Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014 - 21:27
Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ
31 Ιουλίου 2012 23:36 Σχολιάστε πρώτοι!
Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για το οικονομικό έτος 2012, των ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης ΠΟΛ 1160/16-7-2012 1. Σύμφωνα με την περίπτωση θδ΄ του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄/01 -03-2012), η βεβαίωση πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων στους καταλόγους του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εξομοιούται ως προς τα έννομα αποτελέσματα της με την κάρτα ανεργίας των ανέργων εγγεγραμμένων…
31 Ιουλίου 2012 23:33 Σχολιάστε πρώτοι!
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α’/14.12.2004), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1098/5.5.2011 του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 826/Β’/12.5.2011). 3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογούμενων για την ομαλή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 του Ν.3296/2004, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 79 του Ν.3842/2010. 4. Την κοινή απόφαση 05513/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/Β’/9.7.2012) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Αποφασίζουμε 1.…
31 Ιουλίου 2012 23:30 Σχολιάστε πρώτοι!
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του N. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/2-2-2012), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του πέμπτου άρθρου του Ν. 4047/2012 ΦΕΚ 31 Α/23.02.2012, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει την προθεσμία υποβολής της αίτησης του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής και να ρυθμίζει κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων. 2. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής αίτησης ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο στη ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του Ν. 4038/ 2012 (ΦΕΚ 14 Α/2-2-2012),…
31 Ιουλίου 2012 23:26 Σχολιάστε πρώτοι!
Έχοντας υπόψη: 1. Την απόφαση 05513/2012 (ΦΕΚ 2105/Β’/9.7.2012) του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Γεωργίου Μαυραγάνη». 2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α’), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ – ΦΕΚ 151/Α’), που ορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. 4. Την απόφαση ΠΟΛ.1055/29.2.2012 (ΦΕΚ 549/Β’/2.3.2012) του Υπουργείου Οικονομικών «Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας…
31 Ιουλίου 2012 23:23 Σχολιάστε πρώτοι!
Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας αναφορικά με το εάν υπάρχει υποχρέωση τήρησης πρόσθετου βιβλίου καθώς επίσης και για το είδος φορολογικών στοιχείων που πρέπει να εκδίδουν εταιρείες παροχής υπηρεσιών σωματικής ευεξίας, γνωστές ως “fish spa”, στις οποίες οι πελάτες τοποθετούν τα πόδια τους σε μικρά ενυδρεία όπου υπάρχουν ειδικά ψάρια και κάνουν απολέπιση ποδιών ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μετά την απολέπιση η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες περιποίησης νυχιών στους πελάτες της, σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. ο εκμεταλλευτής κέντρου…
31 Ιουλίου 2012 23:16 Σχολιάστε πρώτοι!
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 82 παρ. 5 και 8α του Ν. 2238/1994 , όπως ισχύει, καθώς και το αριθ. 636/14.6.2011 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. 2. Το άρθρο 39Α παρ. 10 του Ν. 2238/1994 , όπως ισχύει. 3. Το άρθρο 66 παρ. 1 του Ν. 2238/1994 . 4. Το άρθρο 68 παρ. 4 και 6 του Ν. 2238/1994 , όπως ισχύει. 5. Το άρθρο 69 του Ν. 2238/1994 , όπως ισχύει. 6. Το άρθρο 107 παρ. 6 του Ν. 2238/1994 , όπως ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ 174 Α΄) «Εναρμόνιση της…
31 Ιουλίου 2012 23:02 Σχολιάστε πρώτοι!
Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α’) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 62 του ΚΦΕ (ΦΕΚ Α’ 151) που ορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 3. Την ΠΟΛ.1055/29.2.2012 Α.Υ.Ο, (ΦΕΚ 549 Β΄/2.3.2012) παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, 4. Την ΠΟΛ.1139/1.6.2012 Α.Υ.Ο, (ΦΕΚ…
12 Ιουλίου 2012 21:51 Σχολιάστε πρώτοι!
Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη θα δοθεί τελευταία παράταση του χρόνου ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έως και 31 Ιουλίου. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος και ο τρόπος πληρωμής του φόρου δεν εξαρτώνται από την ημερομηνία υποβολής καθόσον όλες οι δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία θα έχουν την ίδια μεταχείριση. Οι λογιστές και τα οργανωμένα λογιστικά γραφεία είναι σκόπιμο να μεριμνήσουν τόσο για την σωστή κατανομή του χρόνου υποβολής δηλώσεων όσο και για την ενημέρωση των φορολογουμένων για τις αρνητικές επιπτώσεις της μη ή της εκπρόθεσμης υποβολής…
04 Ιουλίου 2012 13:56 Σχολιάστε πρώτοι!
Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ 1007/3.1.2012 εγκυκλίου μας σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε. , παρέχονται οδηγίες για τη διοικητική επίλυση φορολογικών διαφόρων ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. και διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύουν, μετά τη συμπλήρωση και τροποποίηση αυτών με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 4 του ν.4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α/14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄/40) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχόμενου…
04 Ιουλίου 2012 13:38 Σχολιάστε πρώτοι!
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του α.ν. 112/1967 (147/A), με τις οποίες επιβλήθηκε η Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά Δακοκτονίας, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 1402/1983 (167/Α).2. Τις διατάξεις τουπ.δ. 284/1988 (128/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.3. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005, 98/Α).4. Το π.δ. 71/2012 (124/Α/17.5.2012) «Διορισμός Υπουργών».5. Την ανάγκη καθορισμού τρόπου αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ. αλλά και διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 1402/1983 περί υποβολής…

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.