Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015 - 7:42
Εργασιακά-ΟΑΕΔ-Ασφαλιστικά
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Όπως είναι γνωστό, ανάμεσα στα ζητούμενα δικαιολογητικά που προσκομίζονται από τους υποψήφιους συνταξιούχους, σύμφωνα με το Πεδίο Δ6 του Πίνακα 2 των έντυπων αιτήσεων συνταξιοδότησης Σ1 και Σ2, είναι και το έντυπο της Δήλωσης Εργοδότη (Σ5), το οποίο συμπληρώνει και σφραγίζει ο τελευταίος εργοδότης του ασφαλισμένου που καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας.Με το παρόν διαβιβάζεται το έντυπο Σ5 με το περιεχόμενο που ισχύει πλέον, το οποίο θ διατίθεται στους υποψήφιους συνταξιούχους είτε από τις Υπηρεσίες σας (που θα πρέπει να μεριμνήσουν για την αναπαραγωγή του) είτε από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Σχετ.: Η 102/20-10-08 Εγκύκλιός μαςΣας κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την 070/63/17-12-2008 (ΦΕΚ 2574/Β/18-12-2008) απόφαση Διοικητή με την οποία τροποποιείται η 070/46/7-120-2008 απόφαση υπαγωγής για μια πενταετία των πολυϊατρείων και ιατρείων του τ. ΤΑΞΥ στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ιδρύματος.Δεδομένου ότι οργανωμένα ιατρεία (υγειονομικοί σχηματισμοί) του τ. ΤΑΞΥ υπάρχουν μόνο στις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης, με την κοινοποιούμενη απόφαση αντικαθίστανται οι παράγραφοι ΙΙ.2 και ΙΙΙ της 070/46/7-10-08 και καθορίζεται ότι: «Σε όποια άλλη περιοχή της χώρας –πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης- υπηρετούν γιατροί και οδοντίατροι μόνιμοι, με σύμβαση έργου ή αορίστου χρόνου, αυτοί υπάγονται στη Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας τους…
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Σας κοινοποιούμε το ΅ε αριθ. πρωτ. Φ80000/25938/1957/3-11-08 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο αποτελεί απάντηση σε ερώτημα, που τέθηκε από την Υπηρεσία ΅ας σχετικά ΅ε την δυνατότητα υπαγωγής των «νέων» ασφαλισμένων στις διατάξεις του άρθρ. 10 του ν. 2874/00, σε συνάρτηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν.2084/92 και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.2874/00. Στο κοινοποιούμενο έγγραφο αναφέρεται ότι, εφόσον από την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.2874/00 προβλέπεται ότι η υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του άρθρου αυτού χωρεί ανεξάρτητα από το χρόνο εισόδου στην…
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 28 του ν.3613/07, ΅ε τις οποίες ρυθμίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους. Ως γνωστόν, ΅ε την εγκ. 74/07, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 6, 18 παρ. 4,5 και 19 του ν.3536/07, ΅ε τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα σε κάποιες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών να αναγνωρίσουν ΅ε εξαγορά χρόνο ασφάλισης, όταν τα πρόσωπα αυτά δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής ή την ανανέωση αυτής. Για τους ανήκοντες στην παρ.5 του άρθρ. 18 του ν.3536/07, δηλαδή όσους ανανεώνουν την άδεια διαμονής…
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
ΣΧΕΤ. : Τα υπ΄ αριθ΅. Ε40/165/31-7-07, Ε40/275/27-12-07, Ε40/113/23-4-08 και Ε40/241/14-7-2008 Γεν. Έγγραφά ΅αςΜε τα ανωτέρω Γενικά Έγγραφά ΅ας, σας κοινοποιήθηκαν οδηγίες για την ασφαλιστική τακτοποίηση των αναφερόμενων στο θέμα εργαζομένων και παρατάθηκαν έως 31/12/2008 οι προθεσμίες υποβολής των απαιτούμενων για την ασφάλισή τους Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. καθώς και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Εν όψει νομοθετικής ρύθμισης του θέματος, που προέκυψε στη διαδικασία ασφάλισης και καταβολής των εισφορών για τα εν λόγω πρόσωπα, αποφασίζεται : - Νέα παράταση των προθεσμιών υποβολής των Συμπληρωματικών Α.Π.Δ. εκ μέρους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών…
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Σας γνωρίζουμε τα χρονικά διαστήματα οριστικοποίησης αποφάσεων προσωρινών συντάξεων έτους 2009 και τις αντίστοιχες ημερομηνίες πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων, μετά από την σχετική ενημέρωση που είχαμε από την αρμόδια υπηρεσία Δ/νσης Εκμετάλλευσης της Γεν.Δ/νσης Πληροφορικής. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣΠίστωση Τραπεζικού λογαριασμούΚαταβλητέο ποσό έως και μήνα11/12/08-7/1/09 22/1/2009 2/2009 8/1/09-5/2/09 20/2/2009 3/2009 6/2/09-5/3/09 20/3/2009 4/2009 6/3/09-8/4/09 22/4/2009 5/2009 9/4/09-7/5/09 22/5/2009 6/2009 8/5/09-8/6/09 22/6/2009 7/2009 9/6/09-8/7/09 20/7/2009 8/2009 9/7/09-6/8/09 21/8/2009 9/2009 7/8/09-8/9/09 22/9/2009 10/2009 9/9/09-7/10/09 22/10/2009 11/2009 8/10/09-5/11/09 20/11/2009 12/2009 6/11/09-8/12/09 16/12/2009 1/2010
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΈχοντας υπόψη: κ.λπ.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:Τη χορήγηση σε όσους είναι συνταξιούχοι του Τομέα Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμένων (ΕΤΑΑ) μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης εφάπαξ ποσού ίσου με το ύψος της καταβαλλόμενης μηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω των έκτακτων οικονομικών υποχρεώσεων που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω συνταξιούχοι.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΈχοντας υπόψη: κ.λπ.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:Τη χορήγηση σε όσους είναι συνταξιούχοι του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμένων (ΕΤΑΑ) μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ίσης με το ύψος μιας καταβαλλόμενης μηνιαίας σύνταξης.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΈχοντας υπόψη: κ.λπ.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση Δώρου Εορτών Χριστουγέννων 2008-Ν. Έτους 2009 στους Εφημεριδοπώλες όλης της χώρας, ως εξής:α) Για όσους έχουν μέχρι ένα (1) χρόνο ασφάλισης 1.900,33€β) Για όσους έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο και μέχρι πέντε (5) χρόνια ασφάλισης 2.660,46 €γ) Για όσους έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια και μέχρι δέκα (10) χρόνια ασφάλισης 3.040,52 €δ) Για όσους έχουν συμπληρώσει δέκα (10) χρόνια και μέχρι είκοσι (20) χρόνια ασφάλισης 3.420.59€ε) Για όσους έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) χρόνια ασφάλισης και άνω 3.800,66€.Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος δεν απασχοληθεί πλήρως κατά το χρονικό…
29 Μαρτίου 2012 15:17 Σχολιάστε πρώτοι!
Αναφορικά ΅ε το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής : 1. Σύμφωνα ΅ε το αριθ. 2355/77/23-2-87 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο αριθμός των μισθώσεων που πραγματοποιεί καθημερινά κάθε οδηγός ταξί ανέρχεται σε 25 και 50, για μονοβάρδια ή διπλοβάρδια αντίστοιχα. 2. Βάσει της υπ΄ αριθ. Α68246/5942/15-12-08 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζεται σε 1,00 Ευρώ το ποσό που καταβάλλεται από το μισθωτή του ταξί για κάθε διαδρομή, σαν .ώρο Εορτών, κατά το χρονικό διάστημα των 21 ημερών από 17/12/2008 ΅έχρι 6/1/2009. 3. Μετά τα ανωτέρω, υπολογίζεται ότι, κάθε οδηγός ταξί, που αμείβεται ΅ε κυμαινόμενες αποδοχές, θα εισπράξει για…

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.