Κυριακή 20 Απριλίου, 2014,

  •  
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ: » Online Bank»ΟΕΝ»ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΟΛ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΟΛ

1. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011, παρατείνεται μέχρι και την 22α Δεκεμβρίου 2011.2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως....
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α' 2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α' 265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 55...
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣυνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 24 Σεπτεμβρίου 2010, με την εξής σύνθεση: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος, Ε. Σαρττ, Δ. Μαρινάκης, Μ. Καραμανώφ, Αικ. Σακελλαροπούλου, Δ. Αλεξανδρής, Α.-Γ. Βώρος, Μ. Γκορτζολίδου, I. Γράβαρης, Ε. Αντωνόπουλος, Γ. Τσιμέκας, I. Ζόμπολας, Σ. Μαρκάτης, Α. Ντέμσιας, Φ. Ντζίμας, Σπ. Χρυσικοπούλου,...
Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν.112/1967, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 102 του Ν.1402/1983, η εισφορά δακοκτονίας ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού που παράγεται και υπολογίζεται στη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες...
Σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» και κατόπιν της ΕΥΟ ΠΟΛ.1170/5.8.2011, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.3986/2011, από 1.9.2011 η εστίαση γενικά υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23%). Η διάταξη αυτή αφορά...
Σε σχέση με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 και όπως προκύπτει από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, τροποποιούνται...
Σας αποστέλλεται φωτοαντίγραφο της εν θέματι αναφερόμενης ΚΥΑ προς ενημέρωση και εφαρμογή.Με την παρούσα ΚΥΑ δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις εκμισθώσεως ΙΧ αυτοκινήτων να εκμισθώνουν και φορτηγά ΙΧ αυτοκίνητα (ΦΙΧ) μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, ιδιοκτησίας τους ή φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία έχουν μισθώσει από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.Η μίσθωση αυτή,...
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις με τις οποίες καθορίζεται το νέο πλαίσιο αρμοδιοτήτων των λογιστών φοροτεχνικών και καθιερώνεται η πιστοποίηση του λογιστή φοροτέχνη από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΟΕΕ). 2. Τις διατάξεις του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 194/Α’), του άρθρου δέκατου του Ν.3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α’), του άρθρου 17 του Ν.3470/2006 (ΦΕΚ 132/Α’),...
Κατόπιν υποβολής στην υπηρεσία της σχετικών ερωτημάτων για το εάν οι αποσβέσεις επί της τεκμαρτής αξίας της άδειας των Φ.Δ.Χ., για τον τρόπο διενέργειας των οποίων δόθηκαν οδηγίες με την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1106/11.5.2011, λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Ν.3296/2004 των φυσικών...
Σχετικά με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α’) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» περί υποβολής φορολογικών δηλώσεων, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες...
Σελίδα 42 από 85