Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014 - 4:15
Συνταγογράφηση - Φάρμακα
Σχετικό: 1. Νόμος 4093/2012, άρθρο 1, υπ. ΙΒ 2 παρ. 12. 2. Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας με αρ. πρώτ. Οικ. 232/2-1-2014. 3. Y.A. Αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ.104747 (ΦΕΚ 2883/Β/2012). Α. Σύμφωνα με τον ανωτέρω σχετικό νόμο ορίζεται η εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον κάθε φαρμακοποιό. Με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του (σχετικό 2). Σε περίπτωση ηλεκτρονικής εκτέλεσης της συνταγής, το 1 ευρώ καταχωρείται αυτόματα στο πληρωτέο ποσό του ασφαλισμένου. Για τις χειρόγραφες συνταγές ενιαίου τύπου συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ (πράσινες) και τις ηλεκτρονικές συνταγές που εκτελούνται χειρόγραφα προστίθεται κανονικά το 1…
Σε συνέχεια των εγγράφων της Υπηρεσίας µας σχετικά µε την ειδική διατροφή και κατ'εφαρµογή των ορισθέντων στην υπ'αρ.55471 (ΦΕΚ 1561/21-6-13) Υπουργική Απόφαση σχετικά µε προιόντα ειδικής διατροφής, θέτουµε υπ'όψιν σας ότι: 1. Κατόπιν : α) των υπ'αρ.21029/18-6-13 και 23164/8-7-13 εγγράφων της Υπηρεσίας µας σχετικά µε την απόδοση δαπάνης για σκευάσµατα βιταµινών για ασθενείς µε κυστική ίνωση, β) των ορισθέντων στην υπ'αρ.55471 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1561/21-6-13), όπου αναγράφεται ότι «χορηγούνται ειδικά προιόντα και σκευάσµατα ειδικής διατροφής που είναι απαραίτητα για τη διαιτητική αγωγή στους πάσχοντες από κυστική ίνωση (χορηγούνται ειδικά τρόφιµα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και σύµπλεγµα βιταµινών ABDEK)» και γ) του υπ'αρ. 221/13-1-12 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ, το οποίο…
Σχετικά: 1.Το υπ'αριθμ.πρωτ. 34063/23-10-2013 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού 2.Το υπ'αριθμ.πρωτ.33473/18-10-2013 έγγραφο της Δ/νσης Φαρμάκου Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, με θέμα την εφαρμογή αντιγριπικού εμβολιασμού για την εποχική γρίπη σας γνωρίζουμε ότι: 1. προκειμένου ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο, να εφαρμοσθεί σωστά και έγκαιρα στα πλαίσια της καθορισμένης εμβολιαστικής περιόδου, σε ακριτικές, νησιωτικές περιοχές όπου υπάρχουν προβλήματα από την άνιση κατανομή του ιατρικού προσωπικού και μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις από Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας ή Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ, μπορούν να συνταγογραφούν τα αντιγριπικά εμβόλια και οι αγροτικοί ιατροί. 2. Η συνταγογράφησή τους θα πρέπει να γίνεται αυστηρά για τις ομάδες…
Σχετικά: 1. Έγγραφό μας με αριθμ.πρωτ.8147/25-2-2013 2.Το υπ'αριθμ.πρωτ.ΑΥ6α/Γ.Π.65894/23-10-2013 της Δ/νσης Γραμματείας ΚΕ.Σ.Υ(έγγραφο Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας-Εκτελεστική Επιτροπή). Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι, για την συνταγογράφηση εμβολίων απευαισθητοποίησης καθότι δεν είναι καταχωρημένα στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, θα χορηγούνται συνταγολόγια ενιαίου τύπου (χειρόγραφα): α) σε ιατρούς αλλεργιολόγους και ΩΡΑ (όπως έχει ορισθεί στο 8147/25-2-2013 έγγραφό μας) και β) σε ιατρούς πνευμονολόγους (συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ή πιστοποιημένους ιδιώτες) μόνο όταν δεν υπάρχει ιατρός αλλεργιολόγος στον ίδιο Καλλικρατικό Δήμο και για την συνταγογράφηση μόνο εμβολίων απευαισθητοποίησης. ΑΘΗΝΑ 14-11-2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ
Σχετικό: Νόμος 4172/13 (ΦΕΚ167/23-7-2013) Θέτουμε υπόψη σας ότι, σύμφωνα με το ν. 4172/13 (ΦΕΚ167/23-7-2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ορίζονται τα παρακάτω: 1) άρθρο 95,παρ.8.Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 4, του Π.Δ.121/2008(ΑΊ83) αντικαθίσταται ως εξής: «Η συνταγή απαραίτητα συνοδεύεται από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου στο οποίο ο φαρμακοποιός ελέγχει την καταχώρηση των φαρμάκων και σημειώνει την εκτέλεση με σφραγίδα και υπογραφή » και 2) άρθρο 96, παρ.6 το δωδέκατο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 4, του Π.Δ.121/2008(ΑΊ83) αντικαθίσταται ως εξής: «Την καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας της συν ιστόμενης αγωγής με σφραγίδα και υπογραφή ιατρού, ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί στην ηλεκτρονική…
Σχετικά: 1.Το υπάριθμ.πρωτ.Υ9/οικ.78033/16-8-2013 του Υπουργείου Υγείας 2. Το υπ'αριθμ.πρωτ. ΑΥ6α/ΔΥ/31-7-2013(Σχετ.ΓΠ116090/12) της Δ/νσης Γ ραμματείας ΚΕΣΥ. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με ανωτέρω σχετικά διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας , έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (από 31-7-2013) αναφορικά στην δυνατότητα συνταγογράφησης από τους Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας που ορίζει ότι: «οι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας σύμφωνα με την εκπαίδευση τους και το γνωστικό τους αντικείμενο και στο πλαίσιο της παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, δύνανται να συνταγραφούν φάρμακα». ΑΘΗΝΑ 14-11-2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ
Καταργήθηκε από την Γ.Π.38907/02.05.2014 ΥΑ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 1316/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 1965/1991 και τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 1965/1991. 2. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α)83657 (ΦΕΚ 59/Β/24−01−2006) υπουργικής απόφασης. 3. Την υπ' αριθμ. ΔΥΓ3α/127858 (ΦΕΚ 284/Β/05−02−2004) υπουργική απόφαση. 4. Το Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221). 5. Το Π.Δ. 187/2009 (Α΄ 214). 6. Το αριθμ. 83809 (31−10−2013), έγγραφο του ΕΟΦ. 7. Την υπ' αριθμ. οικ. 69010 (ΦΕΚ 1814/Β/25−07−2013) υπουργική απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων». 8. Την υπ' αριθμ. 57408 (ΦΕΚ 1446/Β/14−06−2013) υπουργική απόφαση…
Σχετικό: 1. Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 91173 (ΦΕΚ 2477/Β/03-10-2013) με τίτλο: «Τροποποίηση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Σας ενημερώνουμε ότι με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε ο θετικός κατάλογος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 02 Οκτωβρίου 2013. Ο Οργανισμός θα αποζημιώνει μόνον τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που ανήκουν στον ανωτέρω κατάλογο. Παράλληλα, επισημαίνεται η ύπαρξη περιορισμών στη συνταγογράφηση δραστικών ουσιών συγκεκριμένων θεραπευτικών κατηγοριών. Προς διευκόλυνσή σας, οι εν λόγω περιορισμοί παρατίθενται στον επισυναπτόμενο πίνακα. ΑΘΗΝΑ 30-10-2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥΔ. ΚΟΝΤΟΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 5 και 7 του ν.4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 74/Α/20−03−2013) και του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» (ΦΕΚ 103/Α/25−05−2006). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 148/2007 «Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά» (ΦΕΚ 191/Α/10−08−2007). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2γ εδ. 3 του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/10−03−2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του…
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 5 και 7 του ν.4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 74/Α/20−03−2013) και του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» (ΦΕΚ 103/Α/25−05−2006). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 148/2007 «Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά» (ΦΕΚ 191/Α/10−08−2007). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2γ εδ. 3 του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/10−03−2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του…

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.