Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014 - 3:31
Εργασιακά-ΟΑΕΔ-Ασφαλιστικά
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
ΣΧΕΤ. : Τα υπ΄ αριθμ. Ε40/165/31-7-07 και Ε40/275/27-12-07 Γεν. Έγγραφά μας. Με τα ανωτέρω Γενικά Έγγραφά μας, σας κοινοποιήθηκαν οδηγίες για την ασφαλιστική τακτοποίηση των αναφερόμενων στο θέμα εργαζομένων και παρατάθηκαν έως 30/4/2008 οι προθεσμίες υποβολής των απαιτούμενων για την ασφάλισή τους Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. καθώς και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Λόγω των δυσκολιών που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς (Σχολικές Επιτροπές – Υπουργείο Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων) στην υποβολή Δελτίων Μεταβολής Ασφάλισης Α.Π.Δ., Συμπληρωματικών Α.Π.Δ. (04), καταβολή εισφορών κ.λ.π., η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αποφασίζει την εκ νέου παράταση των εν λόγω προθεσμιών (υποβολής των Συμπληρωματικών…
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Σας γνωρίζουμε, ότι μέχρι 07/05/08 (σχετ. έγγραφο Γ99/1/78/17-4-2008) αναρτήθηκαν και δρομολογήθηκαν λανθασμένες εγγραφές Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου σε εκείνους τους εργοδότες που το σύνολο των λανθασμένων εγγραφών τους, ήταν πάνω από 24.000 € για μισθολογική περίοδο από 1/1/2002 – 31/12/2006. Για εκείνους τους εργοδότες που το σύνολο των λανθασμένων εγγραφών που δρομολογήθηκαν μέσω διαδικτύου τους είναι μικρότερο των 24.000 €, οι λανθασμένες εγγραφές δρομολογήθηκαν για διόρθωση στα αντίστοιχα Υποκ/τα της έδρας του εργοδότη, προκειμένου να διορθωθούν και να οριστικοποιηθούν, ώστε να ενημερωθεί η Ασφ/κή ιστορία και να χρεωθεί με τα αντίστοιχα ποσά ο εργοδότης. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πλήθος λανθασμένων…
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σύνολο των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν με την ένταξη στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του κλάδου κύριας Σύνταξης (από 1/8/07) και του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης (από 1/12/07) του προσωπικού των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αποφασίζει την παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. γ΄, δ΄ τριμήνων 2007 έως 31/7/2008, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών μέσων στο Υποκ/μα της έδρας του εργοδότη. Η καταβολή των τρεχουσών εισφορών πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των οριζόμενων προθεσμιών.
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: κ.λπ.Αποφασίζουμε: Καθορίζουμε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα καταβληθεί προς τους ακόλουθους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 3586/2007 (Α΄ 151), ως εξής: • Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) ποσό 1.095.629,42 ευρώ. • Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.) ποσό 876.503,54 ευρώ. • Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.) ποσό 602.596,18 ευρώ. • Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων (Τ.Σ.Ε.Υ.Π.) ποσό 493.033,24 ευρώ. Η ανωτέρω οριζόμενη έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 2359 του ειδ.…
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη κ.λπ.:Αποφασίζουμε:1. Οι καταβαλλόμενες από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ.Ε.Α.Δ.) συντάξεις για τους μετά την 1/1/1993 ασαλισμένοςυ που έχουν συνταξιοδοτηθεί και των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα εμπίπτεο στο μέχρι 31-12-2006 χρονικό διάστημα, αυξάνονται από 1-1-2007 κατά ποσοστό 4%.2. Τη χορήγηση για το έτος 2007 μιας επιπλέον σύνταξης στα οριζόμενα στην παρ. 1 της απόφασης αυτής πρόσωπα ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: κ.λπ.Αποφασίζουμε: «1. Οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια των συντάξεων, που χορηγούν το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ., καθώς και τα Ειδικά Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης της παραγράφου 1, του άρθρου 9, του ν. 1976/1991, αυξάνονται από 1.1.2008, κατά ποσοστό 3%, το οποίο υπολογίζεται επί του ποσού των συντάξεων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31.12.2007 και, από 1.10.2008, κατά ποσοστό 2%, το οποίο υπολογίζεται επί του ποσού των συντάξεων, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί την 30.9.2008. 2. Κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά και…
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Όπως μας γνώρισε το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με το αρ. πρωτ. Φ80000/10539/872/23-4-08 έγγραφό του, το ποσό του ΑΕΠ ανέρχεται από 1/1/2008 έως 30/9/2008 σε 679,75 € και από 1/10/2008 σε 693,35 €
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ.ΕΤΑΜ) (Συνεδρίαση Δ.Σ. ΙΚΑ.ΕΤΑΜ 6/20.3.2008, Απόφαση 32) Αφού έλαβε υπόψη: κ.λπ.Αποφασίζει ομόφωνα: 1) Καθορίζει την ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ.ΕΤΑΜ Μαραθώνα ως εξής: Το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ.ΕΤΑΜ Μαραθώνα περιλαμβάνει το Δήμο Μαραθώνα και την Κοινότητα Γραμματικού, όπως ορίζονται από το ν. 2539/1997 (Καποδίστριας) καθώς και το Δήμο Νέας Μάκρης, εξαιρουμένων των περιοχών που ανήκουν σ’ αυτόν, Μάτι, Ζούμπερι και Άγιο Ανδρέα, περιοχές που βρίσκονται ανατολικά του οδικού άξονα της Λ. Μαραθώνα και μέχρι της οδού Μαρούγκα που ξεκινά από τη Λ. Μαραθώνα (έναντι του Ιδρύματος Παμμακάριστος) και καταλήγει στη θαλάσσια ζώνη του…
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: κ.λπ.Αποφασίζουμε: Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών όλων των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., όπως οι κατηγορίες αυτές καθορίσθηκαν με το άρθρο 1 του π.δ. 5/2007, αναπροσαρμόζονται από 1.1.2008 ως εξής: Ασφαλιστική ΚατηγορίαΠοσά Κατηγοριών από 1.1.20081 725,75 2 886,39 3 1.058,11 4 1.155,16 5 1.332,44 6 1.502,79 7 1.606,93 8 1.737,60 9 1.855,00 10 1.972,46 11 2.089,86 12 2.207,26 13 2.324,72 14 2.442,13 H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Σχετ. Εγκ. 103/04. Σας κοινοποιούμε την με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.14/5428/25-2-08 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που μας διαβίβασε η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το με αριθ. Φ.800000/6071/1331/1- 4 - 08 έγγραφό της και αφορά διευκρινίσεις για το θέμα της εφαρμογής των διατάξεων για την τήρηση των προθεσμιών διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών από την Διοίκηση. Με την κοινοποιούμενη εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η οριζόμενη από τις σχετικές διατάξεις (παρ.1 άρθρου 5 Ν.1943/91, παρ.4 άρθρου 4 Ν.2690/99, παρ.1 άρθρου 6 Ν.3242/04) προθεσμία των δέκα (10) ημερών αφορά μόνο την χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και όχι και την παροχή πληροφοριών. Η προθεσμία για την…

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.