Κυριακή 20 Απριλίου, 2014,

  •  
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ: » Online Bank»ΔΝΕΕ»ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΤΑΞΙ – ΒΑΦΕΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΤΑΞΙ – ΒΑΦΕΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Θέμα: Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν. 3887/2010 -Διευκρινίσεις για μεταβιβάσεις ΦΔΧ - Εισφορά για αρχική χορήγηση ΦΔΧ Σχετ.: 1) Η αριθμ. Β1/10372/764/20-2-2014 (ΒΙΕΩ1-ΞΘΣ) εγκύκλιος 2) Τα αριθμ. πρωτ. 7423/25-2-2014 και 8435/5-3-2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Λάρισας 3) Το αριθμ. πρωτ. 66353/7018/10-3-2014 έγγραφο του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών Αγρινίου 4) Το αριθμ. πρωτ. οικ26276/4039/10-3-2014...
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 361/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα παραστατικά διεθνών επιβατικών μεταφορών που πραγματοποιούνται με πούλμαν και λεωφορείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2121/98 της Επιτροπής Η...
ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. πρωτ. Α1/56548/5018/07.02.2014 υα (ΦΕΚ Β΄ 383) 1. Σας διαβιβάζεται φωτοαντίγραφο της παραπάνω σχετικής, με την οποία επέρχονται τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο Ε της αριθμ. Α2/295942/5347/1991 υα αναφορικά με την έλξη ρυμουλκούμενων από ΦΙΧ αυτοκίνητα, με κυριότερες τις εξής: i. ΦΙΧ κατηγορίας Ν1 (ΜΑΜΦΟ η οποία δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους)...
βλ. επίσης: ΠΟΛ 1101/2014 Καθορισμός του ύψους της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για την χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3887/2010 (Α΄ 174). ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 3887/2010 (Α΄ 174),...
Βλ. επίσης:ν.4199/2013 Σε συνέχεια πολυάριθμων ερωτημάτων προς την Υπηρεσία μας αναφορικά με θέματα λειτουργίας Ειδικών Ραδιοδικτύων για Επιβατηγά ημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα- ΤΑΞΙ (ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ) και για την ενιαία αντιμετώπιση αυτών σας ενημερώνουμε τα παρακάτω: 1. Η εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων τελεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων ν.3431/2006 (Α' 13) και...
ΣΧΕΤ.: Τα αριθµ. πρωτ. Οικ-14-0097/04.02.2014 και Οικ-13-0302/09.05.2013 έγγραφα της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ ∆υτικής Αττικής Με αφορµή τα ανωτέρω σχετικά, µε τα οποία ζητείται διευκρίνιση για τη διαδικασία εφαρµογής του άρθρου 13 του Κανονισµού 1071/2009 (διαδικασία αναστολής και ανάκλησης αδείας άσκησης του επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα), σας γνωρίζουµε τα εξής: 1. Εάν η αρµόδια αρχή...
ΣΧΕΤ.: Τα αριθμ. πρωτ. ΦΕΜΠ/1418/162/21-7-2008 και Γ5/οικ13483/1438/18-3-2011 έγγραφά μας Σε συνέχεια των ανωτέρω εγκυκλίων μας αναφορικά με τη διενέργεια καθοδόν ελέγχων των φορτηγών αυτοκινήτων, παρακαλούμε για τα ακόλουθα: i. Την επίσπευση των διαδικασιών για την άμεση συγκρότηση ΜΚΕ όπου δεν έχουν ακόμη συσταθεί με κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην υπηρεσία μας. ii. Την...
ΣΧΕΤ : α. Αίτημα με απ ΥποΜεΔι 11079/717/19.2.14β. αρ. 50715/6588 εγκύκλιός μας Μετά από πολλά ερωτήματα υπηρεσιών και επαγγελματιών του χώρου, για την δεοντολογικά ορθή εφαρμογή και την απλοποίηση της εφαρμογής της υπουργικής απόφασης 3829/359/13 (ΦΕΚ Β 2517) σε συνέχεια του β σχετικού, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινήσεις: α. Οι μεταφορικές εταιρείες έχουν...
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4246 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και οδικής αρτηρίας μεταξύ των δύο χωρών, που θα συνδέει την πόλη Ξάνθη της Ελληνικής Δημοκρατίας με την πόλη Ζλάτογκραντ της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ...
Σκοπός Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α' 14), αναφορικά με τη διαδικασία της έναρξης λειτουργίας των εξής εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων: 1. Συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων,...
Σελίδα 1 από 6