Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 - 14:14
Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του πέμπτου άρθρου του ν. 4047/2012 ΦΕΚ 31 Α/23.02.2012, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει την προθεσμία υποβολής της αίτησης του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής και να ρυθμίζει κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων. 2. Την αρ. Υ. 25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄/ 08.12.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου». 3. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής αίτησης…
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της περ.1 της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». 2) Την υπ΄αριθμ ΠΟΛ 1206/13-11-2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (3033 Β’), «Ανάθεση είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και καθορισμός διαδικασίας είσπραξης τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών έτους 2013 και επομένων ετών». 3) Το π.δ. 284/88 (128 Α’) «περί Oργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει. 4) Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2367/1953 (82…
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α' 151). β) Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 2238/1994. γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του v. 2238/1994. δ) Τις διατάξεις της αριθ. Υ25/6-12-2011 (ΦΕΚ Β’ 2792/8-12-2011) Απόφασπς του Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου». ε) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1) Ορίζουμε…
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α'/2-2- 2012), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του πέμπτου άρθρου του ν.4047/2012 ΦΕΚ 31 Α/23.02.2012 και ειδικότερα της περίπτωσης η. της παραγράφου 8 του ν. 4038/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να ρυθμίζει με απόφαση κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων. 2) Την αρ. Υ. 25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β / 08.12.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου». 3) Το γεγονός ότι,…
Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, θέτουμε υπόψη σας συμπληρωματικά με την παρούσα τα ακόλουθα: 1) Έχει διευκρινισθεί (εγκύκλιος ΠΟΛ. 1026/26.1.2012) ότι, όταν για τη διενέργεια δικονομικών πράξεων ή την παράσταση του δικηγόρου σε συμβολαιογραφική πράξη απαιτείται η έκδοση γραμματίου προκαταβολής, από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, δεν εκδίδεται άμεσα απόδειξη παροχής υπηρεσιών με την έκδοση του γραμματίου προκαταβολής. Τα ανωτέρω, όπως είναι αυτονόητο, δεν αναιρούν την υποχρέωση των δικηγόρων να εκδίδουν τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στον προβλεπόμενο, από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., χρόνο, για τις δικαιούμενες αμοιβές από την παροχή των υπηρεσιών τους. 2) Περαιτέρω, με την παράγραφο…
Καθορισμός της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ, δασμό, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας, κατά περίπτωση, της αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών και της εισαγωγής αγαθών από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : 1) τις διατάξεις του Ν. 2380/96 (ΦΕΚ Α'38/07.03.1996) με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία για την ίδρυση της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και ειδικότερα τα άρθρα 44 και 52, 2) τις διατάξεις του Ν. 2707/99 (ΦΕΚ Α'78/13.04.1999) με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης…
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Υποβολή μηνυτήριων αναφορών ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. Δ.Ν.Υ. 1159503 ΕΞ 2011 έγγραφό μας. Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας, σας παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί υποβολής μηνυτήριων αναφορών, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 3943/2011, προς το Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι: α) Τα Ελεγκτικά Κέντρα, η Περιφερειακή Δ/νση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αθηνών του Σ.Δ.Ο.Ε. και όλες οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) του Λεκανοπεδίου Αττικής υποβάλλουν άμεσα στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου…
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: 1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 42 του ν.4024/2011 προστέθηκαν νέες παράγραφοι 6,7,8 και 9 στο άρθρο 29 του ν.3986/2011. Με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 29 του ν.3986/2011 όπως ισχύει ορίζεται, ότι στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού που παρέχουν…
Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων ΚΒΣ (π.δ.186/1992, Α’ 84), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται από 1.1.2013 με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Το Υπουργείο Οικονομικών προς τούτοις απέστειλε εγκύκλιο στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την ενεργοποίηση του νέου Κ.Φ.Α.Σ. στην οποία αναφέρει:Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 1, της Υποπαραγράφου Ε.1, της Παραγράφου Ε, του άρθρου πρώτου, του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», με τις οποίες, από 1.1.2013, καταργείται ο ΚΒΣ «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (π.δ.186/1992) και αντικαθίσταται με τον ΚΦΑΣ…
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009(ΦΕΚ 213 Α')ττερί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών. 2. Την με αριθμό Υ25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β708.12.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Αναπληρωτές Υπουργούς Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου. 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992(Φ.Ε.Κ. 34 Α'), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να…

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.