό και όχι στο ΠΕΔΥ. Σε συνέχεια των ανωτέρω σας διευκρινίζουμε ότι, κατά την Διαδικασία παραλαβής των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ για την έναρξη λειτουργίας τους, τα εν λόγω συνταγολόγια θα παραμείνουν στις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ και δεν θα παραδοθούν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ. ΑΘΗΝΑ 20-03-2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΔ.ΚΟΝΤΟΣ
18 Μαρτίου 2014 12:44 Σχολιάστε πρώτοι!
Έχοντας υπόψη τα πορίσματα ελέγχων, της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, της Περιφέρειας, από τους διενεργούμενους ελέγχους των αρμοδίων επιθεωρητών της άνω Υπηρεσίας, στα υπό εξέταση φαρμακεία όλης της Περιφέρειας, επί το πλείστον Αττικής, για την διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3459/06 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά» και Ν.4139/20-3-13 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών..» για τα φάρμακα που εμπίπτουν στο άρθρο 1 του παραπάνω νόμου αλλά και της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας , ήτοι του Ν.Δ.96/73 « Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών προϊόντων», διαπιστώθηκε η ύπαρξη πληθώρας συνταγών του Ν.3459/2006 (πρώην Ν. 1729/87) στις οποίες έχουν συνταγογραφηθεί ποσότητες κωδεϊνούχων ιδιοσκευασμάτων μεγαλύτερες…
13 Μαρτίου 2014 14:10 Σχολιάστε πρώτοι!
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ' αριθ. 3457 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄ αριθ. 64/16.01.2014), όπως αντικαταστάθηκε από την υπ' αριθ. Γ.Π./οικ 12449 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄, αρ. 256/07.02.2014). 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2.8 (Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας) του νόμου 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α/14−02−2012), Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση…
12 Μαρτίου 2014 12:10 Σχολιάστε πρώτοι!
Αξιότιμοι κύριοι, Όπως ενημερωθήκαμε εγγράφως από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο) και προφορικά από φαρμακοποιούς που λειτούργησαν χθες φαρμακεία ασφαλείας παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση των συνταγών του ΕΟΠΥΥ. Πιο συγκριμένα το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μετά την εισαγωγή των νέων τιμών φαρμάκων εξέδιδε ποσά συμμετοχής των ασφαλισμένων με αρνητικό πρόσημο και με λανθασμένες τιμές αναφοράς. Παρακαλούμε για την επίλυση των προβλημάτων αυτών προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναστάτωση και ταλαιπωρία στις συναλλαγές των ασφαλισμένων με τους φαρμακοποιούς. ΑΘΗΝΑ 11-03-2014 Με Τιμή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Πηγή: www.pfs.gr
12 Μαρτίου 2014 10:39 Σχολιάστε πρώτοι!
Έχοντας υπ' όψιν: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 113429 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3117/Β/09-12-2013). 2. Την απόφαση 433/07-01-2014 του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ 3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Γ.Π./ΟΙΚ. 12449 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 256/Β/07-02-2014). 4. Την απόφαση 5239/11-2-2014 του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη σύσταση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής με συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ, του ΕΟΦ, του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για την βελτίωση της εφαρμογής του μέτρου, η ανάπτυξη κριτηρίων που θα εφαρμόζονται για την αξιολόγηση αιτημάτων αύξησης των ορίων συνταγογράφησης, για συγκεκριμένες κατηγορίες ή περιπτώσεις ιατρών…
11 Μαρτίου 2014 11:18 Σχολιάστε πρώτοι!
Καταργήθηκε από την οικ.22405/12.03.2014 ΥΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α΄ 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 3. Το Π.Δ. «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/2000). 4. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών, Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31). 6. Τις διατάξεις του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ…
10 Μαρτίου 2014 12:57 Σχολιάστε πρώτοι!
Λόγω της απεργίας δόθηκε παράταση και ορίζεται τελευταία ημέρα υποβολής συνταγών, η Παρασκευή 14/3/2014. 10-03-2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Πηγή: www.pfs.gr

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.