Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014 - 6:50
Εργασιακά-ΟΑΕΔ-Ασφαλιστικά
Σχετικό το Γ32/1380/27-7-07 Γενικό Έγγραφό μας Με αφορμή ερωτήματα Υποκ/των του ΙΚΑ, αλλά και συμβεβλημένων κλινικών, επανερχόμαστε στο θέμα του καθορισμού ανώτατου ποσού για υλικά στεφανιογραφίας και αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αγγείων και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: Στο ποσό των 200 € για υλικά στεφανιογραφίας ,όπως αυτό καθιερώθηκε με το παραπάνω σχετικό έγγραφο , περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία για την διενέργεια της στεφανιογραφίας υλικά, συμπεριλαμβανομένου και του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού. ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ: Στο ποσό των 600 € περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία για την διενέργεια της αγγειοπλαστικής υλικά μεταξύ των οποίων ένας συρμάτινος οδηγός και ένας καθετήρας αγγειοπλαστικής . Σε περιστατικά…
Με την -παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρ. 20 του ν.3581/07 (ΦΕΚ -140/τ.Α΄/28-6-07) «Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3460/06 (ΦΕΚ 105/τ.Α΄), καθώς και αυτές της με αριθμ. Φ11321/οικ/21122/1312/20-7-07 (ΦΕΚ 1357/τ.Β΄/ 1-8-07) Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εμπορία, μεταποίηση και τυποποίηση αποκλειστικά πτηνών (νωπών ή κατεψυγμένων) και πτηνοτροφικών προϊόντων, γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ α) Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές…
 ΣΧΕΤ. : Το υπ' αριθμ. Γ99/1/150/02, Γ99/1/318/03, Γ99/1/153/04 και Γ99/1/137/05, Γ99/1/154/06 Γεν. Έγγραφά μας. Σας κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. Β130251/20-9-2007 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με το οποίο, οι υπηρεσίες του εν λόγω Οργανισμού, προκειμένου να χορηγήσουν επιδόματα ανεργίας σε εποχικά απασχολούμενους, θα δέχονται και για το έτος 2007 τα έντυπα ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, απευθείας χωρίς καμία προηγούμενη επικύρωσή τους από τις υπηρεσίες εσόδων των Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Ημερομηνία: 02/10/2002 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ.Πρωτ.: Β121588 ΘΕΜΑ: Απόδειξη ασφάλισης στο ΙΚΑ από 1-1-2002 για τη χορήγηση παροχών ασφάλισης Ο.Α.Ε.Α. Όπως γνωρίζετε, από_ 1-1-2002 καταργήθηκαν τα…
Με το άρθρο 5 του ν.3029/02 ορίσθηκε ότι οι κλάδοι σύνταξης διαφόρων Ταμείων, μεταξύ των οποίων και του Ταμείου Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ), εντάσσονται στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Με την Φ10023/1705/6-7-07 (ΦΕΚ 1227/17-7-07) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εντάχθηκε από 1/8/07 στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ο κλάδος κύριας σύνταξης του ως άνω Ταμείου. Για τα θέματα ασφάλισης που έχουν ανακύψει από την ένταξη ετοιμάζεται σχετική εγκύκλιος από την Δ/νσή μας. Επειδή, όμως, ευρίσκονται σε εκκρεμότητα αφ΄ ενός συνταξιοδοτικά αιτήματα αφ΄ ετέρου δε…
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 και, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (σχετ. το αρ. πρωτ. Φ.80000/13044/776/4.10.2007 έγγραφο) με αφορμή σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 1. Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 προβλέπεται η σύσταση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), οι οποίοι αποβλέπουν στην κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και συμβάλλουν στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι Ν.Π.Ι.Δ., με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους, έχουν εμπορική…
Σχετ : α) Εγκ.101/07 β) Τα Σ67/9/7-9-07, Σ67/11/11-9-07, Σ67/14/13-9-07 Γεν. Έγγραφα Με την εγκ.101/07 καθώς και με τα ως άνω μεταγενέστερα Γενικά Έγγραφα, σας δώσαμε οδηγίες για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007, όπως αυτές αναφέρονται στην Φ11321/23873/1513/2007 κοινή Υπουργική απόφαση καθώς και στα συμπληρωματικά έγγραφα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Ως μέσο απόδειξης της μόνιμης κατοικίας των συνταξιούχων, λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία που τηρεί η υπηρεσία σχετικά με τον τόπο μόνιμης διαμονής, εφόσον αυτός συγκαταλεγόταν στις πυρόπληκτες περιοχές, και με το δεδομένο αυτό…
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΈχοντας υπόψη κ.λπ.:Αποφασίζουμε:Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Συντάξεως και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιρισμών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ), όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31-12-2006, αυξάνονται από 1-1-2007, κατά ποσοστό 4%, κατά τρόπο ώστε το ποσό της επικουρικής σύνταξης που προκύπτει μετά την αύξηση να μην υπερβαίνει το 31,25% της κύριας σύνταξης.Η αύξηση αυτή θα χορηγηθεί σε όσους ήταν συνταξιούχοι την 31-12-2006 καθώς και σε εκείνους που το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα εμπίπτει στο μέχρι την 31-12-2006 καθώς και σε εκείνους που το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα εμπίπτει στο μέχρι την 31-12-2006 χρονικό διάστημα.Η απόφαση αυτή…
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΈχοντας υπόψη κ.λπ.:Αποφασίζουμε:Οι καταβαλλόμενες από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων συντάξεις στους συνταξιούχους του των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα εμπίπτει στο μέχρι 31-12-2006 χρονικό διάστημα, αυξάνονται από 1-1-2007 κατά ποσοστό 4%.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σχετ. Εγκύκλιες: 42/05, 48/05, 53/05, 58/05, 61/05, 74/05, 11/06, 38/06, 52/06, 64/06, 5/07, 37/07, 103/07 (71/00, 16/03, Γ.Ε. Γ31/7/2-2-01 για την φορολογική ενημερότητα) Με τις παραπάνω σχετικές εγκύκλιες έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες για το θέμα της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών. Για διευκόλυνσή σας στο χειρισμό του θέματος αυτού ανακεφαλαιώνουμε σε ενιαίο κείμενο τα βασικά θέματα της διαδικασίας αυτής, και καταγράφουμε συγκεντρωτικά τα δικαιολογητικά που αναζητούνται αυτεπάγγελτα όπως αυτά έχουν ορισθεί με Υπουργικές Αποφάσεις και αφορούν και τις διαδικασίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θεσμικό πλαίσιο: Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας άρθρο 3 παρ. 6 (Ν.2690/99 άρθρο πρώτο – ΦΕΚ 45/ Α΄/9-3-99, Ν.3242/04 ’ρθρο 5 παρ.2 ΦΕΚ…
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ . ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄), όπως ισχύει. 2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄). 3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄). 4. Τις διατάξεις του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α΄) «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις των παρ.1 και 15 του άρθρου 20 του ν. 2639/1998…

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.