Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015 - 4:04
Εργασιακά-ΟΑΕΔ-Ασφαλιστικά
 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη : κ.λπ.Αποφασίζουμε: 1. Το άρθρο 15α του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την Εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : ’ρθρο 15α -Τρόπος υποβολής Α.Π.Δ. 1. Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό. μαγνητικό μέσο ή εγγράφως. 2. Υπόχρεοι για την υποβολή μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό. μαγνητικό μέσο είναι : α) το Δημόσιο β) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) γ) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμίδας δ) οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8 περίπτωση 5 εδάφιο ε…
Ο ανακαθορισμός των ποσών των αναφερομένων στο θέμα παροχών αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την ποσοστιαία αύξηση στα ποσά των συντάξεων που καταβάλλει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με το αρ.Φ80000/οικ.10154/908/4-5-09 έγγραφό της, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μας ενημερώνει ότι αποφασίστηκε για το τρέχον έτος να χορηγηθεί έκτακτη εφάπαξ οικονομική παροχή και όχι ποσοστό αύξησης, στους συν/χους των Οργανισμών Κύριας Ασφ/σης (πλήν ΟΓΑ), η οποία θα περιλαμβάνεται σε διάταξη νόμου που ήδη έχει καταρτισθεί από τις Υπηρεσίες της και προωθείται για ψήφιση στη Βουλή. Μετά από τα παραπάνω το ποσό για τη χρησιμοποίηση αποκλειστικής αδελφής, το επίδομα λουτροθεραπείας, το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας…
Σχετική: Η 40/2009 εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Στη συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου μας με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3758/09 σχετικά με τη χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτης οικονομικής παροχής για το έτος 2009 θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με το 2/38771/0022/26-6-09 απαντητικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον υπολογισμό του ύψους των μικτών μηνιαίων αποδοχών που καταβάλλονταν την 31-12-2008 δεν θα συμπεριληφθεί το ποσό των εξόδων κίνησης που καταβάλλεται στους υπαλλήλους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 38 του Ν.2008/92 όπως ισχύουν σήμερα, δεδομένου ότι το εν…
Με την εγκύκλιο 35/2009 σας γνωρίσαμε τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής παροχής στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το έτος 2009. Δεδομένου λοιπόν ότι για το έτος 2009, στα πλαίσια της εισοδηματικής πολιτικής, αποφασίστηκε από την Πολιτεία η χορήγηση της προαναφερόμενης έκτακτης οικονομικής παροχής, δεν θα χορηγηθεί για το τρέχον έτος αύξηση στα ποσά των συντάξεων. Επίσης, όπως σας γνωρίσαμε με την εγκ. 31/09, με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008-2009 το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη καθορίστηκε σε 33,04 € από 1.05.2009. Συνεπώς, για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης από 01/01/2009 θα ληφθούν υπόψη τα ποσά…
Τα όρια μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό αύξησης, που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από την ίδια ημερομηνία (άρθρο 13 παρ. 2 του ν.1976/91). Με το άριθ. πρωτ. Φ80000/οικ. 10154/908/4-5-09 έγγραφό της, που αφορά την υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής για το έτος 2009, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μας ενημερώνει ότι αποφασίστηκε για το τρέχον έτος να χορηγηθεί έκτακτη εφάπαξ οικονομική παροχή και όχι ποσοστό αύξησης, στους συνταξιούχους των Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης (πλην Ο.Γ.Α.), η οποίο θα περιλαμβάνεται σε διάταξη νόμου που ήδη έχει καταρτισθεί από τις Υπηρεσίες της και…
Με τις αριθ. 275/Σ41/4-12-08 και 274/Σ41/4-12-08 αποφάσεις του Δ.Σ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ αριθ. 2626/τ.Β΄/24-12-08 και 2647/τ.Β΄/ 30-12-08 καθορίστηκαν, η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών και η αποτίμηση των χορηγουμένων στους μισθωτούς ασφ/νους του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., από τους εργοδότες τους, παροχών σε είδος, για το έτος 2009. Οι κατηγορίες των με κυμαινόμενες αποδοχές αμειβομένων μισθωτών για το έτος 2009, παραμένουν στις ίδιες ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, στις οποίες είχαν καταταγεί για το έτος 2008. Επισημαίνεται ότι, οι αλιεργάτες, οι οποίοι συνεχίζουν την ασφάλισή τους στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., μετά…
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΈχοντας υπόψη: κ.λπ.Αποφασίζουμε:Η ανωτέρω (10) σχετική απόφασή μας (αρ. πρωτ. Υ7α/ΓΠ/οικ. 37794/16-3-2009 (ΦΕΚ 574/β/30-3-2009) «Ιατροί Εργασίας-Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων» καταργείται.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: κ.λπ.Αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση 360 ωρών για 300 υπαλλήλους που υπηρετούν ή συνδράμουν το έργο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τους λόγους που αναφέρονται στο προοίμιο παρ, 8 της απόφασης για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2009 (1.7.2009 – 31.12.2009). Ο ανωτέρω αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση του αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο χωρίς όμως ο συνολικός αριθμός των ωρών να υπερβεί τις 108.000 ώρες και τις 60 ώρες ανά υπάλληλο τον μήνα. Η υπερωριακή εργασία θα παρέχεται κατά τις ώρες από…
 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: κ.λπ. Αποφασίζουμε: Καθορίζουμε την κατά τόπον αρμοδιότητα των παρακάτω Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) ως εξής: 1. Των Τμημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Κυκλάδων: α) Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Σύρου εκτείνεται στο Νομό Κυκλάδων πλην των νησιωτικών περιοχών που περιλαμβάνονται στην τοπική αρμοδιότητα των Τμημάτων Κοινωνικής Επιθεώρησης Νάξου, Άνδρου, Θήρας και Μήλου. β) Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Νάξου εκτείνεται στα νησιά Νάξο, Αμοργό, Σχοινούσα, Δονούσα, Κουφονήσι, Πάρο, Αντίπαρο, Ηρακλειά. γ) Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Άνδρου εκτείνεται στα νησιά Άνδρο, Κέα και Κύθνο. δ) Του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Θήρας…
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΈχοντας υπόψη: κ.λπ.Αποφασίζουμε: Καθορίζουμε για το Β΄ εξάμηνο έτους 2009 σε δυο τοις εκατό (2%) και μέχρι τριάντα (30) άτομα κατ’ ανώτατο όριο το ποσοστό των απολύσεων προσωπικού που προβλέπεται στο εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1387/1983, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2874/2000 και ισχύει σήμερα.Απολύσεις πέραν του ορίου αυτού θεωρούνται ομαδικές.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.