Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014 - 3:12
Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ
Με τις διατάξεις των άρθρων 40 έως 66 του Ν. 4055/2012 ΦΕΚ/Α/51/12-2-2012 «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» επιχειρείται η συμπλήρωση και βελτίωση του πρόσφατα θεσπισθέντος πλαισίου (σχετ. η ΠΟΛ. 1192/2011 ), ώστε, τόσο τα δικαιώματα και συμφέροντα των πολιτών, όσο και οι απαιτήσεις του Δημοσίου, να εκδικάζονται μέσα σ΄ εύλογη προθεσμία. Μεταξύ άλλων τροποποιήσεων που εισάγονται (σε διατάξεις του Α.Κ., του Κ.Πολ.Δ., του Π.Κ., του ΚΕΔΕ, του Πτωχευτικού Κώδικα κλπ.), είναι και αυτές του Γ΄ Μέρους, με έναρξη ισχύος από τις 2 Απριλίου 2012, τις οποίες σας κοινοποιούμε και παρακαλούμε για την εφαρμογή τους σύμφωνα με…
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ΚΦΕ (ΦΕΚ Α΄ 151) που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ . 3. Την ΠΟΛ.1055/29.2.2012 Α.Υ.Ο, (ΦΕΚ 549 Β΄/2.3.2012) παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, 4.…
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με το Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000), όπως ισχύουν: α) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 , της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36 , β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 11 του άρθρου 38 , γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 48 , δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 64 2. Τις διατάξεις των ΑΥΟ ΠΟΛ.1045/2012 (ΦΕΚ 565/Β/2.3.2012), ΠΟΛ.1095/2012 (ΦΕΚ 1128/Β/10.4.2012) και ΠΟΛ.1115/2012 (ΦΕΚ 1584/Β/9.5.2012). 3. Το Π.Δ.…
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α΄) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ΚΦΕ (ΦΕΚ Α΄ 151) που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ . 3. Τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΦΕΚ Α΄ 151)…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2/7/2012 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Γιώργου Ζανιά, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, παρατείνεται: Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, για τους υπόχρεους της παρ.1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, που η υποβολή τους γίνεται χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ, και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, η οποία λήγει στις 2 Ιουλίου 2012, έως και τις 10 Ιουλίου 2012.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α).3. Την ΠΟΛ.1033/18.2.2011 ΑΔΑ 4ΑΙΗΗ−ΑΟ/Α.Υ.Ο. περί υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών.4. Την ΠΟΛ.1157/22.7.2011 ΑΔΑ 4ΑΧ8Η−36Ν/Α.Υ.Ο. περί υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου από εμπορικές επιχειρήσεις και από ελευθέρια επαγγέλματα.5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995) και του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄/5.1.1989), περί αποδεικτικών εισπράξεως.6. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄).7. Τις…
Έχοντας υπόψη: 1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'/7.11.2000), όπως ισχύουν: α) της περίπτωσης β' της παραγράφου 4, της περίπτωσης α' της παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36, β) της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 11 του άρθρου 38, γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 48, δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 64. 2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΑ 1045/2012 (ΦΕΚ 565Β72.3.2012) καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΑ 1095/2012 (ΦΕΚ 1182Β710.4.2012). 3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α'/7.10.2009) περί…
Σας κοινοποιούμε τη με αριθμό 36/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Παντελή Οικονόμου, για ενημέρωσή σας και ενιαία εφαρμογή σε ανάλογες περιπτώσεις. Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι η απαλλακτική διάταξη της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 έχει εφαρμογή μόνο στην περίπτωση που το εισαγόμενο συνάλλαγμα αντιστοιχεί στην πραγματική (αγοραία) αξία του αγορασθέντος ακινήτου, όπως αυτή καθορίστηκε από τη Φορολογική Αρχή (και οριστικοποιήθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας του άρθρου 8 της παρ. 3 του ν. 1587/1950) και όχι στην τυχόν χαμηλότερη αξία, που…
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 62 ν. 4075 / 2012 (ΦΕΚ 89 A / 2012) που αφορά σε ρύθμιση βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από φόρο μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών. Ειδικότερα: 1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση Στη ρύθμιση, υπάγονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) από φόρο μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επιχειρήσεων τις οποίες ανέλαβαν να λειτουργήσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. 2. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση α) Υποβολή αίτησης του οφειλέτη έως και τις 31 Μάίου 2012 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές, χωρίς να απαιτείται καταβολή παραβόλου.…
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009(ΦΕΚ 213 Α')ττερί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών. 2. Την με αριθμό Υ 25/6.12.2011(ΦΕΚ 2792 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 και του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α'). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 69 και 76 του π.δ.16/1989(ΦΕΚ 6 Α'). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995(ΦΕΚ 247 Α') περί αποδεικτικών εισπράξεως. 6. Τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 8 του ν.2873/2000(ΦΕΚ 285 Α').…

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.