Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015 - 17:26
Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ
28 Νοεμβρίου 2012 21:51 Σχολιάστε πρώτοι!
Ανακοίνωση Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σχετικά με παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής του Ε9 Ύστερα από επικοινωνία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με την Γ.Γ.Π.Σ. έγινε γνωστό ότι το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό για την ηλεκτρονική υποβολή Ε9 του έτους 2010(χρήση 2009) μέχρι σήμερα 28-11-2012, Ε9 του έτους 2011(χρήση 2010) μέχρι τις 15-12-2012 Ε9 του έτους 2012(χρήση 2011) μέχρι τις 31-12-2012
28 Νοεμβρίου 2012 14:43 Σχολιάστε πρώτοι!
Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 περιπτ. δ' του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α' 211) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1Ο και 11 του αρ. 20 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α' 249) 2) Τις διατάξεις του Π.Δ.284/1988 (Α' 128) Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει. 3) Την αριθμ. 07927ΕΞ/19.9.2012 (Φ.Ε.Κ. 8'2574124.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 4) Τις διατάξεις του Π.Δ.28011997 (ΦΕΚ Α'203), με τις οποίες καθορίστηκε το οργανωτικό πλαίσιο των Ελεγκτικών Κέντρων. 5) Την αριθμ. 1099054/1224/0006Α/9.12.2004 (Φ.Ε.Κ. 8'1880), «Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων…
25 Νοεμβρίου 2012 00:11 Σχολιάστε πρώτοι!
ΣΧΕΤ : α)Το με αρ.πρωτ. ΔΝΥ 1047446 ΕΞ2012/21-3-2012 έγγραφό μας β) Το με αρ.πρωτ. ΔΝΥ Δ 1125822 ΕΞ2012/12-9-2012 έγγραφό μας Σε συνέχεια του α΄ σχετικού εγγράφου μας - λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων (ν.4046/2012, Παράρτημα 2) για την ανά τρίμηνο δημοσίευση στατιστικών στοιχείων (δ΄3μηνο 2012 εν προκειμένω), σχετικά με την πορεία των προσφυγών που εκκρεμούν ή έχουν ασκηθεί πανελλαδικά κατά πράξεων της φορολογικής αρχής - παρακαλούμε μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου να καταχωρηθούν όλες οι τρέχουσες εκκρεμότητες ανά υπηρεσία στο υποσύστημα δικαστικού TAXIS, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να αντληθούν από το πληροφοριακό μας σύστημα τα ακριβή στοιχεία για τις προσφυγές…
25 Νοεμβρίου 2012 00:03 Σχολιάστε πρώτοι!
ΣΧΕΤ.: Η από 12.10.2012 αίτηση σας (τηλεομοιοτυπία). Απαντώντας στη σχετική αίτηση σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 4072/2012, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να μετατραπεί σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Από τη συντέλεση των διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συνεχίζεται με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του προηγούμενου εδαφίου, η μετατροπή δεν παράγει αποτελέσματα. Η μετατροπή δεν επιφέρει τη διακοπή των εκκρεμών δικών. 2. Με την αριθ. ΝΣΚ 312/2012 γνωμοδότηση,…
23 Νοεμβρίου 2012 13:32 Σχολιάστε πρώτοι!
Κοινοποίηση των διατάξεων της Υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών». Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 1, της Υποπαραγράφου Ε.1, της Παραγράφου Ε, του άρθρου πρώτου, του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α712.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», με τις οποίες, από 1.1.2013, καταργείται ο «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (π.δ. 186/1992) και αντικαθίσταται με τον «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών», για την άμεση ενημέρωσή σας. Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων…
23 Νοεμβρίου 2012 12:54 Σχολιάστε πρώτοι!
ΘΕΜΑ: Ανάθεση είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και καθορισμός διαδικασίας είσπραξης τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών έτους 2013 και επομένων ετών Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», 2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (152 Α’) με τις οποίες καθορίζονται τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2012 και επομένων ετών, 3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν.2362/1995…
21 Νοεμβρίου 2012 09:08 Σχολιάστε πρώτοι!
Σας γνωρίζουμε ότι με το σχέδιο νόμου «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016», που κατατέθηκε στη Βουλή στις 5 Νοεμβρίου 2012, απόσπασμα του οποίου κοινοποιείται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή, επέρχονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις στην φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και των βιομηχανοποιημένων καπνών. A) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 1) Με τις διατάξεις της περίπτωσης 1α της υποπαραγράφου Ε.3, αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. του υγραερίου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, της περίπτωσης ιγ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, από 200 ευρώ σε 330 ανά 1000 χιλιόγραμμα. 2) Με…
20 Νοεμβρίου 2012 15:58 Σχολιάστε πρώτοι!
Από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε) διεξάγονται έλεγχοι για την έκδοση φορολογικών στοιχείων, την καταβολή Φ.Π.Α και την αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσιακών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων αποκαλύφθηκαν και καταλογίσθηκαν οι σχετικές παραβάσεις ως ακολούθως: 1. Σε τέσσερις (4) αγρότες στη Θήβα, οι οποίοι έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 5.467.000 ευρώ. 2. Σε 17 επιχειρήσεις, οι οποίες εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 65.000.000 ευρώ. Στις επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνονται διαφημιστικές εταιρείες, επιχείρηση εμπορίας ζωοτροφών, βιομηχανία ενδυμάτων, επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρικών ειδών, επιχείρηση καθαρισμού κτιρίων, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, κατασκευαστική επιχείρηση και εργαστήριο ελευθέρων σπουδών. 3. Σε 19 επιχειρήσεις καταλογίσθηκαν οι σχετικές παραβάσεις γιατί έλαβαν…
19 Νοεμβρίου 2012 15:26 Σχολιάστε πρώτοι!
1.- Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Ε.2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΔΟΔΩΝ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» συστήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, από 12/11/2012, ημερομηνία δημοσιεύσεως του νόμου, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με ταυτόχρονη κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων. 2.- Ενόψει των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι στο εξής πρέπει τα έγγραφα που συντάσσετε, να φέρουν στο επάνω αριστερό μέρος αυτών και κάτω από το εθνόσημο και τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» & «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ», τον…
13 Νοεμβρίου 2012 13:10 Σχολιάστε πρώτοι!
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 229/Α/19-11-2012 Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων σχετικά με την ορθή νομοθέτηση ορισμένων διατάξεων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012, που αποτελούν προαπαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. 3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίζουμε: Άρθρο 4-Τροποποίηση των διατάξεων του ν.4093/2012 σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που θεσπίστηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.1. της…

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.