Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ
Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2011 ΣΧΕΤ: α) Οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». β) Το Π.Δ. 167/96 « τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/Α) και Συγκρότηση Γενικών Διευθύνσεων». γ) Το Π.Δ. 211/96 (ΦΕΚ 166/Α) «Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων» δ) Η αριθ. 1018049/281/208 Α/9-2-98 Απόφαση του Υφυπουργού των Οικονομικών ε) Το άρθρο 20 παράγραφος 26 του…
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, των υπόχρεων νοσοκομείων του πίνακα 3 της με αριθμό Φ.42000/31584/4324/27.12.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2984 Β΄). Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009(ΦΕΚ 213 Α΄)περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών. 2. Την με αριθμό Υ 25/6.12.2011(ΦΕΚ 2792 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992(Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον…
1. Με αφορμή ερωτήματα υπαλλήλων Δ.Ο.Υ. και πολιτών, σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής από τις Δ.Ο.Υ. μισθωτηρίων συμβολαίων, στα οποία ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι το Δημόσιο, που μισθώνει από ιδιώτες ακίνητα και εκδίδει τα μισθωτήρια αυτά, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15/19241/23.8.2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών με το αριθ. 1082700/846/0006Δ/6.9.2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης, «συμφωνητικά στα οποία ένας εκ των συμβαλλόμενων μερών είναι το Δημόσιο, εφόσον έχουν εκδοθεί από διοικητική αρχή,…
Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 20 - 27 του ν. 2065/1992, σχετικά με την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, η οποία θα πρέπει να γίνει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012, έχουν εφαρμογή οι οδηγίες που δόθηκαν με την αριθ.1127942/11772/Β0012/ΠΟΛ.117 /29.12.2008 εγκύκλιό μας, με τις ακόλουθες μεταβολές: 1. Οι συντελεστές αναπροσαρμογής, ανάλογα με το χρόνο κτήσης των γηπέδων και κτιρίων, ορίσθηκαν με την ΠΟΛ. 1223/21.12.2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και έχουν ως εξής: Χρόνος κτήσης Γήπεδα Κτίρια Μέχρι και το έτος 2007: 1,40 1,35 Από 1.1.08 έως 31.12.08: 1,35 1,30 Από 1.1.09 έως 31.12.09: 1,00 1,00…
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του ν.3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α') και ειδικότερα της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του ιδίου νόμου. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 23 Α' του ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α'), όπως ισχύουν. 3. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ΥΠΟΙΚ 07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β') «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 4. Την ολοκλήρωση της δημιουργίας Περιουσιολογίου Ακινήτων για το έτος 2010 στο Υπουργείο Οικονομικών. 5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Α Π Ο Φ Α Σ…
Δυνατότητα αναστολής στην καταβολή των δόσεων που οφείλουν στα πιστωτικά ιδρύματα για το διάστημα από 01/01/2012 έως και 31/12/2012, παρέχεται στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα. Η απόφαση αφορά όσους έχουν ενταχθεί στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 36579/Β1666/27-8-2007, και δεν έχουν λάβει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Οι τόκοι του χρονικού διαστήματος της αναστολής, βαρύνουν αποκλειστικά τους δανειολήπτες. Οι δόσεις, των οποίων η καταβολή ανεστάλη κατά τα ανωτέρω, προσαυξάνουν ισόποσα και αποπληρώνονται μαζί με τις τελευταίες δύο εναπομείνασες δόσεις. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση…
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, η πρώτη δόση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2010, ο οποίος βεβαιώθηκε μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2012 και λήγει την 31/12/2012, μπορεί να καταβληθεί μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2013 μόνο στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, χωρίς την επιβολή προσαύξησης.
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/82 (ΦΕΚ 114 Α) με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 356/1974 – ΚΕΔΕ (ΦΕΚ 90 Α). 3. Την υπ’ αριθμ. 07927 ΕΞ 2012 (ΦΕΚ 2574 Β) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 4. Τις δυσχέρειες που δημιουργούνται στους φορολογούμενους για την καταβολή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων των εφοριακών υπαλλήλων στις 29 και 30.11.2012. 5. Το…
Σχετ.: α)Το με αρ. πρωτ. ………………….. έγγραφο της ………….β) Το με αρ. πρωτ. …………… έγγραφο του ………………… Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, που μας διαβιβάσθηκαν αντίστοιχα από τη Δ/νση Ελέγχων και τη 17η Δασμολογική Δ/νση, σας γνωρίζουμε τα εξής: 1) Όπως προκύπτει από το (α) σχετικό έγγραφο, η ……….., στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου διαπίστωσε την είσπραξη επιδοτήσεων από αερομεταφορέα για αποκλειστική εκμετάλλευση τακτικών αεροπορικών γραμμών προς και από ελληνικά νησιά, στον οποίο έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας βάσει των άρθρων 16, 17 & 18 του Κανονισμού 1008/2008/ΕΚ, με σχετική σύμβαση. Ερωτάται εάν οι εν λόγω επιδοτήσεις θεωρούνται έσοδα από…
1) ΠΟΛ 1110 20.05.2013 Συμπλήρωση της Α.Υ.Ο. με αριθμό Π.Ο.Λ. 1212/23.11.2012 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 2362/1995, «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2873/2000, «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285 Α΄). 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύουν. 4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974, «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.» (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως ισχύουν. 5. Τις διατάξεις του π.δ.…

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.