Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015 - 3:55
Ποινικά
Σε περίπτωση άσκησης εκπρόθεσμης αναίρεσης, για το παραδεκτό αυτής θα πρέπει στο αναιρετήριο να γίνεται επίκληση περιστατικών, τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία, ή ανυπέρβλητο κώλυμα, καθώς και των υποδεικνυόντων τα περιστατικά αυτά αποδεικτικών μέσων.
Έκδοση και ανάκληση αδειών υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Σωματική βλάβη από υπόχρεο. Διενέργεια προανάκρισης. Στοιχεία κλητηρίου θεσπίσματος.
Δεν αποκλείεται στην έννοια του γεγονότος να υπαχθούν η έκφραση γνώμης ή αξιολογικής κρίσεως και χαρακτηρισμοί, οσάκις αμέσως ή εμμέσως υποκρύπτονται συμβάντα και αντικειμενικά εκδηλωτικά στοιχεία, τα οποία συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας.
Στον αυτεπαγγέλτως διορισθέντα συνήγορο, ο κατηγορούμενος, πριν αποχωρήσει, δεν έχει νομική υποχρέωση, να του παράσχει εξουσιοδότηση για να τον εκπροσωπήσει στη δίκη.
Ανάγνωση του δελτίου ποινικού μητρώου, κατόπιν αιτήσεως του κατηγορουμένου προκειμένου να αξιοποιήσει υπέρ αυτού την ανυπαρξία προηγούμενων καταδικών του, όπως για να ζητήσει την αναγνώριση ελαφρυντικής περιστάσεως.
Αυτοτελείς ισχυρισμοί περί συνδρομής ορισμένης ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ.2 Π.Κ.
Απαιτείται η εκ μέρους του δράστη (δανειστή) συνομολόγηση ή λήψη για τον εαυτό του ή για τρίτο, περιουσιακών ωφελημάτων που υπερβαίνουν το κατά νόμο θεμιτό ποσοστό του τόκου, κατά την παροχή ή την παράταση της προθεσμίας πληρωμής, κατά την ανανέωση ή την προεξόφληση δανείου.
Χρήση νέων άγνωστων στους δικαστές που τον καταδίκασαν γεγονότα ή αποδείξεις--"Νέα γεγονότα ή αποδείξεις", είναι εκείνα που, είτε προϋπήρχαν της καταδίκης, αλλά ήσαν άγνωστα, είτε ανακαλύφθηκαν μετά την καταδίκη.
Με ποια κριτήρια θεωρείται ένας νόμος επιεικέστερος από άλλον προκειμένου να εφαρμοστεί κατ΄ άρθρο 2 ΠΚ.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.